Hafif yağmur
 • EURO 6.62
 • DOLAR 6.09

Kooperatif Kanunu

Taşıyıcılar Kooperatifi - 21 Aralık 2019 18:16 A A

Kooperatif Kanunu

KARAYOLU TAŞIMA KANUNU Kanun No: 4925

Kanun Kabul Tarihi:10/07/2003

Resmi Gazete Tarihi:19/07/2003

Resmi Gazete Sayısı:25173

BİRİNCİ KISIM : BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR AMAÇ

Madde 1 – Bu Kanunun amacı; karayolu taşımalarını ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek, taşımada düzeni ve güvenliği sağlamak, taşımacı, acente ve taşıma işleri komisyoncuları ile nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliği ve benzeri hizmetlerin şartlarını belirlemek, taşıma işlerinde istihdam edilenlerin niteliklerini, haklarını ve sorumluluklarını saptamak, karayolu taşımalarının, diğer taşıma sistemleri ile birlikte ve birbirlerini tamamlayıcı olarak hizmet vermesini ve mevcut imkanların daha yararlı bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır. KAPSAM Madde 2 – Bu Kanun kamuya açık karayolunda motorlu taşıtlarla yapılan yolcu ve eşya taşımalarını, taşımacıları, taşıma acentelerini, taşıma işleri komisyoncularını, nakliyat ambarı ve kargo işletmecilerini, taşıma işlerinde çalışanlar ile taşımalarda yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapıları ve benzerlerini kapsar.

Ancak, özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar, genel ve katma bütçeli dairelerle, il özel idareleri, belediyeler, üniversiteler ve kamu iktisadi teşebbüslerine ait otomobillerle yapılan taşımalar, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait motorlu taşıt ve bunların römorkları ile yapılan taşımalar, lastik tekerlekli traktörlerle çekilen römorklarla yapılan taşımalar bu Kanun hükümlerine tabi değildir.

İl sınırları içerisindeki taşımalar ile yüz kilometreye kadar olan şehirlerarası taşımaların düzenlenmesi il ve ilçe trafik komisyonları ile işbirliği yapılmak suretiyle ilgili valiliklere, belediye sınırları içerisindeki şehiriçi taşımalar belediyelere bu Kanuna göre düzenlenecek yönetmelik esasları dahilinde bırakılabilir.

Uluslararası anlaşmalar ile savaş hali, sıkıyönetim, olağanüstü hal ve doğal afet durumlarında uygulanacak hükümler saklıdır.

TANIMLAR Madde 3 – Bu Kanunda geçen;

Bakanlık : Ulaştırma Bakanlığını,

Taşıma işleri : Taşımacılık, acentelik, taşıma işleri komisyonculuğu, nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliğini,

Taşıma işleri işletmecisi : Taşıma işlerinde faaliyette bulunacak taşımacı, acente, taşıma işleri komisyoncusu, nakliyat ambarı ve kargo işletmecisini,

Sorumluluk sigortası : Bu Kanunun 18 inci maddesiyle ihdas edilen zorunlu karayolu taşımacılık mali sorumluluk sigortasını,

Taşıma : Yolcunun taşıta bindiği veya eşyanın taşımacıya teslim edildiği yerden varış noktasına götürülmesini,

Taşımacı : Taşımacı yetki belgesine sahip olan ve kendi nam ve hesabına taşımayı bir ücret karşılığı üstlenen gerçek veya tüzel kişiyi,

Eşya (yük) : İnsandan başka taşınabilen canlı veya cansız her türlü nesneyi,

Kalkış noktası : Yolcunun taşıta bindiği veya eşyanın taşımacıya teslim edildiği yeri,

Varış noktası : Yolcu bileti veya taşıma senedinde gösterilen, yolcu veya eşyanın götürülmek istendiği yeri,

Gönderen : Eşyayı taşımacıya teslim eden, gönderileni belirleyen ve taşıma senedini imzalayan kişiyi,

Gönderilen : Sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi ve taşıma senedinde belirtilen eşyanın teslim edileceği kişiyi,

Acente : Ticari mümessil, ticari vekil, satış memuru veya müstahdem gibi bağımlı bir sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak belirli bir yer veya bölge içinde daimi surette bir veya birden fazla taşımacıyı ilgilendiren sözleşmelerde aracılık etmeyi ve onlar adına taşıma sözleşmesi yapmayı meslek edinen kişiyi,

Taşıma işleri komisyoncusu : Ücreti karşılığında kendi namına ve bir müvekkil hesabına eşya taşıtmayı meslek edinmiş kişiyi,

Nakliyat ambarı : Bir veya birden fazla gönderenden toplu veya parça başı eşyanın teslim alınarak işletmecinin gözetimi ve denetimi altında yükleme, boşaltma, depolama, istifleme, aktarma ve gönderilene teslim gibi hizmetlerin yapıldığı yeri,

Nakliyat ambarı işletmecisi : Bağımsız bir işyerinin kullanma hakkına sahip olan ve eşyayı teslim alarak kendi gözetim ve denetimi altında; yükleme, boşaltma, depolama, istifleme, aktarma ve gönderilene teslim gibi hizmetleri yerine getiren, taşımayı yapan veya yaptıran ve bundan doğacak sorumluluğu üstlenen kişiyi,

Kargo : Tek parçada en fazla yüz kilogramı geçmeyen genellikle ambalaj ve kap içerisinde olan küçük boyutlu koli, sandık, paket gibi parça eşyayı,

Kargo işletmecisi : Bağımsız bir işyerinin kullanma hakkına sahip olan ve kargoyu teslim alarak kısa sürede gönderilene ulaştırmak amacıyla kendi gözetimi ve denetimi altında yükleme, boşaltma, depolama, istifleme, aktarma ve gönderilene teslim gibi hizmetleri yerine getiren, taşımayı yapan veya yaptıran ve bundan doğacak sorumluluğu üstlenen kişiyi,

Yolcu : Taşıtı kullanan sürücü ile hizmetliler dışında taşıtta bulunan kişileri,

Tehlikeli yük : Bu Kanuna göre düzenlenecek yönetmelikte tehlikeli olarak kabul edilen yükü,

Parça başına taşıma : Bir veya birden çok gönderenin aynı veya birbirinden ayrı gönderilene ait eşyaların taşınmasını,

Yolcu bileti : Yolcunun taşınması yükümlülüğünü içeren, yönetmelikte öngörülen şekil ve şartları ihtiva eden ve yolcuya verilmesi zorunlu belgeyi,

Şehirlerarası taşıma : Herhangi bir ilin herhangi bir noktasından veya yerleşim biriminden başlayıp diğer bir ilin herhangi bir noktasında veya yerleşim biriminde biten taşımaları,

Uluslararası taşıma : Türkiye’den veya Türkiye’ye karayoluyla; Türkiye üzerinden karayoluyla transit, Türkiye’ye denizyolu, demiryolu ve havayolu ile gelip karayolundan üçüncü ülkelere yapılan taşımaları,

Düzenli sefer : Belirli bir zaman ve ücret tarifesine göre, tespit edilmiş bir güzergahta önceden açıklanmış yerleşme birimleri arasında yapılan taşımaları,

Arızi sefer : Aynı taşıtla bütün güzergah boyunca aynı yolcu grubunun taşınması ve kalkış noktasına geri getirilmesi şeklindeki kapalı kapı seferleri ile gidişi dolu, dönüşü boş veya gidişi boş, dönüşü dolu seferleri,

Mekik sefer : Birden fazla gidiş ve dönüş seferinde aynı kalkış yerinden aynı varış yerine önceden gruplandırılmış yolcuların taşınmasını,

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM : TAŞIMADA GENEL KURALLAR GENEL KURAL Madde 4 – Taşımalar; ekonomik, seri, elverişli, güvenli, çevreye kötü etkisi en az ve kamu yararını gözetecek tarzda serbest rekabet ortamında gerçekleştirilir. YETKİ BELGESİ ALMA ZORUNLULUĞU VE TAŞIMA HİZMETİ Madde 5 – Taşımacılık, acentelik ve taşıma işleri komisyonculuğu ile nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliği yapılabilmesi için Bakanlıktan yetki belgesi alınması zorunludur. Taşımacılık, acentelik ve taşıma işleri komisyonculuğu ile nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliği yetki belgesi alınabilmesi için taşıma işleri işletmecilerinin mesleki saygınlık, mali yeterlilik ve mesleki yeterliliğe sahip olması gerekmektedir. (Ek cümle: 23/01/2008-5728 S.K./516.mad) Ayrıca, karayoluyla yük ve yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılan ticari araçlarda çalışan şoförlerin, sürücü mesleki yeterlilik belgesi almaları zorunludur. Bu maddeye ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. 18/01/1954 tarihli ve 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu hükümleri saklıdır.

Taşımacılara, yetki belgesinden ayrı olarak taşımalarda kullanılacak taşıtların niteliğini ve sayısını gösteren taşıt belgesi ile taşımacının taşıt belgesinde kayıtlı her taşıt için düzenlenen ve taşıtta bulunması gereken taşıt kartı verilir.

Taşıma işleri işletmecilerinin sayısı, yolcu ve eşya kapasitesi, taşıtların durumu, güvenlik veya benzeri nedenlerle Bakanlık, yetki belgelerinin verilmesinde sınırlamalar ve yeni düzenlemeler getirebilir.

Tehlikeli yük taşıyan taşıtlar ve bunların bağlı olduğu taşımacılar, taşıyacakları yüklerin özelliğine uygun olduğunu gösteren bilgi ve belgelere dayanarak birinci fıkrada belirtilen yetki belgesinden ayrı olarak ilgili mercilerden ayrıca izin almakla yükümlüdürler.

Taşımacılar, taşıma hizmetlerini kabul edilebilir bir neden olmaksızın veya zorunlu haller dışında yapmaktan kaçınamazlar ve taşıma hizmetinden herkesin her zaman yararlanmasını sağlamak zorundadırlar.

Taşımalar, diğer taşımacılar veya üçüncü şahıslar tarafından engellenemez.

