16° Parçalı bulutlu
 • EURO
 • DOLAR

KARAYOLU TAŞIMA KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ ANA SÖZLEŞME

Haberler - 13 Şubat 2020 20:49 A A

TİCARET BAKANLIĞI
Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü
______________________________________________________________________
3 / 29
KARAYOLU YOLCU TAŞIMA KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
KURULUŞ TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANA SÖZLEŞME
DEĞİŞİKLİĞİ, UNVAN, MERKEZ, SÜRE, AMAÇ VE FAALİYET KONULARI
KURULUŞ:
Madde 1- Bu anasözleşmede isimleri, tabiiyetleri, adresleri ve taahhüt ettikleri sermaye payları
gösterilen kişiler tarafından 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre değişir ortaklı, değişir
sermayeli ve sınırlı sorumlu bir Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi kurulmuştur.
TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:
Madde 2- Kooperatif, ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanır. Tescilden önce kooperatif
namına iş ve işlem yapanlar bunlardan şahsen ve zincirleme olarak sorumludurlar.
Anasözleşmede yapılacak değişiklikler kuruluştaki usule tabidir.
UNVAN:
Madde 3- Kooperatifin unvanı, Sınırlı Sorumlu …………………………………….……..
Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi’dir.
MERKEZ:
Madde 4- Kooperatifin merkezi ……………………………………………………….……’dir.
SÜRE:
Madde 5- Kooperatif süresizdir.
AMAÇ VE FAALİYET KONULARI:
Madde 6- Kooperatifin amacı; ortaklarının yolcu taşımacılığı hizmetlerini pazarlamak, bizzat
taşımacılık yapmak ve yaptırmak, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma
Yönetmeliği kapsamında faaliyetlerde bulunmak ve ortaklarının bu hizmetlerle ilgili ihtiyaçlarını
karşılamaktır.
Bu amaçla kooperatif;
1) Karayolu Taşıma Kanunu ve ilgili Yönetmelik kapsamında taşımacılık faaliyetlerinde
bulunur.
2) Karayolu ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapar veya yaptırır.
Kamu ve özel kuruluşların açmış olduğu yolcu taşıma ihalelerine katılır. Bu konuda gerekli
taahhütlerde bulunur ve bu taahhütlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli önlemleri alır.
3) Öğrenci ve personel servisi ile turizm amaçlı tur taşımacılığı yapar ya da yaptırır.
4) Taşıma faaliyetlerinin yerine getirilmesinde gerekli olan yetki belgelerini alır ya da
alınmasını sağlar.
5) Ortaklarının yolcu taşımacılığı hizmetleri ile ilgili her türlü araç, gereç ve malzemelerini
tedarik eder, gerektiğinde imal eder.
6) Kooperatifin amacına uygun araçları kiralar, kiraya verir, satın alır, gerektiğinde satar,
ortaklarından devralır veya devreder.
7) Amaçları doğrultusunda gerekli araçlar ile gayrimenkul ve işletmeler satın alır, kiralar veya
yaptırır, gerekirse satar.

TİCARET BAKANLIĞI
Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü
______________________________________________________________________
4 / 29
8) Kooperatifin kredi ihtiyacının karşılanması amacıyla ilgili finansman kuruluşlarına
başvuruda bulunur, borçlanır, açılan kredinin zamanında ve amacına uygun kullanılmasını sağlayıcı
tedbirleri alır.
9) Diğer kooperatiflerle iş birliği yapar.
10) Amaçlarını gerçekleştirmeye uygun faaliyetlerde bulunan şirketlere ortak olabilir.
11) Taşıma kooperatifleri üst kuruluşuna girer.
12) Ortaklarının kooperatif konusu ile ilgili sigorta ihtiyaçlarına aracı olur.
13) Yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.
14) Yolcu taşımacılığına ilişkin acentelik faaliyetinde bulunur.
15) Gerektiğinde konusu ile ilgili eğitim, yayın, araştırma ve benzeri faaliyetlerde bulunur.
16) Amaçları doğrultusunda fonlar oluşturabilir.
17) Mevzuat hükümleri uyarınca hazırlanacak rapor ve belgelerle ilgili düzeni ve denetimi
sağlamak için çalışma ve kayıt sistemini kurar, bilgisayar programları yaptırır veya satın alır.
İKİNCİ BÖLÜM
SERMAYE VE PAYLAR
SERMAYE:
Madde 7- Kooperatifin sermayesi ortakların taahhüt ettikleri payların toplam tutarlarından
ibaret olup değişkendir. Herhangi bir tarihteki toplam sermayesi ise, mevcut ortakların taahhüt ettikleri
pay adedi toplamının, bir ortaklık payı değeriyle çarpımına göre hesaplanır ve gerektiğinde bu tespite
yönelik yönetim kurulu kararı, belgeleri ibraz edilmek şartıyla ticaret siciline tescil ettirilir. Ancak,
sermayenin en az haddi …….. Türk Lirasıdır. Kuruluşta bu sermayenin tamamının taahhüt edilmesi ve
1/4’ünün peşin ödenmesi zorunludur.
Ayni sermaye konamaz.
PAYLAR:
Madde 8- Bir ortaklık payının değeri 100.-TL’dir. Ortaklar en çok 5.000 pay taahhüt
edebilirler. Ancak, her ortağın en az …………… pay taahhüt etmesi zorunludur.
Ortaklık payları, bu anasözleşmenin 19’uncu maddesine göre düzenlenen ortaklık senedinde
gösterilir. Senetle temsil edilmeyen paylar 100.- TL itibar olunur.
PAYLARIN ÖDENMESİ:
Madde 9- Kurucuların taahhüt ettikleri pay bedellerinin en az ¼’ü tescilden önce, gerisi de
kooperatifin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenir.
Nakdî ödemeler, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na bağlı bir bankada,
kurulmakta olan kooperatif adına açılacak özel bir hesaba, sadece kooperatifin kullanabileceği şekilde
yatırılır. Taahhüt edilen payların, kanunda veya anasözleşmede öngörülmüş bulunan ve kanunda yazılı
olandan daha yüksek olan tutarlarının ödendiği, ticaret siciline yöneltilecek bir banka mektubu ile
ispatlanır. Banka, bu tutarı, kooperatifin tüzel kişilik kazandığını bildiren bir sicil müdürlüğü yazısının
sunulması üzerine, sadece kooperatife öder.
Kurucuların sermayenin tamamını ödemeyi şartsız kabul ettikleri ve anasözleşmedeki imzaların
ticaret sicil müdürlüğünce onaylandığı tarihten itibaren kooperatif üç ay içinde tüzel kişilik
kazanamadığı takdirde, bu hususu doğrulayan bir sicil müdürlüğü yazısının sunulması üzerine,
bedeller banka tarafından sahiplerine geri verilir.

TİCARET BAKANLIĞI
Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü
______________________________________________________________________
5 / 29
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ORTAKLIK İŞLEMLERİ
ORTAKLIK ŞARTLARI:
Madde 10- Kooperatife ortak olabilmek için aşağıdaki nitelik ve şartların varlığı gereklidir.
1) Türk vatandaşı ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip gerçek kişi ya da kamu veya
özel hukuk tüzel kişisi olmak,
2) Yolcu taşımacılığı işi ile iştigal etmek,
3) Taşıma komisyonculuğu yapmamak,
4) Kooperatifin amacına uygun bir motorlu araca sahip olmak veya bu nitelikte bir aracı en az
iki yıl süreyle kiralamak,
5) Aynı amaçlı başka bir taşıma kooperatifine ortak olmamak.
2’nci bentte öngörülen nitelik, faaliyete devam edildiğine ilişkin vergi dairesinden alınacak
belge ve taşımacılık işi ile iştigal edildiğini gösteren ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşundan (Oda) sağlanacak tanzim tarihi itibariyle 6 aylık süreyi aşmamış belge ile kanıtlanır.
4’üncü bentte belirtilen aracın, amaca uygun olduğunu kanıtlayıcı belgelerin (Araç ruhsatı)
güncel ve noter onaylı olması şarttır.
Araç kiralama yoluyla ortak olacaklar için kiralama sözleşmesinin noter onaylı olması şarttır.
Ayrıca, mülkiyeti birden fazla kişiye ait olan bir araç üzerinden de ortaklık ilişkisi kurulabilir. Ancak,
ortaklık şartlarını taşıyan pay sahiplerinden yalnızca biri, diğer pay sahiplerinin noter onaylı
muvafakatini almak suretiyle kooperatife ortak olabilir.
ORTAKLIĞA KABUL:
Madde 11- Gerekli şartları taşıyıp da kooperatife ortak olmak isteyenler, yazılı olarak yönetim
kuruluna başvururlar. Bu başvuru yazısına 10’uncu maddede belirtilen ortaklık şartlarının taşındığını
gösteren belgeler eklenir. Ayrıca, bu başvuruda anasözleşmenin tüm hükümlerinin ve getirilen
yükümlülüklerinin kabul edildiği açıkça belirtilir.
Ortaklığa kabul yönetim kurulunun kararı ile gerçekleşir.
Yönetim kurulu, ortaklar ile ortak olmak için başvuranların 10’uncu maddede gösterilen şartları
taşıyıp taşımadığını araştırmak zorundadır.
Ortaklığa kabul veya ret kararı, ilgiliye 15 gün içinde yazı ile bildirilir. İstekli, ortaklığa
alındığı takdirde, kararın kendisine bildirildiği tarihten itibaren bir ay içinde sermaye taahhüdünün
diğer ortaklarca ödenmiş taksiti ile diğer ortakların her birinin o tarihe kadar ödemiş oldukları paralara
eşit tutarı bir defada öder.
17’nci madde uyarınca devir yolu ile ortaklığa alınanlar hariç olmak üzere daha sonra ortaklığa
kabul edileceklerden, yukarıdaki fıkrada belirtilen tutarın üzerinde para talep edilmesi, genel kurulun
bu hususta karar alması halinde mümkündür.
ORTAK SAYISI:
Madde 12- Kooperatifin ortak sayısı en az 7 kişidir.
ORTAKLIKTAN ÇIKMA:
Madde 13- Her ortak, hesap senesi sonundan en az bir ay önce yönetim kuruluna yazı ile
başvurmak suretiyle ortaklıktan çıkabilir. Yönetim kurulu bu hükme uygun olarak yapılacak isteğe
rağmen, yazılı başvurunun kooperatif kayıtlarına girişinden itibaren bir ay içinde kabulden kaçınırsa,
ortak, çıkma dileğini noter aracılığı ile yönetim kuruluna bildirir. Bildiri tarihinden itibaren çıkma

TİCARET BAKANLIĞI
Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü
______________________________________________________________________
6 / 29
gerçekleşir.
ORTAKLIKTAN ÇIKARMA:
Madde 14- Durumları aşağıda gösterilen hallere uyanlar yönetim kurulu kararı ile ortaklıktan
çıkarılır.
1) Ortaklık şartlarından araçla ilgili olanları kaybettiği tarihten itibaren 6 aylık süre içerisinde bu
şartı sağlamayanlar ile 10’uncu maddede belirtilen diğer ortaklık şartlarından herhangi birini
kaybedenler,
1) Parasal yükümlülüklerini 30 gün geciktirmeleri üzerine, yönetim kurulunca noter aracılığı
ile yapılacak ihtarı takip eden 10 gün içinde bu yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere yine aynı
kurulca ikinci ihtar yapılır. İkinci ihtarı takip eden bir ay içerisinde de yükümlülüklerini yerine
getirmeyenler,
2) Kooperatifin para, mal ve belgeleri üzerinde işledikleri suçlardan dolayı mahkûm olanlar.
Çıkarma kararı gerekçeli olarak yönetim kurulu karar defteri ile ortaklar defterine kaydedilir.
Kararın onaylı örneği, çıkarılan ortağa tebliğ edilmek üzere 10 gün içinde notere tevdi edilir. Ortak,
çıkarma kararının tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde itiraz davası açabilir veya genel kurula itiraz
edebilir. Bu itiraz, ilk toplanacak genel kurula sunulmak üzere yönetim kuruluna noter aracılığı ile
tebliğ ettirilecek bir yazı ile yapılır. Genel kurula itiraz edildiği takdirde, yönetim kurulunun çıkarma
kararı aleyhine itiraz davası açılamaz. Genel kurulca verilecek karara karşı itiraz davası hakkı saklıdır.
Üç aylık süre içinde genel kurula veya mahkemeye başvurmak suretiyle itiraz edilmeyen
çıkarma kararları kesinleşir.
Ortaklar, bu maddede gösterilmeyen sebeplerle ortaklıktan çıkarılmazlar.
Haklarındaki çıkarma kararı kesinleşmeyen ortakların ortaklık hak ve yükümlülükleri, çıkarma
kararı kesinleşinceye kadar devam eder.
ORTAKLIĞI SONA ERENLERLE HESAPLAŞMA:
Madde 15- Devir dışında bir nedenle ortaklığı sona erenlerin sermaye ve diğer alacakları, o
yılın bilançosuna göre hesaplanarak bilanço tarihinden itibaren bir ay içinde geri verilir.
Ayrılan ortaklar, kooperatifin yedek akçeleri üzerinde bir hak iddia edemezler.
Ortaklığı sona erenlerin alacak ve hakları, bunları isteyebilecekleri günden itibaren beş yıl
geçmekle zaman aşımına uğrar.
ÖLEN ORTAĞIN DURUMU:
Madde 16- Ölen ortağın kanuni mirasçılarının üç ay içinde 10’uncu maddedeki ortaklık
şartlarını taşıyan bir temsilci tayin ederek kooperatife bildirmeleri halinde ortaklık hak ve
yükümlülükleri kanuni mirasçıları lehine devam eder.
Mirasçıların temsilci tayin etmemeleri veya ortaklığa devam etmek istememeleri halinde ölen
ortağın alacak ve borçları 15’inci madde hükümlerine göre tasfiye edilir.
ORTAKLIĞIN DEVRİ:
Madde 17- Ortaklık, yazılı olarak yönetim kuruluna bildirilmek suretiyle 10’uncu maddede
gösterilen ortaklık şartlarını taşıyan kişilere devredilebilir.
Yönetim kurulu, bu şekilde ortaklığı devralan kişiyi ortaklığa kabulden kaçınamaz.
Devir halinde eski ortağın kooperatife karşı tüm hak ve yükümlülükleri yeni ortağa geçer.
Kooperatifçe, bu devir sebebiyle taraflardan ayrıca bir ödemede bulunmaları istenemez.