TAŞIMACININ SORUMLULUĞU Madde 6 – Yolcu ve eşya taşımaları, kanunlara ve taşımacı ile yolcu ve gönderen arasındaki sözleşmelere uygun olarak yapılır. Yolcu taşımaları biletsiz veya taşıma sözleşmesiz, eşya taşımaları taşıma senetsiz yapılamaz.

Taşımacı, acentesinin acentelik sıfatıyla yapmış olduğu bu Kanun kapsamındaki faaliyet ve işlemlerden müteselsilen sorumludur.

Taşımacı, yolcu ve eşyanın güvenlik içinde taşınmasından sorumludur. Yolcu ve gönderenler de taşımacının güvenlik yönünden almış olduğu tedbirlere uymak zorundadırlar.

Taşımacı, çevre kirliliğini önleme, çevre ve insan sağlığını koruma amacıyla yürürlüğe konulan mevzuat hükümlerine uymak zorundadır.

TAŞIMACININ YÜKÜMLÜLÜĞÜ Madde 7 – Taşımacı, yolcuların sağlıklı, rahat ve güvenli bir yolculuk yapmasını sağlayacak tedbirleri almak, yolcu ve eşyayı taahhüt ettiği yere kadar götürmekle yükümlüdür.

İlgili mevzuat hükümlerine uygun bir taşıtı, nitelikli şoför ve hizmetli personeli sefere göndermek, şoförlerin sürücü belgelerinin bulunup bulunmadığını araştırmak, teknik şartlara uymayan taşıtların trafiğe çıkmasına engel olmak, güzergah mesafesini dikkate alarak yeteri kadar şoför bulundurmak, taşıt kartları olmayan ve bu Kanunda öngörülen sorumluluk sigortası bulunmayan taşıtları trafiğe çıkarmamak hususunda taşımacı gereken özeni ve duyarlılığı göstermek zorundadır.

Karayolları alt yapısı, işletilmesi, trafiği, doğal afetler, meteorolojik şartlar ile arıza ve kaza hali dahil, beklenmeyen sebeplerle ilgili olarak ortaya çıkan ve taşımanın devamına engel olan sebeplerin, belirsiz bir beklemeyi mecburi kılması veya varış noktasına kadar gerekli zamanın bir katından daha fazla beklemeyi gerektirmesi halinde, imkan olduğu takdirde taşımacı bir başka güzergahı izleyerek taşımayı tamamlamak, aksi halde yolcuyu güzergah üzerinde yolcunun dilediği bir yere kadar götürmek veya yolcu ve eşyayı hareket noktasına geri getirmekle yükümlüdür.

Bu gibi hallerde, yolcunun ve eşya sahibinin bütün hakları saklı olup, taşımacılar herhangi bir ek ödeme veya benzeri talepte bulunamazlar.

Eşya için taşıma senedindeki hükümler uygulanır.

Taşımacılar altışar aylık süre ile yılda en az iki kez şoförlerinin ceza puanı durumunu Emniyet Genel Müdürlüğünden öğrenmek ve ceza puanı yüksek olan şoförlerle ilgili, eğitim ve iç denetim yönünden gerekli tedbirleri almak zorundadırlar.

GÖNDERENİN SORUMLULUĞU Madde 8 – Gönderen, eşyanın varış noktası, cinsi, miktarı ve nitelikleri ile diğer önemli bilgileri tam ve doğru olarak taşımacıya bildirmek zorundadır. Yanlış ve eksik bildirmelerden doğacak her türlü sorumluluk gönderene aittir. Taşımacı, bir ihbar veya şüphe halinde yetkili ve görevlilerin huzurunda eşyayı kontrol ettirebilir. ACENTE, TAŞIMA İŞLERİ KOMİSYONCULUĞU, NAKLİYAT AMBARI VE KARGO İŞLETMECİLİĞİ YAPANLARIN SORUMLULUĞU Madde 9 – Acenteler ve taşıma işleri komisyoncuları bu sıfatla yapmış oldukları faaliyet ve işlemlerden taşımacı ile müştereken ve müteselsilen sorumludur. Nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliği yapanlar, eşyayı teslim aldığı andan teslim edinceye kadar, eşyanın tamamı ve kısmen kaybından ve vuku bulacak hasarından, korunması ve taşınmasından, güvenliği ve düzenliliğini sağlamaktan, çevre kirliliğini önleme ve insan sağlığını koruma konusundaki kurallara uymaktan sorumludur. TAŞIMA YASAĞI Madde 10 – Acentelik ve taşıma işleri komisyonculuğu yetki belgesine sahip olanlar taşımacı yetki belgesi almadan kendi nam ve hesaplarına taşıma yapamaz ve yaptıramazlar.

Taşıma işleri komisyoncularının, kendi namlarına eşya taşıtabilmeleri için bu taşımaları bir müvekkil hesabına yapmaları zorunludur.

Yolcu taşımacılığında komisyonculuk yapılamaz.

ÜCRET VE ZAMAN TARİFELERİ Madde 11 – Düzenli yolcu ve eşya taşımaları, nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliği ücret tarifeleri, yetki belgesi sahiplerince geçerlilik süresi de belirtilmek suretiyle hazırlanır ve Bakanlığa bildirilir.

Ücret tarifelerine uyulması ve bu tarifelerin görülebilecek şekilde işyeri, terminal ve bilet satış yerlerine asılması ve taşıtlarda bulundurulması zorunludur.

Yolcu ve eşya taşıma, yükleme, boşaltma, depolama ve aktarma hizmetleri de dahil olmak üzere ücret tarifelerinin, ülke ekonomisi ve kamu yararı aleyhine sonuç vermesi ve aşırı ücret uygulanması veya rekabet ortamının bozulması halinde ve gerektiğinde taban ve tavan ücretleri Bakanlıkça tespit edilebilir.

Ücret tarifeleri başlangıç ve bitiş noktaları arasında gidiş ve dönüşte aynı şekilde düzenlenir. Değişik fiyat tarifesi uygulanamaz.

Düzenli yolcu ve eşya taşımaları zaman tarifesine tabidir. Taşımacılar tarafından geçerlilik süresi de belirtilmek suretiyle hazırlanan zaman tarifeleri, Bakanlıkça onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

Taşımacılar zaman tarifelerine uymak ve tarifelerini görülebilecek şekilde işyeri, terminal ve bilet satış yerlerinde bulundurmak zorundadırlar.

Ücretsiz ve tarife altı uygulamalarına ilişkin esaslar yönetmelikte düzenlenir.

İKİNCİ KISIM : ULUSLARARASI TAŞIMALAR BİRİNCİ BÖLÜM : ULUSLARARASI TAŞIMALARIN KAPSAMI VE TAŞIMA YETKİSİ ULUSLARARASI TAŞIMALARIN KAPSAMI Madde 12 – Uluslararası yolcu ve eşya taşımaları;

a) Türkiye’ye karayoluyla veya demiryoluyla herhangi bir hudut kapısından giren veya Türkiye’nin herhangi bir limanına denizyolu ile gelen karayolu taşıtlarıyla yapılan transit taşımaları,

b) Türkiye’ye demiryolu, denizyolu veya havayoluyla gelen ve varış noktasından karayolu taşıtlarıyla üçüncü ülkelere yapılan taşımaları,

c) Türkiye’den karayolu taşıtları ile diğer ülkelere yapılan taşımaları,

d) Diğer ülkelerden karayolu taşıtları ile Türkiye’ye yapılan taşımaları,

Kapsar.

TAŞIMA YETKİSİ Madde 13 – 12 nci maddenin (a) bendindeki taşımaları, uluslararası ikili ve çok taraflı karayolu taşıma anlaşmalarına göre taşıma yapmaya yetkili veya Bakanlıkça izin verilmiş yabancı plakalı taşıtlar ile uluslararası taşımalar için Bakanlıktan yetki belgesi almış taşımacılara ait taşıtlarla yapılabilir.

12 nci maddenin (b) bendindeki taşımalar, Bakanlıktan uluslararası taşımacı yetki belgesi almış taşımacılar tarafından yapılır. Yabancı plakalı taşıtlara ise Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile taşıma yetkisi verilebilir.

Yukarıdaki fıkralarda taşıma yetkisi verilen taşıtların, hangi ülkelere hangi kara hudut kapısı, deniz limanı, hava alanı veya limanı, demiryolu istasyonu veya garından taşıma yapacağı Bakanlıkça belirlenir.

12 nci maddenin (c) ve (d) bentlerindeki taşımalar uluslararası taşımacı yetki belgesine sahip taşımacılar ile ikili ve çok taraflı karayolu taşıma anlaşmalarına göre izin verilmiş veya Bakanlıkça özel izin belgesi verilmiş yabancı taşımacılara ait taşıtlarla yapılabilir.

Yabancı plakalı taşıtlar, Türkiye sınırları dahilindeki iki nokta arasında taşıma yapamazlar.

İKİNCİ BÖLÜM : YASAK HALLER, TAŞIMALARIN DÜZENLENMESİ, GEÇİŞ ÜCRETLERİ YASAK HALLER Madde 14 – Zorunlu hallerde sınır mülki idare amirince verilecek izin dışında, ilgili kanunlara ve taşımacı ile yolcu ve gönderen arasındaki sözleşmelere aykırı olarak, yolcu ve eşya sınır kapılarına taşınamaz, buralarda aktarmaları yapılamaz, eşya depolanamaz ve yolcular sınır kapısından yaya geçerek başka bir taşıta binemezler. TAŞIMALARIN DÜZENLENMESİ Madde 15 – Türkiye’ye veya Türkiye üzerinden karayoluyla yapılacak transit taşımalarda, yurt içi taşımaları aksatmamak ve Türkiye üzerinden yapılan uluslararası taşımaları daha düzenli ve süratli kılmak amacıyla, gerektiğinde diğer taşıma sistemleri ile birlikte ve tamamlayıcı olmak üzere alt yapının fiziksel sınırları, güzergahların belirlenmesine ilişkin mevzuat çerçevesinde, kota sistemi uygulanabilir.

Karayolu taşıma anlaşması olmayan ülkelerin taşımada kullanacağı taşıtlar Bakanlıkça verilecek izne tabidir.

GEÇİŞ ÜCRETLERİ Madde 16 – Karayolunun bakımı, korunması ile karayolu ve taşımanın yönetimine ilişkin giderlere katkıda bulunmak üzere yabancı plakalı araçlardan geçiş ücretleri alınır.

Köprü, tünel ve otoyol ücreti gibi karayolu alt yapısının kullanılmasından alınan ücret ile eşya ve taşıtlar için yapılan hizmetlerin ücretleri, bu geçiş ücretlerine dahil değildir.

Bakanlık, geçiş ücretlerini tespit etmeye, artırmaya, indirmeye veya kaldırmaya yetkilidir.

Ülkemizin taraf olduğu uluslararası anlaşmaların hükümleri saklıdır.

ÜÇÜNCÜ KISIM : SORUMLULUK VE SİGORTA BİRİNCİ BÖLÜM : YOLCU TAŞIMALARINDA SİGORTA, SİGORTA ZORUNLULUĞU, SİGORTA TARİFELERİ SORUMLULUK Madde 17 – Şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacıları; duraklamalar dahil olmak üzere yolcunun kalkış noktasından, varış noktasına kadar geçecek süre içinde meydana gelecek bir kaza nedeniyle yolcunun ölümü, yaralanması ya da eşyasının zarara uğramasından dolayı sorumludur. ZORUNLU KARAYOLU TAŞIMACILIK MALİ SORUMLULUK SİGORTASI Madde 18 – Taşımacılar, yolcuya gelebilecek bedeni zararlar için bu Kanunun 17 nci maddesinden doğan sorumluluklarını sigorta ettirmek zorundadır. Ancak, Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlık gerekli gördüğü takdirde, tespit edeceği yabancı ülkelerde ortaya çıkabilecek zararları teminat kapsamı dışında tutabilir.

Zorunlu karayolu taşımacılık mali sorumluluk sigortasını yaptırmakla yükümlü olan taşımacı; kendisinin veya eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilerin kusuru bulunmaksızın ve araçtaki bir bozukluk kazayı etkilemiş olmaksızın, kazanın bir mücbir sebepten veya hak sahibinin veya bir üçüncü kişinin ağır kusurundan ileri geldiğini ispat ederse sorumluluktan kurtulur.

Sorumluluktan kurtulamayan taşımacı, kazanın oluşunda zarar görenin kusurunun bulunduğunu ispat ederse, durum ve şartlara göre tazminattan indirim yapılabilir.

Sorumluluk sigortasına ilişkin sigorta genel şartları Hazine Müsteşarlığınca onaylanır. Sorumluluk sigortası tarife ve talimatları Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlıkça tespit edilir ve Resmi Gazetede yayımlanır. Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlık tarifeyi serbest bırakmaya yetkilidir.

Bu Kanunda öngörülen karayolu taşımacılık mali sorumluluk sigortası Türkiye’de karayolu motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası branşında ruhsatı bulunan sigorta şirketleri tarafından yapılır.

HAK SAHİPLERİNİN ÇOKLUĞU VE ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI Madde 19 – Hak sahiplerinin tazminat alacakları, sigorta sözleşmesinde öngörülen teminattan fazla ise hak sahiplerinden her birinin sigortacıya karşı yöneltebileceği tazminat talebi, teminat tutarının tazminat alacakları toplamına olan oranına göre indirime tabi tutulur.

Başka tazminat taleplerinin bulunduğunu bilmeksizin hak sahiplerinden birine veya birkaçına kendilerine düşecek olandan fazla ödemede bulunan iyiniyetli sigortacı, yaptığı ödeme çerçevesinde diğer hak sahiplerine karşı da borcundan kurtulmuş sayılır.

Meydana gelen zarar öncelikle taşımacının sorumluluk sigortasından karşılanır. Bu sorumluluk sigortası ile karşılanamayan zararlar için 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre yapılması zorunlu olan mali sorumluluk sigortasına müracaat edilir.

TAZMİNATIN AZALTILMASI VEYA KALDIRILMASI SONUCUNU DOĞURAN HALLER Madde 20 – Sigorta sözleşmesinden veya sigorta sözleşmesine ilişkin kanun hükümlerinden doğan ve tazminat yükümlülüğünün kaldırılması veya miktarının azaltılması sonucunu doğuran haller hak sahiplerine karşı ileri sürülemez.

Ödemede bulunan sigortacı, sigorta sözleşmesine ve bu sözleşmeye ilişkin kanun hükümlerine göre, tazminatın kaldırılmasını veya azaltılmasını sağlayabileceği oranda taşımacıya rücu edebilir.

DOĞRUDAN DOĞRUYA TALEP HAKKI Madde 21 – Hak sahipleri, sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde doğrudan doğruya sigortacıya karşı talepte bulunabilirler. KAZA SONUCU İHBAR VE ZARARLARIN ÖDENMESİ Madde 22 – Sorumluluk sigortası tazminatına yol açan olay, sigorta ettiren veya hak sahibi tarafından öğrenildiği tarihten itibaren otuz iş günü, olay yurt dışında meydana gelmişse altmış işgünü içinde sigorta şirketine ihbar edilir.

Sigorta ettiren; kazaya, zarara veya olayla ilgili olarak açılacak davalara ilişkin bilgi ve belgeleri sigorta şirketine vermekle yükümlüdür.

Sigortacılar, hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin belgeleri sigortacıya ilettiği tarihten itibaren, sekiz iş günü içinde sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarı hak sahibine ödemek zorundadır.

SİGORTANIN İSPATI Madde 23 – Sigorta şirketleri, şekli ve kapsamı Bakanlığın uygun görüşü ve Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlığın onayı ile belirlenip Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğince bastırılacak sorumluluk sigortası belgesini, poliçe ile birlikte sigorta ettirene vermek zorundadır. Poliçede araçların plaka numaraları belirtilir ve her araç için sorumluluk sigortası belgesi düzenlenir.

Taşımacılar sorumluluk sigortası belgelerini araçlarında bulundurmak zorundadır. Sorumluluk sigortası belgesi bulunmayan araçlar sigorta teminatı sağlanıncaya kadar trafikten men edilir.

İKİNCİ BÖLÜM : ZAMANAŞIMI, YETKİLİ MAHKEMELER VE İCRA DAİRELERİ ZAMANAŞIMI Madde 24 – Bu Kanuna göre yapılan sorumluluk sigortası sözleşmelerinden doğan her türlü tazminat davası, hak sahibinin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren iki yıl ve her halde zarara neden olan olay tarihinden itibaren on yıl sonra zamanaşımına uğrar. Dava, cezayı gerektiren bir fiilden doğmakta ve * Türk Ceza Kanununda bu fiil için daha uzun bir zamanaşımı süresi öngörülmekte ise tazminat davasında bu ceza zamanaşımı uygulanır.

Sorumlu kişi hakkındaki zamanaşımını kesen sebepler, sigorta şirketi hakkında da uygulanır. Sigorta şirketi hakkında zamanaşımını kesen sebepler sorumlu kişi hakkında da uygulanır.

Sorumluluk sigortasında tazminat yükümlülerinin birbirlerine karşı rücu hakları kendi yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdikleri ve rücu edilecek kimseyi öğrendikleri günden başlayarak iki yılda zamanaşımına uğrar.

YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ Madde 25 – Sigorta sözleşmesinden doğan anlaşmazlıklar, tazminat ve rücu talepleri nedeni ile açılacak davalarda ve icra takiplerinde yetkili mahkeme veya icra daireleri; sigorta şirketinin veya şubesinin, sigorta sözleşmesini yapan acentenin, sigortalının, hak sahibinin, rücu edilenin ikametgahındaki veya zarara yol açan olayın meydana geldiği yerdeki mahkeme ve icra daireleridir. DÖRDÜNCÜ KISIM : ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM : CEZALAR İDARİ PARA CEZALARI Madde 26- (Değişik madde: 23/01/2008-5728 S.K./518.mad) Bu Kanunun;

a) 5 inci maddesine göre yetki belgesi almadan taşıma işinde faaliyette bulunanlara beşbin Türk Lirası,

5 inci maddesinin beşinci fıkrasına aykırı davranan taşımacılara beşyüz Türk Lirası,

5 inci maddesinin altıncı fıkrasına göre taşıma hizmetini yapmaktan kaçınan taşımacılara dörtyüz Türk Lirası,

5 inci maddesinin yedinci fıkrasına aykırı davranarak bir taşımacının diğer bir taşımacının taşıma faaliyetini engellemesi halinde dörtbin Türk Lirası,

b) Bilette tayin edilen yeri başka bir kimseye verenler veya 6 ncı maddesine aykırı davranarak yolcu taşıyanlardan, her yolcu için taşıma ücretinin beş katı tutarı, taşıma senedi olmaksızın eşya taşıyanlardan bin Türk Lirası,

c) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aykırı davranan taşımacılara üçyüz Türk Lirası, üçüncü ve dördüncü fıkralarına aykırı davranan taşımacılara beşyüz Türk Lirası,

d) 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aykırı davranan yolcu taşımacılarına bin Türk Lirası, ikinci fıkrasına aykırı davranan taşımacılara beşyüz Türk Lirası, altıncı fıkrasına aykırı davranan taşımacılara üçyüz Türk Lirası,

e) 10 uncu maddesine aykırı davranan acente ve taşıma işleri komisyoncularına üçbin Türk Lirası,

f) 11 inci maddesine aykırı davranarak ücret tarifesi düzenlemeyenlere beşyüz Türk Lirası, ücret tarifelerine uymayan veya değişik ücret tarifeleri uygulayanlara beşyüz Türk Lirası, bunun dışında ikinci fıkraya aykırı davrananlara ikiyüz Türk Lirası,

Zaman tarifesine uymayanlara ikiyüz Türk Lirası, zaman tarifelerini görülebilecek şekilde işyeri, terminal ve bilet satış yerlerinde bulundurmayanlara yüz Türk Lirası,

g) 13 üncü maddesine aykırı olarak yabancı plâkalı taşıtların Türkiye sınırları dahilindeki iki nokta arasında taşıma yapması halinde, taşıt sahibine veya şoförüne bin Türk Lirası,

h) 14 üncü maddesine aykırı davrananlara beşyüz Türk Lirası,

ı) 18 inci maddesi hükümlerine göre sorumluluk sigortası yaptırmayan taşımacılara bin Türk Lirası,

18 inci madde hükümlerine göre sorumluluk sigortası yapmaktan kaçınan sigorta şirketlerine, ödenmesi gereken sigorta priminin on katı tutarında,

i) 22 nci maddesinin ikinci fıkrasına uymayan ve yükümlülükleri yerine getirmeyen taşımacılara beşyüz Türk Lirası,

j) 32 nci maddesine aykırı olarak terminal ve ara durak dışında yolcu indirip bindiren taşımacılara üçyüz Türk Lirası,

k) 5 inci maddesine göre mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan faaliyet gösteren işletmecilere beşyüz Türk Lirası, şoförlere ise ikiyüz Türk Lirası,

İdarî para cezası verilir.