TİCARET BAKANLIĞI
Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü
______________________________________________________________________
7 / 29
ORTAKLIĞA TEKRAR GİRME:
Madde 18- Ortaklığı sona erenler, ayrılma sebeplerinin ortadan kalkması halinde yeniden
ortaklığa kabul edilebilirler.
Bu anasözleşmenin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının 3’üncü bendi gereğince çıkarılanlar
kooperatife yeniden ortak olamazlar.
ORTAKLIK SENEDİ:
Madde 19- Her ortağın ortaklık haklarının, ada yazılı ortaklık senedi ile temsil olunması şarttır.
Bu senede kooperatifin unvanı, senet sahibinin adı ve soyadı, iş ve konut adresi, kooperatife girdiği ve
çıktığı tarihler yazılır. Bu hususlar, senet sahibi ile kooperatifi temsile yetkili olan kimseler tarafından
imzalanır. Ortağın yatırdığı veya çektiği paralar tarih sırası ile kaydedilir. Bu kayıtlar kooperatifin
ödediği paralara ait ise ortak imza eder. İmzalı ortak senedi makbuz hükmündedir. Mezkûr senet
anasözleşmeyi ihtiva etmek şartıyla ortaklık cüzdanı şeklinde de düzenlenebilir. Ortaklık senetleri
kıymetli evrak niteliğinde olmayıp sadece ispat vesikası hükmündedir.
ORTAKLARIN ŞAHSİ SORUMLULUKLARI:
Madde 20- Her ortak, kooperatifin borçlarına karşı, taahhüt ettiği pay tutarı kadar sorumludur.
Kooperatiften ilişkisi kesilen ortağın sorumluluğu, ayrıldığı tarihten itibaren iki yıl devam eder.
Kooperatife giren her ortak, girişinden önce doğmuş olan kooperatif borçlarından dolayı diğer
ortaklar gibi sorumlu olur.
Yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin sorumlulukları hakkındaki hükümler saklıdır.
ORTAKLIK PAYI DIŞINDAKİ ÖDEMELER:
Madde 21- Ortaklar, taahhüt ve tediye ettikleri ortaklık payı bedelleri dışında, kooperatif
amaçlarının gerçekleşmesini sağlamak üzere genel kurulca kararlaştırılacak miktarlardaki gider taksitlerini ödemek zorundadırlar. Bu kararlarda anasözleşmenin 33’üncü maddesinin 2’nci fıkrasında
gösterilen nisap aranır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KOOPERATİFİN ORGANLARI VE YÖNETİMİ
KOOPERATİFİN ORGANLARI:
Madde 22- Kooperatifin organları şunlardır:
1) Genel Kurul,
2) Yönetim Kurulu,
3) Denetim Kurulu.
GENEL KURUL:
Görev ve Yetkileri:
Madde 23- En yetkili organ olan genel kurulun görev ve yetkileri şunlardır:
1) Bilânço, bilânço hesaplarının dökümü, gelir-gider farkı hesapları ile yönetim kurulu ve
denetçiler tarafından verilen raporları inceleyerek kabul veya reddetmek,
2) Yönetim kurulu üyeleri ile denetim kurulu üyelerini seçmek, ibra etmek veya
sorumluluklarına karar vermek, gerektiğinde bunları azletmek,
3) Yönetim ve denetim kurulu üyelerine verilecek aylık ücret, huzur hakkı ve yolluk miktarı ile
bütçeyi görüşerek karara bağlamak,

TİCARET BAKANLIĞI
Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü
______________________________________________________________________
8 / 29
4) Yönetim kurulu tarafından verilen ortaklıktan çıkarma kararlarına karşı yapılan itirazları
inceleyip karara bağlamak,
5) Kanun (6102 sayılı TTK’nın 391’inci maddesinde sayılanlar hariç), anasözleşme ve iyi niyet
esasları ile genel kurul kararlarına aykırı olduğu ileri sürülen yönetim kurulu kararlarının iptal edilip
edilmeyeceği konusunda karar almak,
6) Ortaklardan tahsil edilecek taksit miktar ve ödeme şartları ile gecikme halinde uygulanacak
esasları tespit etmek,
7) Üst kuruluşa girmeye ve çıkmaya karar vermek ve bu kuruluşta görevlendirilecek
temsilcileri seçmek,
8) Amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik uygun faaliyet konusu bulunan kooperatif, şirket ve
diğer teşekküllere girme ve çıkmaya karar vermek,
9) Anasözleşmede yapılması öngörülen değişiklikler hakkında karar almak,
10) Kooperatifin amacına uygun tesisler ile gayrimenkul alımında ve satımında takip edilecek
usul ve esaslar ile alınacak tesis ve gayrimenkulün niteliğini, yerini ve azami fiyatını, satılacak tesis
veya gayrimenkulün asgari fiyatını belirlemek,
11) İnşaat işlerinin yaptırılma yöntemini kararlaştırmak,
12) Hesap tetkik komisyonu seçmek ve bu komisyonun çalışmasıyla ilgili usul ve esasları
tespit etmek,
13) Taşıma konularının tür ve niteliği ile önemi göz önüne alınmak suretiyle taşıma işlerinin
bir sıra ve düzen içinde yaptırılması konusundaki genel esaslar ile ilgili Yönetmeliği tasdik etmek ve
bu yönetmelikte yapılacak değişiklikleri karara bağlamak,
14) Kooperatifin dağılması hakkında karar vermek, tasfiye kurulunu seçmek,
15) Kanun ve anasözleşme ile genel kurula tanınmış olan diğer konular hakkında karar
vermek.
Genel kurul, yukarıdaki görev ve yetkilerini devir ve terk edemeyeceği gibi kooperatifin
amaçları ile ilgili her türlü işler hakkında da karar verebilir.
Oy Hakkı ve Temsil:
Madde 24- Toplantı tarihinden üç ay evvel ortak olmayanlar hariç her ortak genel kurula
katılma hakkına sahiptir. Her ortak yalnız bir oya sahip olup yazı ile izin verilmek suretiyle bir ortak
diğer bir ortağı, oyunu kullanmak üzere temsilci tayin edebilir.
Ortak sayısı 1.000’i geçtiğinde her ortak en çok 9 olmak üzere birden fazla ortağı temsil
edebilir. Ancak yönetim ve denetim kurulu seçimlerinde her ortak en fazla bir ortağı temsilen oy
kullanabilir.
Eş ve birinci derece (ortağın; çocuğu, anne ve babası, eşinin annesi ve babası) akrabalar için
temsilde ortaklık şartı aranmaz.
Katılma haklarını temsilci olarak kullanan kişi, temsil edilenin talimatına uyar. Talimata
aykırılık, oyu geçersiz kılmaz. Temsil edilenin temsilciye karşı hakları saklıdır.
Kooperatifin işlerinin görülmesine herhangi bir surette katılmış olanlar, yönetim kurulunun
ibrasına ait kararlarda oylamaya katılamazlar. Bu hüküm denetçiler hakkında uygulanmaz.
Ortaklardan hiçbiri kendisi, eşi veya usul ve füruğu ile kooperatif arasında ortaklık ilişkileri
dışındaki şahsi bir işe veya uyuşmazlığa ait görüşmelerde oy kullanamaz.
Toplantı Şekilleri ve Zamanı:
Madde 25- Genel kurul, olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır. Olağan genel

TİCARET BAKANLIĞI
Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü
______________________________________________________________________
9 / 29
kurul toplantısının her yılın ilk altı ayı içinde yapılması zorunludur.
Olağanüstü genel kurul, kooperatif işlerinin ve anasözleşme hükümlerinin gerektirdiği zaman
ve surette toplanır.
Toplantı Yeri:
Madde 26- Genel kurul, kooperatif merkezinin bulunduğu yerleşim birimi dâhilindeki uygun
bir yerde toplanır.
Çağrıya Yetkili Olanlar:
Madde 27- Genel kurul, yönetim kurulunca toplantıya çağrılır.
Gerekli hallerde denetim kurulu, kooperatifin ortağı bulunduğu üst birlik ve tasfiye memurları
genel kurulu toplantıya çağırma yetkisine sahiptirler.
Genel kurul yukarıdaki şekilde toplanamadığı takdirde Ticaret Bakanlığı’nca toplantıya
çağrılabilir.
Ayrıca, 4 ortaktan az olmamak kaydıyla toplam ortak sayısının 1/10’ unun isteği halinde, genel
kurul 10 gün içinde yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılır. Bu başvurunun müştereken ve noter
tebligatı ile yapılması gerekir. Yönetim kurulunca bu isteğin zamanında yerine getirilmemesi
durumunda Ticaret Bakanlığı’nca genel kurul toplantıya çağrılabilir. Çağrılmadığı takdirde istek
sahipleri mahalli mahkemeye başvurarak genel kurulu bizzat toplantıya çağırma izni alabilirler.
Genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Tasfiye
memurları da, görevleri ile ilgili konular için, genel kurulu toplantıya çağırabilirler.
Yönetim kurulunun, devamlı olarak toplanamaması, toplantı nisabının oluşmasına imkân
bulunmaması veya mevcut olmaması durumlarında, mahkemenin izniyle, tek bir ortak genel kurulu
toplantıya çağırabilir. Mahkeme kararı kesindir.
Çağrının Şekli:
Madde 28- Olağan ve olağanüstü toplantılara çağrı; taahhütlü mektupla, ayrıca gerektiğinde
gazete ile gazete olmayan yerlerde mahalli örf ve âdete göre ilan yolu ile yapılır. Çağrının sadece yazılı
olarak imza karşılığında yapılması da mümkündür.
Çağrının, toplantı gününden en az 30 gün önce ve en çok iki ay içinde yapılması, toplantının
gün ve saati ile yerinin ve gündem maddelerinin bildirilmesi zorunludur.
Çağrıda, birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak olan sonraki toplantının
tarihi, saati ve yeri açıklanarak yeni bir bildirime gerek kalmaksızın bir defada ortaklara duyuru
yapılabilir. Toplantılar arasında en az 7, en fazla 30 gün süre bulunması gerekir. Sürelerin hesabında
duyuru ve toplantı günleri hesaba katılmaz.
Anasözleşmenin değiştirilmesi söz konusu ise yapılacak duyuruda değiştirilecek maddelerin
numaralarının yazılması ile yetinilir.
Bütün Ortakların Hazır Bulunması:
Madde 29- Kooperatifin bütün ortaklarının veya temsilcilerinin hazır bulunması ve itirazın
olmaması halinde genel kurul toplantılarına ilişkin diğer hükümler saklı kalmak şartı ile toplantıya
çağrı hakkındaki hükümlere uyulmamış olsa dahi kararlar alınabilir. Ancak, kararların muteber
olabilmesi için toplantıda Bakanlık temsilcisi bulundurulması hususunda gerekli işlemlerin yapılmış
olması şarttır.
Yukarıdaki fıkraya göre alınan kararlar, tüm ortaklar ve ortakların toplantıda oy birliği ile