CEZA UYGULAMASI Madde 27- (Değişik madde: 23/01/2008-5728 S.K./519.mad) Bu Kanunda yazılı idarî yaptırımlara mahallî mülkî amir karar vermeye yetkilidir.

26 ncı maddeye göre verilen idarî para cezaları, bu Kanunda ve yönetmelikte düzenlenen uyarma, geçici durdurma ve iptal gibi idarî yaptırımların uygulanmasına engel teşkil etmez.

SUÇ VE CEZA TUTANAKLARI Madde 28 – (Mülga madde: 23/01/2008-5728 S.K./578.mad) PARA CEZALARININ ÖDENME SÜRESİ Madde 29 – (Mülga madde: 23/01/2008-5728 S.K./578.mad) TEKRAR Madde 30- (Değişik madde: 23/01/2008-5728 S.K./520.mad) Bu Kanunda belirtilen idarî para cezasını gerektiren fiillerin işlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde aynı nitelikteki fiili üç defa işlediği tespit edilen gerçek ve tüzel kişilere, işlediği fiillerin cezalarının toplamının on katı idarî para cezası verilir ve taşıt şoförünün yurt içi ve yurt dışı taşımalarda sürücü mesleki yeterlilik belgesi ile varsa uluslararası sürücü sertifikası bir yıl süreyle askıya alınır. İKİNCİ BÖLÜM : İDARİ MÜEYYİDELER BELGE ALMA ŞARTLARININ KAYBEDİLMESİ VE TAHRİFAT Madde 31 – Yetki belgesi alma şartlarından herhangi birinin taşınmadığının sonradan anlaşılması veya faaliyet sırasında bu şartlardan herhangi birinin kaybedilip de verilen süre içerisinde giderilmemesi halinde yetki belgeleri iptal edilir. (Değişik fıkra: 23/01/2008-5728 S.K./521.mad) Yetki belgeleri, taşıt belgeleri veya taşıt kartı üzerinde tahrifat yapan yetki belgesi sahipleri hakkında Türk Ceza Kanununun belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümlerine göre verilecek ceza yarı oranında indirilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : SON HÜKÜMLER TERMİNAL Madde 32 – Düzenli seferli yolcu taşımalarında kalkış ve varışların bir terminalden yapılması esastır. Ancak yeri ve zamanı önceden belirlenen ve nitelikleri yönetmelikte tespit edilen ara duraklarda da yolcu indirmesi ve bindirmesi yapılabilir.

Yolcu taşımacılarının, en az bir yolcu terminaline bağımsız olarak veya birlikte sahip olmaları veya bu terminalin kullanma hakkını haiz olmaları zorunludur. Aynı terminalden, nitelik ve niceliğine göre birden fazla taşımacı yararlanabilir. Eşya taşımacılığında terminal bulundurma zorunluluğu aranmaz. Terminallerin özellikleri yönetmelikle belirlenir.

ÜCRETLER Madde 33 – Verilecek yetki belgeleri ve taşıt kartlarından ücret alınır. Ücreti alınmadan yetki belgeleri ve taşıt kartları verilmez. Yetki belgesinin yenilenmesinde ve zayiinde ücretin % 50’si alınır. Unvan değişikliği, adres değişikliği ve benzeri nedenlerle süresi bitmeden yenilenen belgelerden ücret alınmaz.

Bu ücretler, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükmü uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.

Bakanlık, görev alanına giren hizmetleri yerine getirmek için, merkezde Bakanın onayı ile döner sermaye işletmesi kurabilir. Döner sermaye miktarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. İşletmenin görevleri, gelirleri, işleyişi, denetimi ve diğer hususlar yönetmelikle belirlenir.

(Ek fıkra : 21/04/2005 – 5335 S.K./21.mad) Döner Sermaye İşletmesinin 2004 yılı dahil gelirlerine ilişkin olarak 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 49 uncu maddesi hükümleri uygulanmaz. (Ek fıkra : 21/04/2005 – 5335 S.K./21.mad) Ulaştırma Bakanı; Bakanlıkça belirlenen usûl ve esaslar dahilinde, söz konusu gelirlerden; 1) Savaş, iç savaş, terör, kargaşa ve benzeri olağanüstü koşullara sahip ülkelerde uluslararası taşıma yaparken saldırıya uğrayıp hayatını kaybeden şoför ve beraberindeki Türk vatandaşlarının varislerine 40.000 Yeni Türk Lirası’na kadar, *1* 2) Bakanlık, Döner Sermaye İşletmesinin mali imkânları ölçüsünde olmak üzere; ticari yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan otobüs, kamyon, tanker ve çekicilerden yaşları ilgili mevzuatın getirdiği yaş sınırının üzerinde olanları devir alabilir, devir alınan taşıtların sahiplerine,

Ödeme yaptırmaya yetkilidir.

(Ek fıkra : 21/04/2005 – 5335 S.K./21.mad) Döner Sermaye İşletmesi devir alınan bu taşıtları yurtiçi ve yurtdışındaki gerçek ve/veya tüzel kişilere satış, hibe, devir ve benzeri yöntemlerle değerlendirebilir. Bu işlemlerden elde edilen gelirler Döner Sermaye İşletmesine gelir kaydedilir. YÖNETMELİK Madde 34 – Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay içinde;

a) Taşımacılık, acente ve taşıma işleri komisyonculuğu ile nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliği yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerde aranacak şartlar, verilecek yetki belgeleri ve taşıt belgeleri, her belge türü için gerekli olan taşıt kapasiteleri, taşıtların yaşı, nitelikleri, istiap hadleri ve terminal hizmetlerinde öngörülecek hususları,

b) Belgelerin geçerlilik süreleri, geri alınması ve uygulanacak idari müeyyideleri,

c) Taşımacı, acente ve taşıma işleri komisyonculuğu ile nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliği yapacakların yükümlülükleri, bagaj ve taşımanın yardımcı hizmetleri,

d) Zaman ve fiyat tarifelerinin düzenlenmesi, yolcu bileti ve taşıma senedinin şekil ve muhtevasını,

e) Taşıma işlerinde çalışan şoför ve diğer görevlilerde aranacak şartlar ve nitelikleri,

f) Taşıma hizmetlerinin denetimi ve belge taleplerinin incelenmesi ile ilgili esasları,

g) Ücretsiz ve tarife altı uygulama esasları,

h) Kanunun uygulanmasıyla ilgili diğer esas ve usulleri,

Düzenleyen yönetmelikler Bakanlıkça hazırlanarak Resmi Gazetede yayımlanır.

YETKİ DEVRİ Madde 35 – Bakanlık, bu Kanun gereğince yerine getirmekle yükümlü olduğu görev ve yetkilerinin tamamını veya bir kısmını devredebilir. Devirle ilgili usul ve esaslar çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. BU KANUNDA HÜKÜM BULUNMAYAN HALLERDE UYGULANACAK MEVZUAT Madde 36 – Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. GEÇİCİ MADDELER Geçici Madde 1 – Bu Kanuna göre yürürlüğe konulacak yönetmeliklerin yürürlüğe girdiği tarihten önce yetki belgesi almış olanlar hariç, şehirlerarası eşya taşımacılığı konusunda taşımacılık, acentelik, taşıma işleri komisyonculuğu ile nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliği yapan gerçek ve tüzel kişiler başvurudaki şartlar aranmaksızın yönetmeliklerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde yetki belgesi almak zorundadırlar. Zorunluluk halinde bu süre Bakanlıkça altı aylık dönemlerle en fazla bir yıl uzatılabilir.

İlk defa yetki belgesi almak isteyenlerin talep ettikleri yetki belgesi ile ilgili faaliyette bulunduklarını belgelemeleri gerekmektedir. Belge alma süresi bitiminden sonra müracaat edenlere bu Kanun ve bu Kanuna göre çıkarılacak yönetmelik hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 2 – Geçici 1 inci maddede öngörülen süre içerisinde yetki belgesi alan taşımacılar, acente ve taşıma işleri komisyoncuları ile nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliği yapanlar yetki belgesi aldığı tarihten itibaren iki yıl içerisinde durumlarını bu Kanun ve bu Kanuna göre çıkarılacak yönetmeliğe uydurmak zorundadırlar. Geçici Madde 3 – Bu Kanunun yayımından önce ayrı terminal izni alan veya ayrı terminal işleten gerçek veya tüzel kişiler mevcut terminallerini işletmeye devam edebilirler.

Ancak, yönetmelikte bulunan şartları bir yıl içerisinde yerine getirmek zorundadırlar.