TİCARET BAKANLIĞI
Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü
______________________________________________________________________
10 / 29
seçecekleri temsilciler tarafından imzalanacak bir tutanağa bağlanır.
Bakanlığa Müracaat ve Gönderilecek Belgeler:
Madde 30- Genel kurul tarihi ile yeri ve gündemi toplantıdan en az 15 gün önce kooperatif
merkezinin bulunduğu yerdeki Valiliğe (Bakanlık Taşra Teşkilatı) yazılı olarak bildirilir.
Bu bildirime, Bakanlıkça tespit edilen temsilci ücretinin ilgili maliye veznesine yatırıldığını
gösteren belge eklenerek toplantıda temsilci bulundurulması talep edilir.
Gündem:
Madde 31- Olağan genel kurul toplantısının gündeminde sırasıyla şu hususlar bulunur:
1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2) Yönetim ve denetim kurulunca hazırlanan raporların okunması ve müzakeresi.
3) Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
4) Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ibrası.
5) Faaliyet yılı içinde yönetim kurulu üyeliğinde eksilme meydana gelmiş ve yönetim
kurulunca atama yapılmış ise atamanın genel kurulca onaylanması.
6) Görev süreleri sona ermiş olan yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve bunların
görev sürelerinin tespiti.
7) Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ücret, huzur hakkı gibi parasal haklarının belirlenmesi.
8) Gelecek yılın bütçe ve çalışma programının görüşülmesi ve karara bağlanması.
9) Gerekli görülecek diğer hususlar.
Gerekli görülecek diğer hususlar gündeme açıkça yazılmalıdır. Görüşülecek konu önceden
tespit edilip gündeme yazılmadan, “Gerekli görülecek diğer hususlar” şeklinde bir gündem maddesi
belirlenemez.
Kanun ve anasözleşme gereği genel kurulun yetkisinde olan ve olağanüstü genel kurul toplantı
gündemini oluşturan her türlü konu, olağan genel kurul toplantı gündemine yazılabilir.
Dörtten az olmamak üzere ortakların en az 1/10’u tarafından genel kurul toplantı tarihinden en
az yirmi gün önce müştereken ve noter tebligatı ile bildirilecek hususların gündeme konulması
zorunludur.
Gündemde olmayan hususlar görüşülemez. Ancak, kooperatife kayıtlı ortakların en az
1/10’unun gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce yazılı teklifte bulunmaları halinde,
hesap tetkik komisyonunun seçilmesi, bilânço incelemesinin ve ibranın geriye bırakılması, çıkan veya
çıkarılan ortaklar hakkında karar alınması, genel kurulun yeni bir toplantıya çağrılması ve kanun,
anasözleşme ve iyi niyet esasları ile genel kurul kararlarına aykırı olduğu ileri sürülen yönetim kurulu
kararlarının iptali, yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin azli ve yerlerine yenilerinin seçilmesi ile
ilgili hususlar, genel kurula katılanların yarıdan bir fazlasının kabulü ile gündeme alınır.
Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, kooperatif genel kurulunda
görüşülmesi istenen konuların gündeme konulması zorunludur.
Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir.
Ortaklar Cetveli:
Madde 32- Her genel kurul toplantısından önce, çıkarılma kararı kesinleşmemiş olanlar dahil
tüm ortakların, ortak numaraları, isim, unvan ve adresleri ile asaleten ve vekâleten (temsilen)
imzalanacak yerleri gösterir, yönetim kurulu başkanınca imzalı bir ortaklar cetveli hazırlanır ve
toplantıdan önce genel kurulun yapılacağı yerde bulundurulur.

TİCARET BAKANLIĞI
Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü
______________________________________________________________________
11 / 29
Bu cetvel toplantıya katılanlar ile genel kurul başkanı ve Bakanlık temsilcisi tarafından isim
yazılarak ayrıca imzalanır.
Görüşme ve Karar Nisabı:
Madde 33- Genel kurulun toplanabilmesi ve gündemdeki konuların görüşülebilmesi için
kooperatife kayıtlı ortaklardan genel kurula katılma hakkına sahip olanların en az 1/4’ünün şahsen veya
temsilen toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk ve müteakip toplantılarda aynı nisap aranır.
Genel kurulda kararlar toplantı nisabının sağlanması koşuluyla oylama sırasındaki mevcudun
yarıdan fazlasının oyu ile alınır.
Ancak, kooperatifin dağılması, diğer bir kooperatifle birleşmesi ve anasözleşmede değişiklik
yapılması ile ilgili kararlar ortaklar cetvelinde imzası bulunanların 2/3 çoğunluğu ile alınır.
Sorumluluk hükümlerinin değiştirilmesine ilişkin genel kurul kararlarında 1163 sayılı
Kooperatifler Kanunu’nun 52’nci maddesi hükmüne göre işlem yapılır.
Toplantının Açılması ve Toplantı Başkanlığı:
Madde 34- Genel kurul toplantısı; Bakanlık Temsilcisi bulundurulması hususunda usulüne
uygun başvurunun ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 87’nci maddesine göre işlem yapıldığının
tespiti ile toplantı nisabının sağlanması üzerine ve çağrıyı yapan organca yetkili kılınan kimseler
tarafından açılır. Müteakiben bir genel kurul toplantı başkanı ile kararlaştırılacak sayıda sekreter üye
ve gerektiğinde oy toplayıcı üye seçilir.
Bu seçimde en çok oy alan adaylar seçilmiş sayılır.
Genel kurul toplantı başkan ve üyelerinin, ortaklardan veya kooperatifin üst kuruluşlarının
temsilcileri arasından seçilmesi şarttır.
Oy Kullanmanın Şekli:
Madde 35- Oylamalar genel olarak el kaldırmak suretiyle yapılır. Genel kurula katılanların
yarıdan fazlasının talebi halinde gizli oya başvurulur. Ancak, kooperatifin ortak sayısı 500’ü geçtiği
takdirde yönetim ve denetim kurulu seçimlerinde oylamalar gizli oy açık tasnif esasına göre yapılır.
Gizli oylamada, kooperatif mührü ile mühürlenmiş boş oy pusulalarının kullanılması esastır.
Ancak, genel kurulca karar alınmak kaydıyla ayrıca basılı oy pusulası da kullanılabilir. Genel kurulun
yalnızca basılı oy pusulası kullanılması yolunda alacağı karar geçersizdir. Genel kurulda kooperatif
mührü ile mühürlenmiş boş oy pusulaları ve basılı oy pusulalarından başkaca bir pusula seçim için
kullanılamaz. Matbaada basılmış veya yazı makinesi ile yazılmış ya da çoğaltılmış oy pusulaları basılı
oy pusulası sayılır.
Bilânçonun Tasdiki ve İbra:
Madde 36- Bilançonun onaylanmasına ilişkin genel kurul kararı, kararda aksine açıklık
bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu üyelerinin ve denetçilerin ibrası sonucunu doğurur. Bununla
birlikte, bilançoda bazı hususlar hiç veya gereği gibi belirtilmemişse veya bilanço kooperatifin gerçek
durumunun görülmesine engel olacak bazı hususları içeriyorsa ve bu hususta bilinçli hareket edilmişse
onama ibra etkisini doğurmaz.
Denetim raporunun okunmasından önce bilânço ile hesapların kabulü hakkında verilen kararlar
geçerli değildir.
İbra edilmeyen yönetim ve denetim kurulu üyeleri, bu organlara aynı genel kurulda tekrar
seçilemezler.

TİCARET BAKANLIĞI
Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü
______________________________________________________________________
12 / 29
İbranın Etkisi:
Madde 37- İbra kararı genel kurul kararıyla kaldırılamaz. Bu konuda 1163 sayılı Kooperatifler
Kanunu’nun 53’üncü maddesi hükmü saklıdır.
Genel kurulun, sorumluluktan ibraya ilişkin kararı, ibranın kapsadığı açıklanan maddi olaylara
ilişkin olarak, kooperatifin, ibraya olumlu oy veren ve ibra kararını bilerek ortaklığı devralan ortakların
dava hakkını kaldırır. Diğer ortakların dava hakları da ibra tarihinden itibaren altı ay geçmesiyle düşer.
Kooperatifin Uğradığı Zararın Tazmini:
Madde 38- Kooperatifin uğradığı zararın tazminini, kooperatif ve her bir ortak isteyebilir.
Ortaklar tazminatın ancak kooperatife ödenmesini isteyebilirler.
Genel kurulda kooperatifin uğradığı zararın tazmini için, yönetim kurulu aleyhine tazminat
davası açılması yönünde karar alınmışsa, bu dava kooperatif denetçileri tarafından da genel kurul karar
tarihinden itibaren bir ay içinde açılır. Bu müddetin geçirilmesi ile dava hakkı düşmez. Davanın reddi
halinde, yönetim kurulu üyeleri tazminat talebinde bulunamazlar.
Kararların Tesiri:
Madde 39- Kanun ve anasözleşmeye uygun surette toplanmış genel kurulda alınan kararlar
toplantıda bulunmayanlar veya aleyhte oy kullananlar hakkında da geçerli ve bağlayıcıdır.
Kararların İptali:
Madde 40- Aşağıda yazılı kimseler Kanuna, anasözleşme hükümlerine ve iyi niyet esaslarına
aykırı olduğu iddiası ile genel kurul kararları aleyhine, toplantıyı izleyen günden başlamak üzere bir ay
içinde kooperatif merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeye başvurabilirler.
1) Toplantıda hazır bulunup da kararlara muhalif kalarak keyfiyeti tutanağa geçirten veya
oyunu kullanmasına haksız olarak müsaade edilmeyen yahut toplantıya çağrının usulü dairesinde
yapılmadığını veyahut gündemin gereği gibi ilan veya tebliğ edilmediğini yahut da genel kurul
toplantısına katılmaya yetkili olmayan kimselerin karara katılmış bulunduklarını iddia eden pay
sahipleri,
2) Yönetim kurulu,
3) Kararların yerine getirilmesi yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin şahsi sorumluluklarını
mucip olduğu takdirde bunların her biri.
Bozma davasının açıldığı ve duruşmanın yapılacağı gün yönetim kurulu tarafından usulen ilan
olunur.
Bir kararın bozulması bütün ortaklar için hüküm ifade eder. Bozma kararının kesinleşmesi
halinde bu husustaki ilam tescil ve ilan ettirilir.
Genel Kurul Tutanağı:
Madde 41- Genel kurul toplantılarının muteber olması için, ortaklar ve temsilcilerin sayısı,
genel kurulda sorulan soruları, verilen cevapları, alınan kararları, her karar için kullanılan olumlu ve
olumsuz oyların sayılarını içeren bir tutanak düzenlenir.
Genel kurul tutanağı, genel kurul başkanlığı ve Bakanlık Temsilcisi tarafından imzalanır; aksi
halde geçersizdir.
Genel Kurul Kararlarının Tescil ve İlanı:
Madde 42- Yönetim kurulu, genel kurul toplantı tutanağının noterce onaylanmış bir suretini
derhal Ticaret Sicili Müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil
ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

TİCARET BAKANLIĞI
Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü
______________________________________________________________________
13 / 29
Bakanlığa Gönderilecek Belgeler:
Madde 43- Toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde, yönetim ve denetim kurulları
raporları ile bilânço ve gelir-gider cetvelleri genel kurul toplantı tutanağı ile ortaklar cetvelinin ve
istenebilecek diğer belgelerin onaylı birer örneği, kooperatifin ticaret siciline tescil edildiği yerdeki
Bakanlık Taşra Teşkilatına tevdi edilir.
YÖNETİM KURULU:
Seçimi ve Süresi:
Madde 44- Yönetim kurulu, genel kurulca en az bir, en çok dört yıl için seçilir ve en az üç
üyeden oluşur.
Genel kurulca böyle bir süre tespiti yapılmaması halinde bir yıl için seçilmiş sayılır.
Yönetim kuruluna seçilen üye sayısı kadar da yedek üye seçilir.
Yönetim kurulunun asil ve yedek üyeleri genel kurulda en çok oy alanlar arasından sıra ile
belirlenir. Oylarda eşitlik halinde kuraya başvurulur.
Süresi sona eren üyeler yeniden seçilebilir. Genel kurul lüzum görürse yönetim kurulu
üyelerini her zaman değiştirebilir. Kooperatifler Kanunu’nun 46’ncı maddesinin 3’üncü fıkrası gereği
genel kurul gündemine madde ilave etmek suretiyle yapılan seçim sonucu değiştirilen yönetim kurulu
üyelerinin yerine seçilenler, öncekilerin görev sürelerini tamamlar.
Seçilme Şartları ve Bağdaşmayan Görevler:
Madde 45- Yönetim kurulu üyelerinde aşağıdaki şartlar aranır.
1) Türk vatandaşı olmak,
2) Kooperatif ortağı olmak ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak,
3) Aynı türde başka bir kooperatifin yönetim kurulu üyesi olmamak,
4) Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından ya da 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre mahkûm
olmamak,
5) Aynı zamanda kooperatifte denetçi olmamak,
6) Aynı zamanda diğer yönetim kurulu üyelerinden birinin eşi olmamak ve birbirleri ile ikinci
derece dahil kan ve kayın hısımlığı bulunmamak.
Yönetim kurulu üyeliğine seçilen tüzel kişiler, yukarıdaki şartları taşıyan gerçek kişiler
vasıtasıyla temsil edilirler.
Seçilme şartları denetim kurulu tarafından araştırılır. Bu şartları taşımadıkları halde seçilenler
ile sonradan kaybedenlerin görevlerine yönetim kurulunca son verilir.
Haklarında yukarıdaki suçlarla ilgili olarak kamu davası açılmış olanların görevleri ilk genel
kurul toplantısına kadar devam etmekle beraber, yönetim kurulunca bu durumdaki üyelerin genel
kurulca azli veya göreve devamı hakkında karar alınmak üzere yapılacak ilk genel kurul gündemine
madde konulur.
Yönetim kurulu üyeleri, kooperatifin ve kooperatifin bağlı olduğu üst kuruluşların hissedarı
oldukları şirketlerde, katıldıkları vakıflarda ve diğer teşekküllerde yönetim kurulu üyesi veya denetçi
olamazlar, personel olarak yahut başka bir şekilde ücretli görev alamazlar.

TİCARET BAKANLIĞI
Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü
______________________________________________________________________
14 / 29
Beşinci fıkrada belirtilen diğer görevleri bulunmasına rağmen yönetim kurulu üyesi olarak
seçilenler, seçildikleri tarih itibariyle diğer görevlerinden ayrılmak zorundadırlar. Bu görevlerinden
ayrılmayanların yönetim kurulu üyeliğine seçilmelerine ilişkin işlemler hükümsüzdür. Seçildikten
sonra beşinci fıkradaki diğer görevleri edinen yönetim kurulu üyelerinin sonradan edindikleri
görevlere ilişkin seçilme veya görevlendirme işlemleri ile sözleşmeler de hükümsüzdür. Yönetim
kurulu üyeliğine seçilme işlemleri bu şekilde hükümsüz olanların yerlerine yedekleri çağrılır.
Yönetim kurulu üyelerinin fiilen bu görevleri yürüttükleri dönemde; bunların eş ve ikinci
derece dahil kan ve kayın hısımları, kooperatif ve kooperatifin bağlı bulunduğu üst kuruluşlar ile
bunların % 50’den fazla hissedarı oldukları şirketlerde, katıldıkları vakıflarda ve diğer teşekküllerde
yönetim kurulu üyesi veya denetçi olamazlar, personel olarak veya başka bir şekilde ücretli olarak işe
alınamazlar.
Bu madde hükümlerine aykırı uygulamalar denetçiler tarafından araştırılır.
Görev ve Yetkileri:
Madde 46- Yönetim kurulu, kanun ve anasözleşme hükümleri içinde kooperatifin faaliyetini
yöneten ve onu temsil eden icra organıdır.
Yönetim kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:
1) Taşıma konularının tür ve niteliği ile önemi göz önüne alınmak suretiyle taşıma işlerinin bir
sıra ve düzen içinde yaptırılması konusundaki genel esasları kapsayan bir yönetmelik hazırlayarak
genel kurulun onayına sunmak, bu yönetmelikte yapılacak değişiklikler konusunda da genel kurula
teklif götürmek,
2) Ortakların taşıma hizmetlerinin pazarlanması ve bu hizmetlere ilişkin ihtiyaçlarının
karşılanması ile ilgili iş programını düzenlemek ve uygulamak,
3) Yıllık bilanço ile gelir-gider hesabı ve bütçenin hazırlanmasını sağlamak,
4) Genel kurul toplantısı akabinde, genel kurulda alınan kararlar hakkında ortakları
bilgilendirmek ve talep eden ortaklara genel kurul toplantı tutanağının bir örneğini vermek,
5) Ortaklar ile ortak olmak için başvuranların anasözleşmede belirtilen ortaklık şartlarını
taşıyıp taşımadıklarını araştırmak,
6) Kooperatifin amaçlarının gerçekleşmesinde kullanılmak üzere ilgili kuruluşlardan borç para
almak,
7) Kredi alma işlerinde, kooperatife kredi açacak müesseselere olan taahhüt ve vecibelerden
ortakları haberdar etmek,
8) Kooperatife yapılan bağışları kooperatif amacına uygun işlerde kullanmak,
9) Bakanlıkça istenecek her türlü evrak ve vesaiki ibraz etmek, bilgi vermek ve denetim için
gönderilen yetkililere gerekli kolaylığı göstermek,
10) Kooperatifi resmi dairelerde, mahkemelerde ve üçüncü şahıslara karşı temsil etmek,
11) İbra etmek, dava açmak, sulh olmak veya davadan vazgeçmek,
12) Genel kuruldan karar almak şartı ile kooperatifin taşınır ve taşınmaz mallarını satmak,
rehne koymak,
13) Doğacak sorumluluk yönetim kuruluna ait olmak üzere kendi ortakları arasından veya
hariçten bir veya birkaç kişiyi kooperatifi ilzam edecek tasarruflarda bulunmaya veya muayyen işlerde
kooperatifi temsil etmeye yetkili kılmak,
14) Kooperatifin ortak olduğu kooperatif, şirket ve teşekküllerde kooperatifi temsil etmek
üzere görevlendirme yapmak,
15) Kanun ve anasözleşme ile yönetim kuruluna verilen diğer görevleri yerine getirmek.

TİCARET BAKANLIĞI
Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü
______________________________________________________________________
15 / 29
Görev Bölümü ve Toplantılar:
Madde 47- Yönetim kurulu üyeleri; seçimi takiben yapacakları ilk toplantıda ve her yıl
aralarından bir başkan, bir başkan vekili, gereğine göre de birer kâtip ve muhasip üye seçerek görev
bölümü yaparlar. Başkanın ve başkan vekilinin veya bunlardan birinin, genel kurul tarafından
seçilmesi de mümkündür.
Yönetim kurulu, başkanın bulunmadığı zamanlarda başkan vekilinin, onunda bulunmadığı
zamanlarda zorunlu aylık toplantının yapılmasıyla sınırlı olmak üzere görev bölümü toplantısında
belirlenen diğer yönetim kurulu üyelerinden birinin çağrısı ile toplanır. Yönetim kurulu en az ayda bir
defa ve üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. Kararlar toplantıda bulunanların çoğunluğu ile alınır.
Oyların eşitliği halinde keyfiyet gelecek toplantıya bırakılır. Onda da eşitlik halinde söz konusu teklif
reddedilmiş sayılır.
Kararların geçerli olabilmesi için toplantıya çağrının ispat edilebilecek bir yöntemle yapılması
zorunludur.
Toplantılarda bulunmayan üyeleri temsilen oy kullanılamaz ve bu üyeler toplantılara vekil
aracılığı ile de katılamaz.
Özürsüz olarak üst üste üç toplantıda hazır bulunmayan üye çekilmiş sayılır.
Toplantılar kooperatif merkezinde yapılır. Ancak, üyelerin çoğunluğunun tasvibi ile başka
herhangi bir yerde de yapılabilir.
Alınan kararlar tarih ve numara sırasıyla yönetim kurulu karar defterine işlenir. Tüm üyelerin
isimleri kararın baş tarafına yazılır ve alt tarafı toplantıya katılanlarca isim yazılarak imzalanır.
Verilen karara karşı olanlarla çekimser kalan üyeler, karşı olma veya çekimser kalma
sebeplerini kararın altına yazarak imzalarlar.
Müzakereye Katılma Yasağı:
Madde 48- Yönetim kurulu üyesi, kendisinin kooperatif dışı kişisel menfaatiyle veya alt ve üst
soyundan birinin ya da eşinin yahut üçüncü derece dâhil üçüncü dereceye kadar kan ve kayın
hısımlarından birinin, kişisel ve kooperatif dışı menfaatiyle kooperatifin menfaatinin çatıştığı konulara
ilişkin müzakerelere katılamaz. Bu yasak, yönetim kurulu üyesinin müzakereye katılmamasının
dürüstlük kuralının gereği olan durumlarda da uygulanır. Tereddüt uyandıran hâllerde, kararı yönetim
kurulu verir. Bu oylamaya da ilgili üye katılamaz. Menfaat uyuşmazlığı yönetim kurulu tarafından
bilinmiyor olsa bile, ilgili üye bunu açıklamak ve yasağa uymak zorundadır.
Bu hükümlere aykırı hareket eden yönetim kurulu üyesi ve menfaat çatışması nesnel olarak
varken ve biliniyorken ilgili üyenin toplantıya katılmasına itiraz etmeyen üyeler ve söz konusu üyenin
toplantıya katılması yönünde karar alan yönetim kurulu üyeleri bu sebeple kooperatifin uğradığı zararı
tazminle yükümlüdürler.
Müzakereye, yasak nedeniyle katılmamanın sebebi ve ilgili işlemler yönetim kurulu kararına
yazılır.
Kooperatifin Temsil ve İlzamı:
Madde 49- Kooperatif adına düzenlenecek evrakın muteber olması veya kooperatifin ilzamı
için, kooperatif unvanı altında temsile yetkili olanlardan ikisinin imzası gereklidir.
Yönetim kurulu, kooperatifi temsile yetkili kılınan kimselerin isimlerini ve imzalarını ticaret
siciline bildirir ve bu yetkiye dayanak olan kararları ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş

TİCARET BAKANLIĞI
Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü
______________________________________________________________________
16 / 29
personele tasdik ettirir.
Gerektiğinde, yukarıdaki fıkra hükmüne göre hareket edilerek imza yetkisine sahip kimseler
değiştirilebilir.
Üyeliğin Boşalması:
Madde 50- Yönetim kurulu üyeleri, istifa etmek suretiyle her zaman çekilebilirler. Herhangi
bir sebeple yönetim kurulu üyeliğinin boşalması halinde, yönetim kurulunca aldıkları oy sırasına göre
yedek üyeler çağrılır. Eşit oy alanlar arasında kur’a çekilir.
Yönetim kurulu toplantı nisabını kaybederse boşalan yönetim kurulu üyeliklerine denetim
kurulu tarafından geciktirilmeksizin yeteri kadar yedek üye çağrılır.
Yedek üyelerle de yönetim kurulunun tamamlanamaması halinde, eğer yönetim kurulu toplantı
nisabını kaybetmemişse, kanuni şartları haiz birini geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine seçip ilk
genel kurulun onayına sunar. Onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar. Yönetim kurulu
toplantı nisabının altına düşmüşse, denetim kurulu tarafından seçimler yapılmak üzere derhal genel
kurul toplantıya çağrılır.
Sorumluluk ve Yasak Muameleler:
Madde 51- Yönetim kurulu, kooperatif işlerinin yönetimi için gereken titizliği gösterir ve
kooperatifin başarısı ve gelişmesi yolunda bütün gayretini sarf eder.
Üyeler, yönetim kurulundaki faaliyetleri sırasında öğrendikleri ticaret veya işletme sırlarını
saklamakla yükümlüdürler.
Yönetim kurulu, gerekli defter ve belgeler ile genel kurul evraklarının ve ortak listelerinin
muntazam hazırlanıp, tutulup, saklanmasından ve gelir-gider hesabı ile yıllık bilançonun kanuni
hükümlere uygun olarak hazırlanıp incelenmek üzere denetçilere verilmesinden sorumludur.
Yönetim kurulu üyeleri ve kooperatif memurları ortaklık işlemleri dışında kendisi veya başkası
namına, bizzat veya dolayı olarak kooperatifle kooperatif konusuna giren bir ticari muamele yapamaz.
Yönetim kurulu üyelerinin kooperatif ortağı olmayan alt ve üst soyu, eşi yahut 3 üncü derece
dahil, 3 üncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarından herhangi biri kooperatife nakit borçlanamaz.
Bu kişiler için kooperatif kefalet, garanti ve teminat veremez, sorumluluk yüklenemez, bunların
borçlarını devralamaz. Aksi hâlde, kooperatif alacaklıları bu kişileri, kooperatifin yükümlendirildiği
tutarda kooperatif borçları için doğrudan takip edebilir.
Yönetim kurulu üyeleri kanundan veya anasözleşmeden doğan bir görevi veya yetkiyi
devrettiğinde, devralan kişilerin seçiminde makul derecede özen göstermediklerinin ispat edilmesi
hâlinde, bu kişilerin fiil ve kararlarından sorumludurlar.
Yönetim kurulunca kooperatifi tanıtma ve ortak kaydetmek amacıyla yapılacak ilan, reklam ve
açıklamalar, eksik ve gerçeğe aykırı olamayacağı gibi, yanıltıcı bilgi ve unsurlar taşıyamaz.
Yönetim kurulu üyeleri ve temsile yetkili şahıslar, genel kurulun devredemeyeceği yetkilerini
kullanamaz.
Yönetim kurulu üyeleri, kendi kusurlarından ileri gelen zararlardan müteselsilen sorumlu olup,
kooperatife tazmin etmekle yükümlüdürler.
Kusurlu olmadığını ispat eden üyeler ile karara muhalif kalıp durumu hemen denetim kuruluna
yazılı olarak bildiren veya özrü nedeniyle toplantıda hazır bulunmayan üyeler sorumluluktan
kurtulurlar.