YÜRÜRLÜK Madde 37 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. YÜRÜTME Madde 38 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


İÇİNDEKİLER
Beşinci Baskıya Önsöz  5
Yazarın Diğer Eserleri  6
Kısaltmalar  45
GENEL AÇIKLAMA Birinci Kısım
KOOPERATİFLER KANUNU ve AÇIKLAMASI BİRİNCİ BÖLÜM
KOOPERATİF VE KURULUŞU
Madde 1 – A. TARİF  53
1. Tarifin Hukuki Analizi  53
1.1. Tüzel Kişiliğe Haiz Teşekkül Olmak  53
1.2. Amaç  54
1.3. Amaca Ulaşmak İçin Kullanılan Araçlar  54
1.4. Kooperatif Kurabilecek Kimseler  55
1.5. Ortak Sayısının Değişir Olması  56
1.6. Sermayesinin Değişir Olması  56
2. Uygulamaya İlişkin Görüşler ve Öneriler  57
Madde 2 – B. KURULUŞ, MUTEBERLİK ŞARTLARI, İSİM KULLANMA YETKİSİ  58
1. En Az Kurucu Sayısı ve Sermaye Miktarı  58
2. Ana Sözleşmenin Hazırlanması, İmzalanması ve Tasdiki  59
3. Taşınmaz Mal Temlikinde Resmi Şekil Aranmayacağı  60
4. Sermaye Miktarı Sınırlandırılarak Kooperatif Kurulamayacağı  60
5. Kooperatif Adının Kullanılması  61
6. Kooperatif Unvanı  61
6.1. Unvanın Öğeleri  61
6.2. Unvanın Ekleri  61
6.2.1. Zorunlu Ekler  62
6.2.3. Yasak Ekler  62
6.2.4. Kullanılması Bakanlar Kurulunun İznine Tabi Ekler  64
7. Yargıtay Kararları  66
9. Uygulamaya İlişkin Görüşler ve Öneriler  67
Madde 3 – C. İZİN VERME, TESCİL VE İLAN  68
1. Kuruluş İzninin Alınması  68
1.1. Kuruluşa İzin Verecek Merciler  68
1.1.1. STB’nin Kuruluş İznine Tabi Kooperatifler  68
1.1.2. TKB’nin Kuruluş İzine Tabi Kooperatifler  70
1.2. İzin Merciine Verilecek Dilekçe ve Eklenecek Belgeler  70
1.3. İzin Merciinin Yapacağı İnceleme ve İzin  73
2. Kooperatifin Tescil ve İlanı  74
2.1. Ticaret Sicili Memurluğuna Verilecek Dilekçe ve Belgeler  74
2.2. Sicil Memurunun Görev ve Yetkisi  76
2.3. Sicile Kayıt Talebinin Reddedilmesi  77
2.4. Sicile Kayıt Talebinin Reddine İtiraz  77
2.5. Sicile Kayıt Talebinin Kabul Edilmesi  78
2.6. Tescil ve İlan Edilecek Hususlar  78
2.7. Sicil Tasdiknamesinin Alınması  80
2.8. İlan İçin Tsg’ye Başvurulması ve İlanın Hukuki Sonuçları  80
2.9. Tescil ve İlan Yükümlülüğüne Uymamanın Yaptırımı  80
2.9.1. Cezai Yaptırımlar  80
2.9.2. Hukuki Yaptırımlar  81
3. Tescil Edilmemiş Kooperatifin Hukuki Durumu  81
4. Ana Sözleşme Değişikliği ve Takip Edilecek Yol  82
5. Yargıtay Kararları  84
6. Uygulamaya İlişkin Görüşler ve Öneriler  85
D. ANASÖZLEŞMEYE KONACAK HÜKÜMLER  86
Madde 4 – I. Mecburi Hükümler  86
1. Kooperatifin Adı ve Merkezi  86
3. Ortaklık Sıfatını Kazandıran ve Kaybettiren Hal ve Şartlar  87
4. Ortakların Pay Tutarı ve Kooperatif Sermayesinin Ödenme Şekli, Nakdi Sermayenin
En Az 1/4’ünün Peşin Ödenmesi 
 87
5. Ortakların Ayni Sermaye Koyup Koyamayacakları  88
6. Kooperatifin Yükümlerinden Dolayı Ortakların Sorumluluk Durumu ve Derecesi  88
8. Kooperatifin Temsiline Ait Hükümler  89
9. Yıllık Gelir ve Gider Farklarının Hesaplama ve Kullanma Şekilleri  89
10. Kurucuların Adı, Soyadı, İş ve Konut Adresleri  89
11. Kanunun Diğer Maddeleriyle Ana Sözleşmeye Konulması Zorunlu Tutulan Hükümler  90
Madde 5 – II. İhtiyari Hükümler  91
1. Genel Kurulun Toplanması, Kararların Alınması ve Oyların Kullanılması Hakkındaki Hükümler  91
2. Kooperatifin Çalışma Şekline Dair Esaslar  91
3. Kooperatiflerin Birliklerle Olan Münasebetleri  91
4. Kooperatifin Diğer Bir Kooperatifle Birleşmesine Ait Hükümler  92
5. Kooperatifin Süresi  92
6. Kanunun Diğer Maddeleriyle Ana Sözleşmeye Konulması İhtiyari Tutulan Hükümler  93
7. Yargıtay Kararları  94
Madde 6 – III. Yorumlayıcı Hükümler  95
1. Madde Açıklaması  95
2. Yargıtay Kararları  95
3. Uygulamaya İlişkin Görüşler ve Öneriler  96
Madde 7 – E. TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE SORUMLULUK  97
1. Tescilden Önce Kooperatifin Kuruluşundan Vazgeçilmesi  97
2. Tescilden Sonra Kooperatifin Kuruluşundan Vazgeçilemeyeceği  97
3. Tescilden Önce Kooperatif Adına Yapılan İşlemler  97
3.2. Kurucuların Yaptıkları Kuruluş Masrafları  98
4. Tüzel Kişiliğin Kazanılması ve Sonuçları  98
5. Kuruluştan Doğan Sorumluluk Halleri  99
5.1. Sorumlu Olan Kimseler  99
5.2. Kurucuların Sorumluluk Halleri  99
5.2.1. Hukuki Sorumluluk Halleri  99
5.2.2. Cezai Sorumluluk Halleri  100
5.3. İlk Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluk Halleri  100
5.3.1. Hukuki Sorumluluk Halleri  101
5.4. Dava Açma Hakkı Olanlar ve Yetkili Mahkeme  101
5.5. Zamanaşımı ve İbra  101
6. Tüzel Kişiliğin Kazanılmasından Sonra Yapılması Gereken İşler  102
6.1. Gerekli Belgelerin İzin Merciine Verilmesi  102
6.2. İşe Başlamanın Vergi Dairesine Bildirilmesi ve Vergi Numarasının Alınması  102
6.3. Kanuni Defterlerin Tasdik Ettirilmesi  103
6.4. Çalışma Müdürlüğüne Yapılacak Bildirim  103
6.5. Sosyal Sigortalar Kurumuna Yapılacak Bildirim  104
6.6. Ticaret Odasına Kaydolunması  104
7. Yargıtay Kararları  104
İKİNCİ BÖLÜM
ORTAKLIK SIFATININ KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ
A. ORTAKLIĞA GİRME ŞARTLARI VE EK ÖDEMELER  107
Madde 8 – I. Ortaklığa Girme Şartları ve Ortak Sayısı:
(3476 s. k. m. 2 ile değişik)
 