TİCARET BAKANLIĞI
Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü
______________________________________________________________________
17 / 29
Görevi sona eren üyenin iş gördüğü zamana ait sorumluluğu ayrılış tarihinden itibaren beş yıl
devam eder.
Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri:
Madde 52- Yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile murahhas üyelere bu sıfatla yapacakları
hizmet için aylık ücret veya katılacakları her toplantı için bir huzur hakkı ve yapacakları görev
seyahatleri için yolluk ödenir. Ödemenin miktar ve şekli genel kurulca kararlaştırılır.
Yönetim kurulu üyelerine, genel kurulca kararlaştırılan yukarıdaki nev’i ve miktarların dışında
hiç bir ödeme yapılamaz.
Murahhas Üye:
Madde 53- Yönetim kurulu kararı ile üyelerden bir veya bir kaçı kooperatifi temsil yetkisini
haiz murahhas üye seçilebilir. Bu konuda 49’uncu madde hükümleri saklıdır.
Murahhas üyelerin seçilmesi ve değiştirilmesi ticaret siciline tescil ettirilir.
Müdür ve Diğer Personel:
Madde 54- Yönetim kurulu, kooperatifin mali ve idari işlerini yürütmek üzere kendi
aralarından veya hariçten bir müdür ile kooperatif işlerinin gerekli kıldığı diğer personeli istihdam
edebilir. Bunlar kendi kusurlarından ileri gelen zararlardan sorumludur.
İstihdam edilecek personelin nitelik ve görevleri yönetim kurulu kararı ile belirlenir.
Personele verilecek ücret bütçede belirtilmek şartıyla yönetim kurulunca belirlenir. Ancak
müdürün yönetim kurulu üyeleri arasından atanması halinde ücreti genel kurul tarafından belirlenir.
DENETİM KURULU:
Seçimi ve Süresi:
Madde 55- Genel kurulca, en az bir yıl için ortaklar arasından veya dışarıdan en az iki veya
daha fazla denetim kurulu üyesi ile bir o kadar da yedeği seçilir. Genel kurulca süre tespiti
yapılmaması halinde bir yıl için seçilmiş sayılır. Süreleri biten üyeler tekrar seçilebilir. Bu
anasözleşmenin 44’üncü maddesinin 3 ve 4’üncü fıkraları hükümleri denetim kuruluna üye seçiminde
de uygulanır.
Seçilme Şartları ve Bağdaşmayan Görevler:
Madde 56- Denetim kurulu üyelerinde aşağıdaki şartlar aranır:
1) Türk vatandaşı olmak ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak,
2) Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından ya da 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre mahkûm
olmamak,
3) Aynı zamanda kooperatifte yönetim kurulu üyesi, bu üyelerden birinin eşi, kooperatif
personeli veya yönetim kurulu üyeleriyle üçüncü derece dahil kan ve sıhri hısım olmamak, yönetim
kurulu üyeleriyle aralarında iş ortaklığı bulunmamak,
4) Aynı zamanda diğer denetim kurulu üyelerinden birinin eşi olmamak ve birbirleri ile ikinci
derece dahil kan ve kayın hısımlığı bulunmamak.

TİCARET BAKANLIĞI
Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü
______________________________________________________________________
18 / 29
Denetim kurulu üyeleri, kooperatifin ve kooperatifin bağlı olduğu üst kuruluşların hissedarı
oldukları şirketlerde, katıldıkları vakıflarda ve diğer teşekküllerde yönetim kurulu üyesi veya denetçi
olamazlar, personel olarak yahut başka bir şekilde ücretli olarak görev alamazlar.
İkinci fıkrada belirtilen diğer görevleri bulunmasına rağmen denetim kurulu üyesi olarak
seçilenler, seçildikleri tarih itibariyle diğer görevlerinden ayrılmak zorundadırlar. Bu görevlerinden
ayrılmayanların denetim kurulu üyeliğine seçilmelerine ilişkin işlemler hükümsüzdür. Seçildikten
sonra ikinci fıkradaki diğer görevleri edinen denetim kurulu üyelerinin sonradan edindikleri görevlere
ilişkin seçilme veya görevlendirme işlemleri ile sözleşmeler de hükümsüzdür. Denetim kurulu
üyeliğine seçilme işlemleri bu şekilde hükümsüz olanların yerlerine yedekleri çağrılır.
Denetim kurulu üyelerinin fiilen bu görevleri yürüttükleri dönemde; bunların eş ve ikinci
derece dahil kan ve kayın hısımları, kooperatif ve kooperatifin bağlı bulunduğu üst kuruluşlar ile
bunların % 50’den fazla hissedarı oldukları şirketlerde, katıldıkları vakıflarda ve diğer teşekküllerde
yönetim kurulu üyesi veya denetçi olamazlar, personel olarak veya başka bir şekilde ücretli olarak işe
alınamazlar.
Bu madde hükümlerine aykırı uygulamalar denetçiler tarafından araştırılır.
Görev ve Yetkileri:
Madde 57- Denetim kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:
1) Yıllık bilanço ve sonuç hesaplarını inceleyerek bu husustaki görüşlerini birlikte veya tek
başına genel kurula bir raporla bildirmek,
2) Kooperatif işlemlerinden bilgi edinmek ve gerekli kayıtların düzenli olarak tutulmasını
sağlamak amacıyla en az üç ayda bir defa kooperatifin defterlerini incelemek,
3) En az üç ayda bir defa kooperatifin nakit mevcudu ile menkul değerlerini kontrol etmek,
4) Bütçe, bilanço ve gelir-gider cetvelini denetlemek,
5) Yönetim kurulunun ihmali halinde genel kurulu olağan veya olağanüstü toplantıya davet
etmek,
6) Yönetim kurulu üyelerinin kanun ve anasözleşme hükümleri ile iyi niyet esaslarına uygun
davranmalarına nezaret etmek,
7) Yönetim kurulu üyelerinin gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarını araştırmak, toplantı
nisabının kaybedilmesi halinde boşalan bu üyeliklere geciktirilmeksizin yeteri kadar yedek üye
çağırmak,
8) Kooperatif ortaklarının, yönetim kurulu üyeleri ve kooperatif personeli hakkındaki
şikâyetlerini incelemek ve inceleme sonucu yıllık raporunda açıklamak,
9) Uygun gördükleri teklifleri yönetim kurulu ve genel kurul toplantıları gündemine
koydurmak.
Denetim kurulu üyeleri, görevleri çerçevesinde işlerin yürütülmesinde gördükleri noksanlıkları,
kanun ve anasözleşmeye aykırı hareketleri bundan sorumlu olanların bağlı bulundukları organa ve
gerekli hallerde aynı zamanda genel kurula haber vermekle yükümlüdürler.
Denetim kurulu üyeleri, kooperatifi genel kurul toplantısına çağırma yetkisi hariç olmak üzere
kendilerine kanun ve anasözleşme ile verilen görev ve yetkileri, gerektiğinde tek başlarına da
kullanabilirler.
Denetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu ve genel kurul toplantılarına katılırlar. Ancak, yönetim

TİCARET BAKANLIĞI
Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü
______________________________________________________________________
19 / 29
kurulu toplantılarında oy kullanamazlar.
Denetçi Raporunun Değiştirilmesi:
Madde 58- Kooperatifin finansal tabloları ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetim
raporunun sunulmasından sonra değiştirilmişse ve değişiklik denetim raporlarını etkileyebilecek
nitelikteyse, finansal tablolar ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu yeniden denetlenir. Yeniden
denetleme ve bunun sonucu, raporda özel olarak açıklanır. Denetçi görüşünde de yeniden denetimi
yansıtan uygun eklere yer verilir.
Sorumluluk:
Madde 59- Kooperatifin yıl sonu ve konsolide finansal tablolarını, raporlarını, hesaplarını
denetleyen denetçiler; kanuni görevlerinin yerine getirilmesinde kusurlu hareket ettikleri takdirde, hem
kooperatife hem de ortaklar ile kooperatif alacaklılarına karşı verdikleri zarar dolayısıyla sorumludur.
Denetim kurulu üyeleri, kanun ve anasözleşme ile kendilerine yükletilen diğer görevleri hiç
veya gereği gibi yapmamalarından doğan zararlardan dolayı da kusursuz olduklarını ispat etmedikçe
müteselsilen sorumludurlar.
Denetim kurulu üyeleri, görevleri sırasında öğrendikleri ve açıklamasında kooperatif veya
ortaklar için zarar umulan hususları, kooperatif ortaklarına ve üçüncü şahıslara açıklayamazlar.
Denetim Kurulu Üyeliğinin Boşalması:
Madde 60- Denetim kurulu üyeleri istifa etmek suretiyle her zaman görevlerinden
çekilebilirler.
Kanun ve anasözleşmede belirtilen seçilme şartlarını taşımadıkları veya sonradan kaybettikleri
anlaşılanların üyelikleri kendiliğinden sona erer.
Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde yerlerine en çok oy alan yedekleri geçer.
Yedeklerle beraber üye sayısı genel kurulca belirlenen sayının altına düştüğü takdirde, mevcut üye
veya üyeler ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere yerine birisini seçerler. Yedekler de dahil
toptan boşalma olursa, yönetim kurulunca, denetçilerin seçilmesi amacıyla genel kurul derhal
toplantıya çağırılır.
Denetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri:
Madde 61- Denetim kurulu üyelerine verilecek ücretin miktarı ile ödeme şekli, genel kurul
tarafından tespit olunur.
BEŞİNCİ BÖLÜM
KOOPERATİFİN HESAPLARI VE DEFTERLERİ
HESAPLAR:
Hesap Dönemi, Bilanço ve Netice Hesapları:
Madde 62- Kooperatifin hesap dönemi takvim yılıdır. İlk faaliyete geçildiği yıldaki hesap
dönemi kooperatifin kurulduğu tarihten başlar ve aynı yılın 31 Aralık tarihinde sona erer.
Yönetim kurulu her yıl 31 Aralık tarihi itibariyle envanter yapar, bilançoyu ve gelir-gider
hesaplarını hazırlayıp genel kurul toplantısından en az bir ay önce denetim kurulu üyelerine verir.
Denetim kurulu üyeleri bunları en çok 10 gün içinde inceleyerek müştereken düzenleyecekleri raporla
birlikte yönetim kuruluna iade ederler. Bilanço ve netice hesapları genel kurul toplantısından en az 15
gün önce kooperatif merkezinde ortakların incelemesine sunulur ve isteyenlere birer sureti verilir.
Muhasebe Usul:

TİCARET BAKANLIĞI
Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü
______________________________________________________________________
20 / 29
Madde 63- Kooperatifin hesapları, genel kabul görmüş muhasebe prensip ve usullerine uygun
olarak tutulur ve mali durum tabloları buna uygun şekilde hazırlanır.
Gelir Gider Farkı ve Dağıtımı:
Madde 64- Gelir-gider farkı genel kurulca onaylanan yıllık bilançoya göre tespit edilir.
Müspet gelir- gider farkının %15’i yedek akçe olarak ayrıldıktan sonra, genel kurul, geri kalan
miktarın, ortaklarla muamelelerden doğan kısmının ilgili ortaklara muameleleri oranında risturn
olarak; ortak dışı işlemlerden doğan kısmının ise ortakların sermaye payları ile orantılı olarak
dağıtılmasına karar verebileceği gibi yedek akçe, özel fon, ortaklar ve personel için yardım fonu
arasında da bölüştürebilir.
Gelir-gider farkı menfi olduğu takdirde ortaya çıkan açık yedek akçelerden, bunların
yetmemesi halinde 65’inci maddeye göre oluşturulan özel fon ile veya ortak sermaye paylarından
karşılanır.
Menfi neticeler ortadan kaldırılmadıkça gelir-gider farkı dağıtımı yapılamaz.
Yedek akçeler ortaklara dağıtılamaz. Sermaye üzerinden kazanç dağıtılamaz.
Yönetim ve denetim kurulu üyelerine kazanç üzerinden pay verilemez.
Özel Fon ile Ortaklar ve Personel İçin Yardım Fonu:
Madde 65- Kooperatifin ortaklarla muamele ve ortak dışı işlemlerden elde etmiş olduğu
olumlu fark 64’üncü maddenin 2’nci fıkrası çerçevesinde dağıtılmamasına karar verilmişse bunlar
kooperatifin gelişmesine yarayacak işlerde kullanılmak üzere özel bir fon ile ortaklar ve personel için
yardım fonu hesaplarında toplanır.
Bu fonlarda toplanan hasılanın kullanımına ilişkin esaslar genel kurulca kararlaştırılır.
Yedek Akçelerin ve Fonların Nemalandırılması:
Madde 66- Yedek akçelerin ve özel fonların nemalandırılmasına ilişkin şekil ve şartlar genel
kurulca kararlaştırılır.
Devir Teslim Tutanağı:
Madde 67- Yönetim kurulu üyeleri ve kooperatif memurları, görev devir ve teslimleri sırasında
sorumlulukları altındaki para, mal, defter, belge ve diğer kooperatif varlıklarını bir tutanakla yeni
görevlilere teslim etmekle yükümlüdürler.
Avanslar ve Ödemeler:
Madde 68- Kooperatifin amaç ve işleri dışında avans verilemez ve ödeme yapılamaz. Her türlü
ödemelerin geçerli belgelere dayandırılması şarttır.
Verilecek avansın sebebi, miktarı, süresi, geri alınma şartları, kapatılması şekli ile kasada
günlük olarak bulundurulacak azami para miktarı ve kooperatif parasının amaçlara uygun şekilde
değerlendirilmesi usulü yönetim kurulu tarafından belirlenir.
Kooperatifin Aczi Halinde Yapılacak İşler:
Madde 69- Kooperatifin aciz halinde olduğunu kabul ettirecek ciddi sebepler mevcut ise,
yönetim kurulu piyasada cari fiyatlar esas olmak üzere, derhal bir ara bilançosu tanzim eder. Son yılın
bilançosu veya daha sonra yapılan bir tasfiye bilançosu veyahut yukarıda sözü geçen ara bilançosu
kooperatif mevcudunun borçlarını artık karşılamayacağını gösteriyorsa yönetim kurulu Ticaret
Bakanlığına durumu bildirir ve genel kurulu derhal olağanüstü toplantıya çağırır.
Son yılın bilançosunda kooperatif varlığının yarısı karşılıksız kalırsa yönetim kurulu derhal
genel kurulu toplantıya çağırarak durumu ortaklara arz eder. Aynı zamanda ilgili mahkeme ile Ticaret

TİCARET BAKANLIĞI
Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü
______________________________________________________________________
21 / 29
Bakanlığına bilgi verir. Ancak, bilançoda tespit edilen açık, üç ay içinde ortakların ek ödemeleri ile
kapanmadığı takdirde yine Bakanlık haberdar edilir.
Mali durumun düzeltilmesinin mümkün görülmesi halinde yönetim kurulunun veya
alacaklılardan birinin isteği üzerine mahkeme iflasın açılmasını erteleyebilir. Bu takdirde, mahkeme
mevcutlar defterinin tutulması, yönetim memuru (yediemin) atanması gibi kooperatif varlığının
korunmasına ve devamına yarayan tedbirleri alır.
DEFTERLER:
Tutulacak Defterler:
Madde 70- Kooperatifte aşağıdaki defterlerin tutulması zorunludur:
1) Yevmiye Defteri,
2) Defteri Kebir,
3) Envanter Defteri,
4) Ortaklar (Pay) Defteri,
5) Yönetim Kurulu Karar Defteri,
6) Genel Kurul Karar ve Müzakere Defteri.
Kooperatifte bu defterlerden başka 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 64/5’inci maddesi
gereği işin mahiyeti ve öneminin gerektirdiği diğer defterler de tutulur.
Yevmiye Defteri:
Madde 71- Yevmiye defteri, kayda geçirilmesi gereken işlemlerin ilgili belge veya ispata
dayanan evraktan çıkarılarak tarih sırasıyla ve “madde” halinde düzenli olarak yazıldığı defterdir.
Yevmiye maddelerinin en az aşağıdaki bilgileri içermesi şarttır:
1) Madde sıra numarası,
2) Tarih,
3) Borçlu hesap,
4) Alacaklı hesap,
5) Tutar,
6) Her kaydın dayandığı belgelerin türü ile varsa tarihleri ve sayıları.
Yevmiye defteri ciltli ve sayfaları müteselsil sıra numaralı olur; vergi kanunlarına uygun olmak
şartıyla müteharrik yapraklı defterler de kullanılabilir.
Defteri Kebir:
Madde 72- Defteri kebir, yevmiye defterine geçirilmiş olan işlemleri buradan alarak sistemli
bir şekilde ilgili olduğu hesaplara dağıtan ve tasnifli olarak bu hesaplarda toplayan defterdir.
Defteri kebirdeki kayıtların en az aşağıdaki bilgileri içermesi şarttır:
1) Tarih,
2) Yevmiye defteri madde sıra numarası,
3) Tutar,
4) Toplu hesaplarda yardımcı nihai hesapların isimleri.
71’inci maddenin üçüncü fıkrası hükmü defteri kebir hakkında da uygulanır.
Envanter Defteri:

TİCARET BAKANLIĞI
Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü
______________________________________________________________________
22 / 29
Madde 73- Envanter defteri, kooperatifin açılışında ve açılıştan sonra her hesap döneminin
sonunda taşınmazların, alacakların, borçların, nakit para tutarının ve varlıklar ile borçların değerlerinin
teker teker kaydedildiği ciltli ve sayfaları müteselsil sıra numaralı defterdir.
Hesap dönemi on iki ayı geçemez. Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümleri saklı kalmak
kaydıyla envanter, düzenli bir işletme faaliyetinin akışına uygun düşen süre içinde ve her halükarda
hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içinde çıkarılır ve deftere kaydedilir.
71’inci maddenin üçüncü fıkrası hükmü envanter defteri hakkında da uygulanır.
Pay/Ortaklar Defteri:
Madde 74- Pay/Ortaklar defteri; kooperatif ortaklarının bilgilerinin kaydedildiği ciltli ve
sayfaları müteselsil sıra numaralı defterdir.
Pay/Ortaklar defterine yapılacak kayıtların en az aşağıdaki bilgileri içermesi şarttır:
1) Kooperatifin unvanı,
2) Ortağın adı soyadı veya unvanı,
3) Ortağın iş ve konut adresi,
4) Ortağın diğer iletişim bilgileri,
5) Ortağın kooperatife girdiği ve çıktığı tarihler,
6) Ortaklığın edinimi ve devrine ilişkin gerekli açıklamalar.
Ortaklığın usulüne uygun olarak devredildiği ispat edilmediği sürece, devralan pay/ortaklar
defterine yazılamaz.
Her ortak defterde ayrı bir sayfada izlenir. Ortaklığı devralan yeni ortak da ayrı bir sayfada
izlenir.
Yönetim Kurulu Karar Defteri:
Madde 75- Yönetim kurulu karar defteri, kooperatif yönetim kurulunun, kooperatif yönetimi
ile ilgili olarak aldığı kararların yazılacağı ciltli ve sayfa numaraları teselsül eden defterdir.
Karar defterindeki kayıtların en az aşağıdaki bilgileri içermesi şarttır:
1) Karar tarihi,
2) Karar sayısı,
3) Toplantıda hazır bulunanlar,
4) Kararın içeriği,
5) Üyelerin imzaları.
Kararın, üyelerden birinin yaptığı öneri üzerine diğerlerinin yazılı onayı ile alındığı durumlarda
bu husus ayrıca belirtilir ve imzaların bulunduğu kâğıt veya kâğıtlar da karar defterine yapıştırılır.
Bir önerinin veya önerilerin ıslak imza ile imzalanması şeklinde alınan kararlar 6102 sayılı
Türk Ticaret Kanunu’nun 390’ıncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca karar defterine yapıştırılır;
aksi halde karar geçersizdir.
Her yönetim kurulu üyesi alınan karara ilişkin muhalefetinin bir şerh ile karar metnine
geçirilmesini isteyebilir. Üyelerin şerh yazma talebi hiçbir sebeple reddedilemez; şerh yazılmasına
engel olunamaz. Şerh, sahibi dışında hiç kimse tarafından değiştirilemez.
Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri:
Madde 76- Genel kurul toplantı ve müzakere defteri, kooperatifin genel kurul toplantılarında
görüşülen hususların ve alınan kararların kaydedildiği ciltli ve sayfa numaraları teselsül eden defterdir.

TİCARET BAKANLIĞI
Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü
______________________________________________________________________
23 / 29
Genel kurul toplantı ve müzakere defteri, kooperatif genel kurul toplantısı yapılırken genel
kurulda sorulan sorular, verilen cevaplar, sunulan önergeler, alınan kararlar işlenerek
düzenlenebileceği gibi hazırlanan toplantı tutanağının deftere yapıştırılması şeklinde de tutulabilir.
Saklama Zorunluluğu:
Madde 77- Kooperatif; tutmakla yükümlü olduğu ticari defterleri ve bu defterlere yapılan
kayıtların dayandığı belgeleri sınıflandırılmış bir şekilde on yıl saklamakla yükümlüdür.
Vergi Usul Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri mahfuz kalmak kaydıyla, tutulması zorunlu
defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgeler, okunur hale getirildiklerinde içerik olarak örtüşmeleri,
saklama süresi boyunca her an ulaşılabilmeleri ve uygun bir süre içerisinde okunabilir hale
getirilebilmeleri şartıyla görüntü veya veri taşıyıcılarda da saklanabilir.
Saklama süresi, ticari defterlere son kaydın yapıldığı veya muhasebe belgelerinin oluştuğu
takvim yılının bitişiyle başlar.
Kooperatifin saklamakla yükümlü olduğu defterler ve belgeler; yangın, su baskını veya yer
sarsıntısı gibi bir afet veya hırsızlık sebebiyle ve kanuni saklama süresi içinde zıyaa uğrarsa tacir zıyaı
öğrendiği tarihten itibaren onbeş gün içinde ticari işletmesinin bulunduğu yer yetkili mahkemesinden
kendisine zayi belgesi verilmesini isteyebilir. Bu dava hasımsız açılır. Mahkeme gerekli gördüğü
delillerin toplanmasını da emredebilir.
Kooperatifin sona ermesi halinde ilgili belgeler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 82 nci
maddesi uyarınca on yıl süre ile Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından saklanır.
Açılış Onayı Yapılacak Defterler ve Onay Zamanı:
Madde 78- Kooperatifin tutmakla yükümlü olduğu yevmiye defteri, defteri kebir, envanter
defteri, pay/ortaklar defteri, yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere
defterinin açılış onayları 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda belirtilen süreler dahilinde bu Kanun ve
Ticari Defterlerin tasdikine ilişkin diğer mevzuat uyarınca yapılır.
Yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ile yönetim kurulu karar defterinin açılış
onaylarının her hesap dönemi için yapılması zorunludur. Pay/ortaklar defteri ile genel kurul toplantı ve
müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen hesap dönemlerinde de açılış onayı
yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir.
Onaya tabi defterlerin hesap dönemi içinde dolması dolayısıyla veya başka sebeplerle yıl içinde yeni
defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce açılış onayı yaptırmak zorundadırlar.
Pay/ortaklar defterinin yenilenmesinin gerektiği durumlarda açılış onayı yapılacak yeni defter,
kullanımına son verilecek defterle veya zayi edilmişse zayi belgesi ile birlikte notere ibraz edilir. Yeni
pay/ortaklar defterinin açılış onayının yapıldığı sırada noter, eski deftere veya zayi belgesine yeni pay
defterinin açılış onayının yapıldığını tarih ve sayı belirtmek suretiyle şerh düşer. Eski defterde veya
zayi belgesinde söz konusu şerhi gören noter tekrar bir açılış onayı yapamaz.
Kapanış Onayı Yapılacak Defterler ile Onay Zamanı ve Şekli:
Madde 79- Yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defteri 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanununun 64/3 üncü maddesinde belirlenen süreler dahilinde notere ibraz edilip, son kaydın altına
noterce “Görülmüştür” ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onaylanması zorunludur.
Onay Yenileme:
Madde 80- Yönetim kurulu karar defteri, yevmiye defteri, envanter defteri ve defteri kebir
yeterli yaprakları bulunması halinde yeni hesap döneminin ilk ayı içerisinde onay yenilemek suretiyle
kullanılmaya devam edilebilir.