 107
1. Gerçek Kişilerin Ortaklığı  107
1.1. Medeni Hakları Kullanma Yeterliliğine Sahip Olmak – Fiil Ehliyeti  107
1.2. Yazılı Olarak Kooperatif Yönetim Kuruluna Başvurmak  109
1.3. Varsa Şahsi Sorumluluk ve Ek Ödemeleri Yazılı Olarak Kabul Etmek  109
1.4. Sermaye Payı Taahhüt Etmek ve Dörtte Birini Peşin Ödemek  109
1.5. Kooperatif Türüne Göre Ana Sözleşmelerle Getirilen Diğer Şartlar  110
1.6. Yönetim Kurulunun Ortaklık Şartlarını Araştırma Zorunluluğu  110
1.7. Yönetim Kurulunun Ortaklık İçin Karar Alması, İlgiliye Bildirilmesi ve Ortaklık Sıfatının Kazanılması  111
1.8. Yönetim Kurulu Kararı Alınmadan ya da Alınan Karar İlgiliye Bildirilmeden Ortaklık
Sıfatının Kazanılması Hali 
 111
2. Kooperatife Yedek Ortak Alınamayacağı  112
3. Yabancıların Kooperatife Ortak Olması  112
4. Yapı Kooperatiflerinde Konut, İşyeri ve Ortak Sayısının Genel Kurulunca
Belirlenmesi Zorunluluğu 
 112
5. Sonradan Ortak Olanlardan Fark Alınıp Alınamayacağı  113
6. Yargıtay Kararları  114
7. Uygulamaya İlişkin Görüş ve Öneriler  125
Madde 9 – II. Tüzel Kişilerin Ortaklığı  129
1. Madde Açıklaması  129
2. Yargıtay Kararları  130
3. Uygulamaya İlişkin Görüşler ve Öneriler  132
B. ORTAKLIĞIN SONA ERMESİ  133
Madde 10 – I. Ortaklıktan Çıkma Serbestisi – Tazminat  133
1. Madde Açıklaması  133
Madde 11 – II. Ortaklıktan Çıkmanın Sınırlandırılması  134
1. Madde Açıklaması  134
Madde 12 – III. Bildirme Süresi ve Çıkma Zamanı  135
1. Çıkma İsteğinin Bildirileceği Süre  135
2. Bildirim Süresinin Kısaltılması ve Hesap Senesi İçinde Çıkışa İzin Verilmesi  135
Madde 13 – IV. Ortaklıktan Çıkmayı Kabulden Kaçınma  137
1. Ortaklıktan Çıkmayı Kabul Edecek Makam  137
2. Çıkma İsteğinin Kabul Edilmemesi Halinde Ortağın Yapacağı İşlem  137
3. Yargıtay Kararları  138
Madde 14 – V. Ortağın Ölümü ve Ortaklığın Devri  140
1. Ortağın Ölümü ve Mirasçıların Ortaklığı  140
2. Ortaklığın Devri, Şekli ve Şartları  141
3. Devir Sırasında Bağış Yapma Zorunluluğu Yoktur  142
4. Yargıtay Kararları  142
5. Uygulamaya İlişkin Görüş ve Öneriler  148
Madde 15- VI. Görev veya Hizmetin Bitmesi, Taşınmaz Mal veya İşletme Karşılığı Ortaklık  150
1. Görev veya Hizmetin Bitmesi  150
2. Taşınmaz Mal veya İşletme Karşılığı Ortaklık  150
Madde 16 – C. ORTAKLIKTAN ÇIKARILMA ESASLARI VE İTİRAZ  152
1. Ortaklıktan Çıkarılma Esasları  152
1.1. Çıkarılma Sebeplerinin Ana Sözleşmede Açıkça Gösterilmesi  152
1.2. Yönetim Kurulunun Çıkarma Kararı Alması  153
1.3. Çıkarılma Kararının Tutanağa ve Ortaklar Defterine Yazılması  154
1.4. Çıkarılma Kararının Ortağa Tebliğ Edilmesi  154
1.5. Çıkarılma Kararına İtiraz Edilmemesi Veya Dava Açılmaması  155
2. Çıkarılma Kararına Karşı Genel Kurula İtiraz Edilmesi veya Mahkemede İtiraz
Davası Açılması 
 156
2.1. Genel Kurula İtiraza veya İtiraz Davasına İlişkin Üç Aylık Hak Düşürücü Sürenin
Başlama ve Bitiş Tarihleri 
 157
2.3. Çıkarılma Kararına Karşı İtiraz Davası Açılması ve Sonuçları  158
4. Çıkarılma Kararına Karşı İlgili Bakanlığa Başvurulamayacağı  15 9
5. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu Çıkarma Kararını Kaldırabilir  159
6. Yargıtay Kararları  160
7. Tebligat İle İlgili Yargıtay Kararları  179
8. Uygulamaya İlişkin Görüşler ve Öneriler  185
Madde 17 – D. KOOPERATİFTEN ÇIKAN VEYA ÇIKARILAN ORTAKLARLA HESAPLAŞMA SÜRESİ VE YÜKÜMLÜLÜK  187
1. İadesi Talep Edilebilecek Haklar  187
2. İade Edilecek Hakların Hesabı  188
3. Ödeme Zamanı ve Zamanaşımı  188
4. Sermaye ve Mevduattan Kısmen veya Tamamen Yoksun Kalınamayacağı, Ortağın Alacak ve Haklarını Cari Fiyat veya Döviz Kuru Üzerinden Değerlendirilmesini veya
Faiz Verilmesini Talep Edemeyeceği 
 190
5. Yargıtay Kararları  191
6. Uygulamaya İlişkin Görüşler ve Öneriler  198
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ORTAKLARIN HAK VE ÖDEVLERİ
Madde 18 – A. ORTAKLIK SENEDİ  199
1. Ortaklık Senedinin Şekli ve Senette Yer Alacak Hususlar  199
2. Ortaklık Senedinin Hukuki Niteliği  201
Madde 19 – B. ORTAKLIK PAYLARI, ŞAHSİ ALACAKLILAR  202
1. Sermaye Olarak Ortaklık Payı  202
2. Bir Ortağın Birden Fazla Pay Alması, Bir Paya Birden Fazla Kimsenin Sahip Olması  203
3. Kooperatiflerin Kredi Taleplerinin Öncelikle Karşılanması  203
4. Şahsi Alacaklılar  204
5. Yargıtay Kararları  205
6. Danıştay Kararları  206
7. Uygulamaya İlişkin Görüşler ve Öneriler  206
Madde 20 – C. AYNİ SERMAYE  207
1. Madde Açıklaması  207
2. Uygulamaya İlişkin Görüşler ve Öneriler  207
Madde 21 – 1. Değer Biçme, Bilirkişi  208
1. Madde Açıklaması  208
2. Karar Nisabı, Raporların Kabulü  210
Madde 22 – 2. Karar Nisabı, Raporların Kabulü  210
1. Madde Açıklaması  210
Madde 23 – Ç. HAK VE VECİBELERDE EŞİTLİK  211
1. Hak ve Vecibelerde Eşitlik İlkesi  211
2. Gecikme Faizi İstenebileceği, Bileşik Faiz Uygulanamayacağı, Ödemelerin
Öncelikle Gecikme Faizine Mahsup Edilebilmesi 
 212
3. Ortağın Yaptığı Kısmi Ödemeler ve BK Madde 84 Uygulaması  213
4. Uzun Yıllardır Aidat Ödemeyen Ortağın, Kooperatife Yapması Gereken
Ödemelerinin Hesaplanması 
 215
5. Yargıtay Kararları  217
6. Uygulamaya İlişkin Görüşler ve Öneriler  230
1. Bilgi Edinmek Hakkı, Bilanço  233
Madde 24 – 1. Bilgi Edinmek Hakkı, Bilanço  233
1. Madde Açıklaması  233
2. Ticari Defterler ve Sır Saklama Hükümleri ve Ceza  235
Madde 25 – 2. Ticari Defterler ve Sır Saklama Hükümleri ve Ceza  235
1. Ortağın Ticari Defter ve Belgeleri İnceleme Hakkı  235
2. Ortağın Sır Saklama Yükümlülüğü ve Ceza  235
3. Genel Kurul Toplantılarına Katılma Hakkı (3476 S. Kanun m. 6 İle Değişik)  237
Madde 26 – 3. Genel Kurul Toplantılarına Katılma Hakkı  237
1. Genel Kurula Katılma Hakkı ve Bu Hakkın Doğal Sonuçları  237
2. Genel Kurula Katılma Hakkının Belgelenmesi  238
3. Genel Kurul Toplantısına Katılma Hakkı Bulunmayanlar  238
4. GK’ya Katılma Hakkı Olmakla Birlikte, Seçilme Hakkı Olmayanlar  238
5. Gk’ya Katılma Hakkı Olmakla Birlikte, Oy Hakkı Bulunmayanlar  239
6. GK’ya Katılma Hakkı Olmamakla Birlikte, Seçilme Hakkı Olanlar  240
7. Yargıtay Kararları  240
8. Uygulamaya İlişkin Görüşler ve Öneriler  240
D. ORTAKLARIN ÖDEV VE SORUMLULUKLARI  241
Madde 27 – I. Süre ve Ortaklığın Yok Olması  241
1. Sermaye Yüklemleri ve Diğer Ödemelerin Yerine Getirilmemesi Nedeniyle
Ortaklığın Yok Olması 
 241
2. Ortaklığın Sona Erdirilebilmesi İçin Yapılması Zorunlu Olan İşlemler ve Sırası  242
3. Borçlu Ortaklar Hakkında İcra Takibi Yapılabilmesi  244
4. Ortaklığın Sona Erdirilmesinin Ortak Açısından Sonuçları  245
5. Yargıtay Kararları  24 6
Madde 28 – II. Kooperatifin Sorumluluğu  262
1. Madde Açıklaması  262
2. Yargıtay Kararları  262
Madde 29 – 1. Sınırsız Sorumluluk  267
1. Madde Açıklaması  267
Madde 30 – 2. Sınırlı Sorumluluk  269
1. Madde Açıklaması  269
2. Yargıtay Kararları  270
Madde 31 – 3. Ek Ödeme Yüklemi  271
1. Ek Ödeme Yükleminin Diğer Sorumluluk Hallerinden Farkı  271
2. Ek Ödeme İsteminin Şartı  271
3. Ek Ödeme Yükleminin Miktar ve Oranı  273
4. Yargıtay Kararları  274
Madde 32 – 4. Caiz Olmayan Sınırlama  276
1. Madde Açıklaması  276
Madde 33 – 5. İflas Halinde Usul  276
1. Madde Açıklaması  276
Madde 34 – 6. Sorumluluk Hükümlerinin Değiştirilmesi  279
1. Madde Açıklaması  279
2. Yargıtay Kararları  280
Madde 35 – 7. Kooperatife Yeni Giren Ortakların Sorumluluğu  281
1. Madde Açıklaması  281
2. Uygulamaya İlişkin Görüşler ve Öneriler  282
Madde 36 – 8. Bir Ortağın Ayrılmasından veya Kooperatifin Dağılmasından
Sonra Sorumluluk
 
 283
1. Bir Ortağın Ölümünden veya Ayrılmasından Sonra Doğan Sorumluluk  283
2. Kooperatifin Dağılmasından Sonraki Sorumluluk  285
Madde 37 – 9. Sorumlulukta Zamanaşımı  287
1. Madde Açıklaması  287
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:
KOOPERATİF HESAPLARI
Madde 38 – A. GELİR GİDER FARKLARI, BÖLÜNMESİ VE PAYLARA FAİZ VERİLMESİ  289
2. Hasılanın Tamamının Gelir Gider Farkı Olarak Yedek Akçeye Eklenmesi  290
3. Olumlu Gelir Gider Farkının Ortaklar Arasında Bölüşümü  290
4. Olumlu Gelir Gider Farkının Sermaye Payına Faiz Verilerek Dağıtımı  291
5. Ortak Dışı İşlemlerden Elde Edilen Hasılanın Ortaklara Dağıtımı veya Özel Fonda Toplanması  293
6. Olumsuz Gelir Gider Farkının Kapatılması  294
7. Yargıtay Kararları  294
8. Danıştay Kararları  295
Madde 39 – B. YEDEK AKÇE AYRIMI  296
1. Madde Açıklaması  296
2. Danıştay Kararları  297
Madde 40 – C. ORTAK VE PERSONEL İÇİN YARDIM FONLARI  298
1. Madde Açıklaması  298
Madde 41 – D. GELİR GİDER FARKINDAN İLK AYRILACAK FONLAR  299
1. Olumlu Gelir Gider Farkının Bölüşümünde Takip Edilecek Sıra  299
2. Yedek Akçelerin ve Fonların Kullanış Şekli ve Şartı  300
3.1. Kooperatifin Kurumlar Vergisinden Muaf Olması Halinde  300
3.2. Kooperatifin Kurumlar Vergisi Mükellefi Olması Halinde  301
BEŞİNCİ BÖLÜM
KOOPERATİF ORGANLARI
A. GENEL KURUL  303
Madde 42 – I. Yetki  303
1. Genel Kurul Kooperatifin En Yetkili Organıdır  303
2. Genel Kurulun Devir ve Terk Edemeyeceği Yetkiler  304
3. Yargıtay Kararları  308
4. Uygulamaya İlişkin Görüşler ve Öneriler  310
Madde 43 – 1. Çağrıya Yetkisi Olanlar  314
1. Genel Açıklama  314
2. Genel Kurulu Olağan Toplantıya Çağırmaya Yetkili Olanlar  314
3. Genel Kurulu Olağanüstü Toplantıya Çağırmaya Yetkili Olanlar  317
4. Yargıtay Kararları  319
5. Uygulamaya İlişkin Görüşler ve Öneriler  320
Madde 44 – 2. Ortakların İsteği, Bakanlıkların Çağrısı, Mahkemenin İzni  321
2. İlgili Bakanlığın Genel Kurulu Toplantıya Çağırması  322
3. Ortakların Mahkemeden İzin Alarak Genel Kurulu Bizzat Toplantıya Çağırması  323
4. Yargıtay Kararları  324
Madde 45 – 3. Şekil  332
1. Toplantı Şekilleri ve Zamanı  332
2. Yönetim Kurulunca Toplantı Kararının Alınması  333
3. Çağrının Şekli ve Zamanı  334
4. Genel Kurul Toplantısından Önce Hazırlanacak Belgeler  335
4.1. Ortaklar Listesinin Hazırlanması ve İmzalanması  335
4.2. Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma Raporunun Hazırlanması  336
4.3. Denetim Kurulu Yıllık Çalışma Raporunun Hazırlanması  336
4.4. Bilanço, Envanter ve Gelir Gider Tablosunun Hazırlanması  336
4.5. Bütçe ve Gelecek Yılın Çalışma Programının Hazırlanması  337
4.6. Diğer Özel Bilgi ve Belgelerin Hazırlanması  3 38
5. Temsilci Talebinde Bulunulması  338
6. Toplantı Yeri  338
7. Ortaklar Cetvelinin İmzalanması Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar ve Kimlik
Kontrolü 
 339
8. Toplantı Nisabı (Yeter Sayısı)  339
9. Toplantı Nisabının Belirlenmesi  341
10. Toplantının Açılması, Başkanlık Divanı, Genel Kurulun Sevk ve İdaresi  342
11. Toplantı Tutanağı ve Yazılması  343
11.1. Tutanağın Giriş Bölümünün Yazılması  344
11.2. Toplantının Açıldığının ve Başkanlık Divanı Oluşturulduğunun Yazılması  345
11.3. Gündeme Madde İlavesinin Yazılması  345
11.4. Tutanağın Yazılmasında Dikkat Edilecek Diğer Hususlar  345
11.5. Tutanağın İmzalanması  347
11.6. Genel Kurul Toplantısı Sonrasında Dikkat Edilecek Hususlar  347
12. İl STM’ye Verilecek Belgeler  348
13. Ticaret Sicili Memurluğuna Verilecek Belgeler  349
14. Genel Kurulu Olağan Toplantıya Çağırmamanın Yaptırımı  351
15. Yargıtay Kararları  351
16. Uygulamaya İlişkin Görüşler ve Öneriler  354
Madde 46 – III. Gündem  357
1. Gündemin Hazırlanması, Toplantı Çağrısına ve İlana Yazılması  357
2. Gündeme Konulması Zorunlu Olan Hususlar ve Şartı  359
3. Gündemde Olmadığı Halde, Gündeme Alınabilecek Hususlar ve Şartı  360
3.1. Konuya İlişkin Genel Açıklama  360
3.2. Gündemde Olmadığı Halde Genel Kurul Gündemine Alınıp Görüşülebilecek Hususlar ve
Buna İlişkin Prosedür 
 361
4. Gündeme Alınması Zorunlu Bulunan Hususlarla Gündeme İlave Edilebilecek
Hususlar Arasındaki Fark 
 366
5. İlan Edilen Gündemdeki Maddeler Sırayla Görüşülür  367
6. Yargıtay Kararları  367
7. Uygulamaya İlişkin Görüşler ve Öneriler  368
Madde 47 – IV. Bütün Pay Sahiplerinin Hazır Bulunması Hali  370
1. Madde Açıklaması  370
2. Yargıtay Kararları  3 71
V. Oy Hakkı  375
Madde 48 – 1. Genel Olarak  375
1. Madde Açıklaması  375
Madde 49 – 2. Temsil  376
1. Genel Kurul Toplantılarında Temsil Şartları  376
2. Temsilci (İzin) Belgesinde Bulunması Gerekli Bilgiler  378
3. Uygulamaya İlişkin Görüşler ve Öneriler  379
Madde 50 – 3. Oya Katılamayacaklar  380
2. Şahsi Bir İşe veya Davaya Dair Olan Görüşmelerde Oy Hakkının Kullanılamaması  381
VI. Kararlar  383
Madde 51 – 1. Genel Olarak  383
1. Normal Karar Nisabı (Yarıdan Bir Fazla)  383
2. Özel Karar Nisapları  384
2.1. Kullanılan Oyların 2/3 Çoğunluğuyla Alınacak Kararlar  384
2.2. Bütün Ortakların 3/4 Çoğunluğuyla Alınacak Kararlar  385
2.3. Çoğunlukla Verilebilecek Kararlar  385
2.3.1. Ortak Sayısının 2/3’ü İle Toplanıp, Çoğunlukla Verilebilecek Kararlar  385
2.3.2. Ortak Sayısının 1/2’si İle Toplanıp, Çoğunlukla Verilebilecek Kararlar  386
2.3.3. Toplantı Nisabı Aranmayıp, Çoğunlukla Verilebilecek Kararlar  386
3. Oylama (Oyların Kullanılması)  386
4. Karar Nisabının Hesabında Dikkate Alınacak Hususlar  387
5. Genel Kurul Kararlarının Geçerlilik Şartı  388
5.1. Toplantıda İlgili Bakanlık Temsilcisi Bulunmalıdır  388
5.2. Toplantı ve Karar Nisabına Uyulmalıdır  388
5.3. Belgeler Usulüne Uygun Olarak Düzenlenmelidir  389
5.4. Kararlar, Kanun ve Ana Sözleşmenin Emredici Hükümlerine Aykırı Olmamalıdır  389
5.5. Kararların Geçerliliği İçin Aranan Diğer Özel Şartlar  390
6. Kararların Etki ve Sonuçları  390
6.2. İbra  390
7. Yargıtay Kararları  391
8. Uygulamaya İlişkin Görüşler ve Öneriler  396
Madde 52 – 2. Ortakların Paylarının Artırılması  397
1. Ortakların Şahsi Sorumluluklarının Ağırlaştırılması, Ek Ödeme İhdası  397
2. Kredi Artışından Yararlanabilmek İçin Aranılan Karar Nisabı  399
4. Yargıtay Kararları  400
5. Uygulamaya İlişkin Görüşler ve Öneriler  400
Madde 53 – 3. Kararların Bozulması ve Şartlar  401
1. Batıl Olan (Ölü Doğmuş) Kararlar  401
2. İptali İstenilebilecek Genel Kurul Kararları  402
2.1. Kanuna Aykırı Olan Genel Kurul Kararları  402
2.2. Ana Sözleşme Hükümlerine Aykırı Olan Kararlar  403
2.3. İyi Niyet Esaslarına Aykırı Olan Kararlar  403
3. İptal Davasının Tarafları  404
3.1. Dava Açmaya Hakkı Olanlar (Davacılar)  404
3.2. Davalı Olan Taraf  405
4. İptal Davasının Açılmasına İlişkin Hükümler  406
4.1. İptal Davası Açılmasında Süre  406
4.2. İptal Davası Açılabilecek Mahkeme  406
4.3. Davanın İlanı  406
4.4. Teminat İstenilmesi ve Zararların Ödenmesi  407
4.5. Davaların Birleştirilmesi, Duruşmanın Başlaması ve Yargılama Usulü  407
5. İptal Kararının Tesiri ve Tescili  407
6. Yargıtay Kararları  407
7. Uygulamaya İlişkin Görüşler ve Öneriler  423
Madde 54 – 4. Mektupla Oy Verme ve Temsilciler Toplantısı  424
1. Mektupla Oy Verme  424
2. Temsilciler Topluluğu  425
3. Uygulamaya İlişkin Görüşler ve Öneriler  426
B. YÖNETİM KURULU  427
Madde 55 – I. Ödevi ve Üye Sayısı  427
1. Kooperatiflerde Yönetimin Önemi  427
2. Yönetim Kurulu Üyelerinin Atanması ve Seçimi  429
2.1. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ana Sözleşme İle Atanması  429
2.2. Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurulca Seçimi  429
2.3. Yönetim Kurulunca Üye Seçilmesi  430
3. YK Üye Sayısı, Asil ve Yedek Üyelerin Ortak Olma Şartı  430
4. Tüzel Kişilerin Yönetim Kurulu Üyeliği  431
5. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Görev Bölümü  432
6. Yönetim Kurulu Toplantıları  432
6.1. Yönetim Kurulunun Toplantı Zamanı ve Yeri  433
6.2. Yönetim Kurulunu Toplantıya Çağırma  433
6.3. Yönetim Kurulunda Toplantı ve Karar Nisabı, Oyların Eşitliği  434