TİCARET BAKANLIĞI
Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü
______________________________________________________________________
24 / 29
Onay yenilemede defterlerin türü değiştirilemez.
ALTINCI BÖLÜM
DAĞILMA VE TASFİYE
Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme:
Madde 81- Kooperatif başka bir kooperatifle veya bir ticaret şirketi ile de birleşebilir,
bölünebilir ve tür değiştirebilir. Bu hallerde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 134 ila 194’üncü
maddeleri arasındaki hükümleri uygulanır.
Ancak birleşme işlemlerinde 1163 sayılı Kanunun 6102 sayılı Kanun hükümlerine aykırı
olmayan maddeleri saklıdır.
Dağılma Sebepleri:
Madde 82- Kooperatif;
1) Ortak sayısının 7’den aşağı düşmesi üzerine,
2) Genel kurul kararıyla,
3) İflasın açılmasıyla,
4) Kanunlarda öngörülen diğer hallerde, Ticaret Bakanlığı’nın mahkemeden alacağı karar
üzerine,
5) Diğer bir kooperatifle birleşmesi veya devralınması suretiyle,
6) Üç yıl olağan genel kurul toplantısını yapmaması halinde,
7) Amacına ulaşma imkânı kalmadığının Ticaret Bakanlığı’nca tespiti halinde mahkemeden
alınacak kararla dağılır.
Tasfiye Kurulunun Oluşumu:
Madde 83- Tasfiye kurulu genel kurul tarafından seçilecek en az iki kişiden oluşur. Genel
kurul bu hususta yönetim kurulunu da görevlendirebilir. Genel kurulca tasfiye kurulu için bir
görevlendirme veya seçim yapılmadığı takdirde, tasfiye işlerini yönetim kurulu yürütür. Tasfiye kurulu
genel kurulca her zaman azledilebilir ve yerlerine yenileri tayin olunabilir.
Tasfiye kurulunun yukarıdaki fıkraya göre oluşturulmasına imkân bulunmaması halinde
ortaklardan birinin başvurusu üzerine mahkemece tasfiye memurları atanabileceği gibi, ortağın
talebine istinaden, tasfiyeyle görevlendirilen kimselerin haklı sebepler dolayısıyla azli ile yerlerine
yenilerinin atanmasına da karar verilebilir. Kooperatifin feshine mahkemenin karar verdiği hâllerde de
tasfiye memuru mahkemece atanır.
Tasfiye kurulu üyelerine atamayı yapan merci tarafından tespit edilecek miktarda ücret ödenir.
1163 sayılı Kanunun 56’ncı maddesinin 1’inci fıkrasının 3 numaralı bendi ile 62’nci maddesi
hükümleri tasfiye kurulu üyeleri hakkında da uygulanır.
Tasfiye Memurlarının Yetkilerinin Sınırlandırılması ve Genişletilmesi:
Madde 84- Tasfiye memurlarına Kanunla tanınmış yetkiler devredilemez; ancak, belirli
uygulama işlemlerinin yapılabilmesi için, tasfiye memurlarından biri diğerine veya üçüncü bir kişiye
temsil yetkisi verebilir.
Tasfiye memurlarının üçüncü kişilerle tasfiye amacı dışında yaptığı işlemler kooperatifi bağlar;
meğerki üçüncü kişinin işlemin tasfiye amacının dışında olduğunu bildiği veya hâlin gereğinden
bilmemesinin mümkün olamayacağı ispat edilsin. Tasfiyenin sadece tescil ve ilan edilmesi, bu hususun
ispatı için yeterli delil değildir.

TİCARET BAKANLIĞI
Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü
______________________________________________________________________
25 / 29
Tasfiye memurları birden fazla ise; bunların yaptıkları bir işlemden dolayı kooperatifin
bağlanabilmesi için imzaya yetkili iki tasfiye memurunun kooperatif unvanı altında imza atması
gereklidir. Tasfiye hâlindeki kooperatifi tasfiye ile ilgili konularda mahkemelerde ve dış ilişkide
tasfiye memurları temsil eder.
Tasfiye memurunun görevini yerine getirdiği sırada işlediği haksız fiilden kooperatif de
sorumludur.
Tasfiye Kurulunun Görevleri ve Tasfiyenin Yürütülmesi:
Madde 85- Tasfiye memurları, tasfiye işlerinin bir an önce bitirilmesi için çalışmakla
yükümlüdür. Bu amaçla, görevlerine başlar başlamaz, kooperatifin tasfiyenin başlangıcındaki
durumunu incelerler; gerekirse kooperatif mallarına değer biçmek için uzmanlara başvurarak,
kooperatifin malvarlığına ilişkin durumu ile finansal durumunu gösteren bir envanter ile bilanço
düzenler ve genel kurulun onayına sunarlar.
Envanter ve bilançonun onaylanmasından sonra, tasfiye memurları kooperatifin envanterde
yazılı bütün malları ile belgelerine ve defterlerine el koyarlar.
Aktiflerin toptan satışının görüşüleceği gündem maddesi hariç olmak üzere, tasfiye süresince
yapılacak genel kurul toplantılarında nisap aranmaz.
Tasfiye, iflastan ve mahkeme kararından başka bir sebepten ileri gelmişse, yönetim kurulunca
ticaret siciline tescil ve ilan ettirilir. Ayrıca, yönetim kurulu tasfiye memurlarını da ticaret siciline
tescil ve ilan ettirir. Tasfiye işlerinin yönetim kurulunca yapılması hâlinde de bu hüküm uygulanır.
Tasfiye süresince kooperatif unvanı “Tasfiye Halinde” ibaresi ilave edilerek kullanılır.
Kooperatif genel kurulu aksine karar vermedikçe tasfiye memurları kooperatifin aktiflerini
pazarlık yoluyla da satabilirler. Önemli miktarda aktiflerin toptan satılabilmesi için genel kurul kararı
gereklidir. Alınacak bu karar için bütün ortakların ¾’ünün rızası gereklidir.
Alacaklı oldukları kooperatif defterlerinden veya diğer belgelerden anlaşılan ve yerleşim
yerleri bilinen kişiler taahhütlü mektupla, diğer alacaklılar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde birer
hafta arayla yapılacak üç ilanla kooperatifin sona ermiş bulunduğu konusunda bilgilendirilirler ve
alacaklarını tasfiye memurlarına bildirmeye çağrılırlar.
Alacaklı oldukları bilinenler, bildirimde bulunmazlarsa alacaklarının tutarı Ticaret
Bakanlığınca belirlenecek bir bankaya depo edilir.
Kooperatifin, henüz muaccel olmayan veya hakkında uyuşmazlık bulunan borçlarını
karşılayacak tutarda para notere depo edilir; meğerki bu gibi borçlar yeterli bir şekilde teminat altına
alınmış veya kooperatif varlığının ortaklar arasında paylaşımı bu borçların ödenmesi şartına bağlanmış
olsun.
Kooperatifin borçlarının ve pay bedellerinin ödenmesinden sonra kalan miktar, dağılma anında
kayıtlı ortaklar veya hukuki halefleri arasında sermaye payları ile orantılı olarak dağıtılır.
Yukarıdaki fıkralarda yazılı hükümlere aykırı hareket eden tasfiye memurları haksız olarak
ödedikleri paralardan dolayı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 553’üncü maddesi uyarınca
sorumludur.
Diğer Tasfiye İşleri:
Madde 86- Tasfiye memurları:
1) Kooperatifin süregelen işlemlerini tamamlamak, gereğinde pay bedellerinin henüz

TİCARET BAKANLIĞI
Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü
______________________________________________________________________
26 / 29
ödenmemiş olan kısımlarını tahsil etmek, aktifleri paraya çevirmek ve kooperatif borçlarının, ilk
tasfiye bilançosundan ve alacaklılara yapılan çağrı sonucunda anlaşılan duruma göre, kooperatif
varlığından fazla olmadığı saptanmışsa, bu borçları ödemekle yükümlüdürler.
2) Tasfiyenin gerektirmediği yeni bir işlem yapamazlar.
3) Kooperatif borçları kooperatif varlığından fazla olduğu takdirde durumu derhâl kooperatifin
merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesine bildirirler; mahkeme iflasın açılmasına
karar verir.
4) Tasfiyenin uzun sürmesi hâlinde, her yılsonu için tasfiyeye ilişkin finansal tabloları ve
tasfiye sonunda da kesin bilançoyu düzenleyerek genel kurula sunarlar.
5) Kooperatifin bütün mal ve haklarının korunması için düzenli ve görevinin bilincinde bir
yönetici gibi gereken önlemleri alır ve tasfiyeyi mümkün olan en kısa sürede bitirirler.
6) Tasfiye işlemlerinin düzenli yürütülmesi ve güvenliği için gereken defterleri tutarlar.
7) Tasfiye sırasında elde edilen paralardan kooperatifin süregelen harcamaları için gerekli olan
para dışında kalan paraları, bir bankaya kooperatif adına yatırırlar.
8) Vadesi gelmemiş borçları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca kısa vadeli kredilere
uygulanan oran üzerinden iskonto ederek derhâl öderler. Alacaklılar bu ödemeyi kabul etmek
zorundadır. Kanun gereği iskonto edilmesi mümkün olmayan alacaklar bu hükümden müstesnadır.
9) Ortaklara tasfiye işlerinin durumu hakkında bilgi ve istedikleri takdirde bu konuda imzalı
belge verirler.
10) Kooperatifin borçlarının ve pay bedellerinin ödenmesinden sonra kalan miktarın, dağılma
anında kayıtlı ortaklar veya hukuki halefleri arasında sermaye payları ile orantılı olarak dağıtırlar.
11) Tasfiyenin sona ermesi üzerine kooperatif unvanının sicilden silinmesini sicil
müdürlüğünden talep ederler.
Tasfiyenin sonunda defterler ve tasfiyeye ilişkin olanlar da dâhil, ilgili belgeler Sulh Hukuk
Mahkemesi tarafından saklanır.
Ek Tasfiye:
Madde 87- Tasfiyenin kapanmasından sonra ek tasfiye işlemlerinin yapılmasının zorunlu
olduğu anlaşılırsa, son tasfiye memurları, yönetim kurulu üyeleri, ortaklar veya alacaklılar, kooperatif
merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden, bu ek işlemler sonuçlandırılıncaya kadar,
kooperatifin yeniden tescilini isteyebilirler.
Mahkeme istemin yerinde olduğuna kanaat getirirse, kooperatifin ek tasfiye için yeniden
tesciline karar verir ve bu işlemlerini yapmaları için son tasfiye memurlarını veya yeni bir veya birkaç
kişiyi tasfiye memuru olarak atayarak tescil ve ilan ettirir.
Tasfiyeden Dönülmesi:
Madde 88- Kooperatif anasözleşmede belirlenen sürenin dolmasıyla veya genel kurul kararıyla
sona ermiş ise ortaklar arasında kooperatif malvarlığının dağıtımına başlanılmış olmadıkça, genel
kurul kooperatifin devam etmesini kararlaştırabilir. Devam kararının tüm ortakların 3/5’inin oyu ile
alınması gerekir.
Tasfiyeden dönülmesine ilişkin genel kurul kararını tasfiye memurları tescil ve ilan ettirir.
Kooperatif, iflasın açılmasıyla sona ermiş olmasına rağmen iflas kaldırılmışsa veya iflas,
konkordatonun uygulanmasıyla sona ermişse kooperatif devam eder.
Tasfiye memuru iflasın kaldırıldığına ilişkin kararı ticaret siciline tescil ettirir. Tescil istemine,
pay bedellerinin ve tasfiye paylarının ortaklar arasında dağıtılmasına başlanmadığına ilişkin belge de
eklenir.

TİCARET BAKANLIĞI
Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü
______________________________________________________________________
27 / 29
YEDİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Bakanlık ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Denetimi:
Madde 89- Kooperatif, Ticaret Bakanlığı’nın denetimine tabidir. Bakanlık; kooperatif üst
kuruluşlarını, ilgili müesseseleri ve bağımsız denetim kuruluşlarını kooperatifi denetlemekle
görevlendirebilir.
Kooperatif görevlileri, kooperatife ait mal, para ve para hükmündeki kâğıtları ve gizli de olsa
bunlarla ilgili defter ve belgeleri istenildiğinde müfettişlere, denetimle görevlendirilen personele ve
kredi kuruluşlarının denetim görevlilerine göstermek, sayılmasına ve incelenmesine yardımda
bulunmak, istenilen bilgileri gerçeğe uygun ve eksiksiz olarak vermek ve doğru beyanda bulunmakla
yükümlüdür.
Kooperatif, denetim sonuçlarına göre Bakanlıkça verilecek talimata uymak zorundadır. Yapılan
denetimler sonucunda kooperatifin yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yetkililerinin hukuka açıkça
aykırı eylem ve işlemlerinin tespit edilmesi durumunda, Bakanlık, kamu yararı ve hizmet gerekleri
dikkate alınarak gecikmesinde sakınca görülen hallerde ileride telafisi güç veya imkânsız zararlara yol
açılmasının engellenmesi amacıyla bu kişilerin görevlerine tedbiren son verebilir. Kooperatifin bir yıl
içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmasına yönelik gerekli tedbiri alır.
Kanun Hükümlerinin Uygulanması:
Madde 90- Bu anasözleşmede açıklık olmayan hallerde 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ile
Türk Ticaret Kanunu’nun anonim şirketlerine ait hükümleri uygulanır.
İlk Yönetim Kurulu Üyeleri:
Madde 91- İlk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, aşağıdaki kurucu ortaklar
yönetim kurulu üyeliğine seçilmişlerdir.
1)
2)
3)
İlk Denetim Kurulu Üyeleri:
Madde 92- İlk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, aşağıdaki kişiler denetim
kurulu üyeliğine seçilmişlerdir.
1)
2)
Kurucular:
Madde 93- Aşağıda isimleri, tabiiyetleri, adresleri, taahhüt ve tediye ettikleri sermaye payları
ile imzaları bulunan;
1) Kurucu ortaklar, bu anasözleşmenin 10’uncu maddesinde belirtilen ortaklık şartlarını
taşıdıklarını, Kooperatif Anasözleşmesi hükümlerini bütün hak ve ödevleriyle birlikte kabul ettiklerini,
2) İlk yönetim kurulu üyeleri ile denetim kurulu üyeleri, bu anasözleşmenin 45 ve 56’ncı
maddelerinde belirtilen seçilme şartlarını taşıdıklarını,
3) Kurucu ortaklar, izin mercii tarafından kuruluşun usulüne uygun olarak tamamlanması
amacıyla düzeltme beyanı istenilmesi halinde, ticaret sicili müdürlüğünden bu belgenin alınabilmesi ve

TİCARET BAKANLIĞI
Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü
______________________________________________________________________
28 / 29
gerekli düzeltmelerin yapılabilmesi için anasözleşmenin ilk yönetim kurulu başlıklı maddesinde adı
geçenlerin yetkilendirilmiş olduklarını,
beyan ederler.

KOOPERATATİF SÖZLEŞMESİNİ BURADAN İNDİRE BİLİRSİNİZ

 

Bu haber 92 kez okundu.
Haberler - 20:49 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.

HABER LİSTESİ

 • 01
  Nakliye Yük Borsası Yeni projelerini açıkladı
  NAKLİYE YÜK BORSASI Merhabalar Türkiye Genelinde Nakliye ve Boş Araç tedarik konusun Birlikte Proje Çalışması ortağımız olmak istermisiniz.?   10.000 Nakliyat ve lojistik Firması ile 18 milyon firma mail adresi olmak üzere tüm il ve ilçelerde bireysel ve kurumsal firmalara nakliye ve lojistik tedarik hizmeti vermektedir Daha Güçlü hızlı olmak için Bizimle çalışmak isterseniz Hizmetlerimiz konsunda […]
 • 02
  Rüzgar türbini kanat taşıma
  12 nakliye haberler
 • 03
  Sigortada Kampanya
  Nakliyeciler derneğine özel yurtiçi taşıyıcı sorumluluk sigortası! Bir yıl boyunca tüm taşımalarınız 250.000 TL limitle yıllık sadece 315 TL Nakliyeciler Derneği olarak tüm nakliyat sektörüne bir avantaj sağlamak adına sigorta şirketleri ile yaptığımız görüşmelere istinaden normal şartlarda 1.000 TL ile sahip olacağınız bu sigorta bu hafta 100 adet kamyonun bu sigorta poliçesine onay vermesi şartı ile […]
 • 04
  Trabzon sahil yolu 22 köprüyle geçilecek”
  Trabzon sahil yolu 22 köprüyle geçilecek” Çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Trabzon’a gelen Bakan Turhan, ilk olarak Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Trabzon-Maçka ilçesi yolundaki şantiyesini ziyaret ederek, ilgililerle bir araya geldi. Turhan, daha sonra Zigana Tüneli şantiyesine geçerek, buradaki Zigana Tüneli kesitleri ile ilgili maketlerin, görsellerin ve tünel yapımında kullanılan malzemelerin tanıtımının yer aldığı alanı gezdi. Maketleri […]
 • 05
  TÜRKİYE NAKLİYE FİRMALARI TELEFON REHBERİ
  TÜRKİYE NAKLİYE FİRMALARI TELEFON REHBERİ NAKLİYECİLER DERNEGİ PROJESİ   Nakliyeciler Derneği olarak; 81 il 935 ilçede özel bir çalışma ile yaklaşık 70 bin firmaya ulaştık. Bu firmalar içerisinden, telefon rehberimiz de yer alacak yeterliliğe sahip 17 bin firmanın iletişim bilgilerini hem internet ortamında, hem de fiziki olarak sizlerin hizmetine sunmak amacıyla bu projeyi geliştirdik. Nakliyat, […]
 • 06
  KARAYOLU TAŞIMA KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ ANA SÖZLEŞME
  TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ______________________________________________________________________ 3 / 29 KARAYOLU YOLCU TAŞIMA KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ, UNVAN, MERKEZ, SÜRE, AMAÇ VE FAALİYET KONULARI KURULUŞ: Madde 1- Bu anasözleşmede isimleri, tabiiyetleri, adresleri ve taahhüt ettikleri sermaye payları gösterilen kişiler tarafından 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre değişir ortaklı, […]
 • 07
  Kaya kamyonu “Deve” seri üretime hazırlanıyor
  Kaya kamyonu “Deve” seri üretime hazırlanıyor Afyonkarahisar’da iş adamı Şuayp Demirel, 22 yıllık hayali olan kaya taşıma kamyonunu üretmeyi başardı. Afyonkarahisar’da iş adamı Şuayp Demirel, 22 yıllık hayali olan kaya taşıma kamyonunu üretmeyi başardı. Elektrik ve elektronik mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra demirci atölyesinde babasıyla çalışmaya başlayan ve mermer ocaklarına yönelik aletler üreten Demirel, daha […]
 • 08
  Rusya Federasyonu Yasaklı Ürünlerle İlgili Kararname Yayınlandı
  Rusya Federasyonu Yasaklı Ürünlerle İlgili Kararname Yayınlandı UND’nin yaptığı açıklamaya göre: “Rusya Federasyonu tarafından yayınlanan 16 Aralık 2019 tarihli ve 1685 numaralı kararnamede Rusya Federasyonuna Ukrayna üzerinden gerçekleştirilen transit taşınmalarda yasak olan ürünlere bazı ilaveler yapıldığı bilgisi Moskova Gümrük Müşavirliğimiz tarafından teyit edilmiştir. UND’nin yaptığı açıklamaya göre: “Rusya Federasyonu tarafından yayınlanan 16 Aralık 2019 tarihli […]
 • 09
  IVECO Romanya Silahlı Kuvvetlerine İlk Teslimatına Başladı
  IVECO, Romanya Silahlı Kuvvetlerine İlk Teslimatına Başladı IVECO, Romanya Silahlı Kuvvetlerine sağladığı 2,900 araçlık çerçeve anlaşmanın 942 kamyonluk ilk teslimatına başladı. IVECO  Savunma Araçları birimi, 30 Aralık 2019’da Romanya Ulusal Savunma Bakanlığı ile imzalanan 2,900 araçlık anlaşmayı duyurmuş, ilk 942 aracın 2020’de başlayarak 4 yıllık süreçte teslim edileceğini belirtmişti. Anlaşma, askerî lojistik bağlamında Iveco Savunma […]
 • 10
  2020 Yılı Belge Ücretleri Belli Oldu!
  2020 Yılı Belge Ücretleri Belli Oldu! 2020 Yılı Yeniden Değerleme Oranının Uygulanmasına ilişkin genelge kapsamında 2020 yılı belge ücretleri belli oldu. 2020’de; K1 Belgesi 15.166 lira, K2 Belgesi 15.166 lira, K3 Belgesi 7.582 lira, L1 Belgesi 151.668 lira, L2 Belgesi 303.336 lira olacak.
 • 11
  Nakliyeciler Derneği Grevde
  Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ‘dijital takograf’ uygulamasına nakliyeciler büyük tepki gösterdi. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok ilde yollar trafiğe kapatıldı. Yaşanan gelişmenin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi; *4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu (KTK) ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği (KTY) çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere adlarına C2, C3, Kİ, […]
 • 12
  Kamyon ve TIR şoförleri isyan etti
  Kamyon ve TIR şoförleri, Türkiye genelinde yaptıkları eylemlerle yeni yılda yürürlüğe giren yönetmeliğe, akaryakıt zamlarına, cezalar ve düşük ücrete tepki gösterdi. Yeni yılda yürürlüğe giren yönetmelikle sayısal takograflardan veri indirme ve bu verilerin Bakanlığa gönderimi zorunlu hale geldi. Buna karşı Gaziantep-Şanlıurfa d-400 karayolu Nizip girişinde toplanan şoförler eylem yaptı. Yapılan eylemde tansiyonu düşürmek için Nizip Emniyet […]
 • 13
  Nakliyeciler yurdun dört bir yanında ayağa kalktı
  Nakliyeciler yurdun dört bir yanında ayağa kalktı Kamyoncu esnafı, yeni yıl ile birlikte devreye giren U-ETDS uygulaması sonrasında birçok ilde ana arterlerde yolları kapatarak seslerini duyurmaya çalışıyor. Artan maliyetler nedeniyle iflasın eşiğinde olduklarını dile getiren kamyoncu esnafı, 1 Ocak’ta devreye giren U-ETDS uygulamasının “bardağı taşıran son damla” olduğunu vurgulayarak, ülke genelinde eylem başlattı. Ankara’dan başlayan […]
 • 14
  İzmir ve Denizli’de nakliyeciler kontak kapatma eylemi yaptı
  İzmir ve Denizli’de nakliyeciler kontak kapatma eylemi yaptı 28 dakika önce İzmir ve Denizli’de nakliyeciler, dijital takograf uygulamasını protesto etmek amacıyla kamyon ve tır garajlarında kontak kapatma eylemi yaptı.   İzmir ve Denizli‘de nakliyeciler, dijital takograf uygulamasını protesto etmek amacıyla kamyon ve tır garajlarında kontak kapatma eylemi yaptı. İzmir’de Işıkkent Nakliyeciler Sitesinde toplanan bir grup, dijital takograf […]
 • 15
  Bulut teknolojileri lojistik sektörünü geleceğe taşıyor
  Bulut teknolojileri lojistik sektörünü geleceğe taşıyor Dijital lojistik platformu Borusan Lojistik eTA’nın teknoloji altyapısı, tamamen Microsoft Azure Bulut hizmetlerine taşındı. Buluttan güç alan dijital platform eTA sayesinde sisteme kayıtlı 150 binden fazla kamyon ve TIR, elektronik ihaleleri anında cepten takip ediyor, siparişten nakliye teslime kadar tüm lojistik operasyonlar güvenle yürütebiliyor. Platform, European Business Awards’ta “Müşteri […]
 • 16
  Volvo Trucks’tan kaçırılmayacak servis kampanyası!
  Volvo Trucks, 9 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada 2013 model ve öncesi çekici ve kamyonlara bakım ve onarımda %50’ye varan indirim imkanı sunuyor. Türkiye distribütörlüğünü Temsa İş Makinaları’nın yürüttüğü Volvo Trucks “Volvo’da Her Yaşın Ayrı Güzelliği Var” sloganıyla hayata geçirilen kampanya kapsamında, 2013 model ve öncesi çekici ve kamyonlara bakım ve onarımlarında %50’ye […]
 • 17
  Mercedes-Benz Türk’ten, Kamu Bankaları Finans Kampanyası’na özel fırsatlar
  Mercedes-Benz Türk’ten, Kamu Bankaları Finans Kampanyası’na özel fırsatlar Mercedes-Benz’in Türkiye’de üretilen kamyon ve çekici modelleri, Ekim ayından yılsonuna kadar devam eden kampanya kapsamında 3 farklı kamu bankasından 500.000 TL ve 60 aya kadar % 0,49 faizli kredi imkânıyla satın alınabiliyor. Mercedes-Benz Türk’ün Aksaray’daki fabrikasında yerli olarak üretilen kamyon ve çekici modelleri, Ekim ayında devreye alınan […]
 • 18
  WABCO filo yönetim sistemi 1.200 çekiciye takıldı
  WABCO ileri düzey filo yönetim çözümlerini Vos Logistics şirketinin 1.200 adet çekici ve kamyonuna takıyor.  Vos şirketi kapsamlı testler ve denemeler sonrasında seçimini Wabco filo yönetim sistemleri olarak yaptı. Vos Logistics şirketinin şu anda 1.200 adet aracında kullandığı sistemler, Wabco TX-SKY ve TX-FLEX filo yönetim sistemi ile değiştiriliyor. Yeni filo yönetim sistemi platformu Vos Logistics […]
 • 19
  Karayel Nakliyat 10 adet Volvo FH460 ile filosunu güçlendirdi
  Müşterilerinin çözüm ortağı olma hedefiyle faaliyet gösteren Temsa İş Makinaları, Türkiye’nin önde gelen tehlikeli & tehlikesiz atık taşımacılığı firmalarından biri olan Karayel Nakliyat’a 10 adet Volvo FH460 HP 4X2 satışı gerçekleştirdi. Yakıt verimliliği, gücü ve sağlamlığı ile öne çıkan Volvo araçlarıyla Karayel Nakliyat’ın filosundaki araç sayısı 30’a ulaştı. Kentsel ve endüstriyel tehlikeli & tehlikesiz atık […]
 • 20
  İşyeri Sigortası
  İşyeri Sigortası 7/24  ulaşabilirsiniz   0 (533) 290 00 62 BURADAN WEB SİTESİ LİNKİNE TIKLAYARAK ULAŞABİLİRSİNİZ  Canan Evren Sigorta İşiniz; bizim işimiz… Günümüzde en çok ihtiyaç duyulan sigorta ürünlerinden biri olan işyeri sigortası ile mal sahibi iseniz binanızı, kiracı iseniz demirbaş, emtea , makine ve elektronik cihazlarınızlarınızın ortak adlandırıldığı muhteviyatlarınızı her türlü olumsuzluğa karşı koruma […]