6.4. Müzakerelere İştirak Edemeyecek Olanlar  434
6.5. Yönetim Kurulu Kararların Deftere Yazılması  435
6.6. Denetçilerin Toplantıda Hazır Bulunması  435
6.7. Toplantıya Katılmayan Üyelerin Durumu  435
7. Yönetim Kurulunun Görevleri  435
7.1. Yönetim Kurulu Üyelerinin Birlikte Yapacakları Görevler  436
7.2. Yönetim Kurulu Üyelerinin Münferiden Yapacakları Görevler  437
8. Yargıtay Kararları  438
9. Uygulamaya İlişkin Görüşler ve Öneriler  439
Madde 56 – II – Üyelik Şartları ve Ücret  441
1. Yönetim Kurulu Üyelerinde Aranılan Şartlar  441
2. Üyelik Şartlarının Denetçilerce Araştırılması  444
3. Haklarında Kamu Davası Açılan YK Üyelerinin Durumu  445
4. Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Atama  446
4.1. Toplantı Nisabının Kaybedilmesi Halinde Atama  446
4.1.1. Yedek Üye Varsa  446
4.1.2. Yedek Üye Yoksa  446
4.2. Toplantı Nisabının Kaybedilmemesi Halinde Atama  446
4.2.1. Yedek Üye Varsa  446
4.2.2. Yedek Üye Yoksa  447
5. Murahhas Üye Seçimi ve Tescili  447
6. Yönetim Kurulu Üyelerine Yapılabilecek Ödemeler  447
7. Yönetim Kurulu Üyeleri İçin Kooperatifçe SSK (veya Bağ-Kur) Primi ile İhbar ve
Kıdem Tazminatı Ödenemeyeceği 
 449
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin Mal Bildiriminde Bulunmaları  450
9. Yargıtay Kararları  451
10. Danıştay Kararları  453
11. Uygulamaya İlişkin Görüşler ve Öneriler  453
Madde 57 – III. Üyelik Süresi  456
1. Madde Açıklaması  456
2. Yargıtay Kararları  456
IV. Yönetim ve Temsil  459
Madde 58 – 1. Yetkilerin Devri  459
1. Kooperatifin Bizzat Yönetim Kurulu Tarafından Yönetilmesi ve Temsil Edilmesi  459
2. Kooperatifi Yönetim ve Temsil Yetkisinin Devredilmesi  460
2.1. Yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine Devredilmesi  460
2.2. Yetkilerin Üçüncü Kişilere (Müdürlere) Devredilmesi  461
2.3. Müdürlerin Görev Süresi, Tayin ve Azilleri İle Tescil ve İlanı  462
2.4. Müdürlerin ve Tayin Eden YK Üyelerinin Sorumluluğu  463
Madde 59 – 2. Şümulü ve Sınırlandırılması  467
1. Temsil Yetkisinin Kapsamı  467
2. Temsil Yetkisinin Sınırlandırılamayacağı  468
3. Temsil Yetkisinin Sınırlandırılabileceği Haller  468
4. Yönetime veya Temsile Yetkili Olanların Haksız Fiillerinden Doğan Sorumluluğu  469
5. Kooperatiflerce Taşınmaz Mal Satın Alınması  469
6. Yönetim Kurulu Üyeleri İle Kooperatif Personelinin Kooperatifle Ticari İş Yapma
Yasağı 
 471
7. İlan, Reklam ve Açıklamalarda Uyulacak Esaslar  472
8. Genel Kurulun Devredemeyeceği Yetkilerin Kullanılamayacağı  473
9. Yargıtay Kararları  473
10. Danıştay Kararları  486
11. Uygulamaya İlişkin Görüşler ve Öneriler  486
Madde 60 – 3. İmza  487
Madde 61 – 4. Tescil  487
1. Maddelerin Açıklamaları  487
2. Yargıtay Kararları  488
Madde 62 – 5. Üyelerin Titizlik Derecesi ve Sorumlulukları  490
1. Yönetim Kurulu Üyelerinin Titizlik (Özen Borcu) Derecesi  490
2. Yönetim Kurulu Üyeleri İle Kooperatif Memurlarının Genel Olarak Hukuki
Sorumluluk Halleri 
 491
3. YK Üyelerinin Zincirleme Hukuki Sorumluluk Halleri  492
3.1. KK’da Sayılan Zincirleme Sorumluluk Halleri  492
3.2. TTK’da Sayılan Zincirleme Sorumluluk Halleri  493
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şahsi Hukuki Sorumluluk Halleri  493
4.1. Murahhas Üyelerin Hukuki Sorumluluğu  493
4.2. Yeni Seçilen veya Tayin Olunan Üyelerin Hukuki Sorumluluğu  494
4.3. YK Üyelerinin, Kendilerinin veya Yakınlarının Menfaatleri İle İlgili Hususların
Görüşülmesine Katılmaları Halinde Sorumluluk 
 494
4.4. Kooperatifle Ticari İş Yapma Yasağına Uyulmamasından Doğan Sorumluluk  495
5. Hukuki Sorumluluğun Takibi ve Yetkili Mahkeme  495
5.1. Yetkili Mahkeme  495
5.2. YK Üyeleri Aleyhine ve Kooperatif Adına Dava Açılması  495
5.3. Dava Açmada Süre ve Zamanaşımı  496
5.4. Kooperatif Adına Dava Açacak Olanlar  496
5.5. Ortakların ve Kooperatif Alacaklılarının Dava Açması  497
5.6. Üçüncü Şahısların Dava Açması  497
5.7. İflas İdaresinin ve Tasfiye Memurlarının Dava Açması  497
6. Hukuki Sorumluluktan Kurtulma Halleri  498
6.1. Kusur Olmadığının İspat Edilmesi  498
6.1.1. Yönetim Kurulu Kararına Ret Oyu Vermiş Olmak  498
6.1.2. Mazereti Dolayısıyla Toplantıda Hazır Bulunmamak  498
6.2. Genel Kurulda Aklanma (İbra)  499
6.3. Sorumlulukta Zamanaşımı  500
7. YK Üyeleri İle Kooperatif Memurlarının Cezai Sorumluluk Halleri  500
7.1. YK Üyeleri İle Kooperatif Memurlarının Devlet Memurları Gibi Ceza Görmeleri
(TCK’ya Göre Sorumluluk) 
 500
7.2. Yeni Türk Ceza Kanunu İle Getirilen Cezai Yaptırımlar  501
7.3. Yönetim Kurulu Üyeleri İle Kooperatif Memurlarının KK’ya Göre Cezai Sorumluluk
Halleri 
 502
8. Yargıtay Ceza Dairesi Kararları  502
9. Yargıtay Hukuk Dairesi Kararları  545
10. Danıştay Kararları  557
11. Uygulamaya İlişkin Görüşler ve Öneriler  558
Madde 63 – V. Kooperatifin Aczi Halinde Yapılacak İşler  562
1. Genel Açıklama  562
2. Aciz Belirtileri ve Ara Bilanço Düzenlenmesi  562
3. Kooperatif Mevcudunun Borçlarını Karşılayamaması Halinde Yapılacak İşler  563
4. Koop. Varlığının Yarısının Karşılıksız Kalması Halinde Yapılacak İşler  564
5. Yargıtay Kararları  565
Madde 64 – VI. İşten Çıkarma  566
1. Madde Açıklaması  566
2. İşlerin Görülmesi İçin Görevlendirilen Temsilciler ve Vekiller  566
2.1. Tacire (Kooperatife) Bağlı Yardımcılar  566
2.1.1. Temsil Yetkisi Bulunanlar  566
2.1.2. Temsil Yetkisi Bulunmayanlar  567
2.2. Tacire Bağlı (Kooperatife) Olmayan Yardımcılar  567
2.2.1. Temsil Yetkisi Bulunanlar  567
2.2.2. Temsil Yetkisi Bulunmayanlar  567
C. DENETÇİLER  568
Madde 65 – I. Seçim  568
1. Kooperatiflerde Denetimin Önemi  568
2. Denetimin Amacı ve Yararları  568
3. Denetim Türleri  569
4. Denetçilerin Adedi ve Görev Süresi  570
5. Denetçilerde Aranılan Şartlar  571
6. Denetçiliğe Seçilemeyecek Olan Kimseler  571
7. Denetçilerin Atanması ve Seçimi  572
7.1. İlk Denetim Kurulu Üyelerinin Ana Sözleşme İle Atanması  572
7.2. Denetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurulca Seçimi  572
8. Denetçiliğin Açılması, Diğer Denetçilerin ve Mahkemenin Denetçi Tayini  573
9. Özel Denetçi (Hesap Tetkik Komisyonu) Seçimi  573
10. Denetçilik Görevinin Sona Ermesi  574
11. Denetçilerin Tescil ve İlanı  574
12. Yargıtay Kararları  574
13. Uygulamaya İlişkin Görüşler ve Öneriler  577
II. Çalışma  578
Madde 66 – 1. İnceleme Yükümlülüğü  578
1. KK’ya Göre Denetçilerin Görev ve Yükümlülükleri  578
1.1. Genel Olarak İnceleme Yükümlülüğü  578
1.2. İşletme Hesabiyle Bilançonun Defterlerle Uygunluk Halinde Bulunup Bulunmadığının İncelenmesi  578
1.3. Defterlerin Düzenli Bir Şekilde Tutulup Tutulmadığının İncelenmesi  579
1.4. İşletmenin Neticeleriyle Mameleki Hakkında Uyulması Gerekli Hükümlere Göre İşlem
Yapılıp Yapılmadığının İncelenmesi 
 579
1.5. Ortaklar Listesinin Usulüne Uygun Olarak Tutulup Tutulmadığının İncelenmesi  580
1.6. Denetçilerin Ortaklara Açıklama Yapma Yükümlülüğü  580
1.7. YK Üyelerinin Üyelik Şartlarını Taşıyıp Taşımadıklarının Araştırılması  581
1.8. Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Yedek Üye Çağrılması  581
2. TTK’ya Göre Denetçilerin Görev ve Yükümlülükleri  581
2.1. İlk Denetçilerin, Kuruluştaki Yolsuzlukları Araştırması  581
2.2. Kooperatif Kasasını Teftiş Etmek  581
2.3. Kıymetli Evrakların Mevcut Olup Olmadığını Araştırmak  582
2.4. Tasfiye İşlemlerine Nezaret Etmek  582
2.5. Genel Kurulu Toplantıya Çağırmak  582
2.6. Yönetim Kurulu Üyeleri Aleyhine Dava Açmak  583
3. İncelenmek Üzere Defter ve Belgelerin Denetçilere Verilmesi  583
4. Uygulamaya İlişkin Görüşler ve Öneriler  584
Madde 67 – 2. Rapor Düzenlenmesi  585
1. Yıllık Rapor Düzenleme Yükümlülüğü  585
2. Noksanlıkları ve Mevzuata Aykırılıkları Haber Verme Yükümlülüğü  586
3. Toplantılara Katılma Yükümlülüğü  587
Madde 68 – 3. Sır Saklama Yükümlülüğü  588
1. Madde Açıklaması  588
2. Denetçilerin Sorumluluğu  588
2.1. Hukuki Sorumluluk  588
2.1.1. Hukuki Sorumluluk Halleri  588
2.1.2. Hukuki Sorumlulukta Takip  589
2.2. Cezai Sorumlulukları  592
1. Madde Açıklaması  592
2. Yargıtay Kararları  592
ALTINCI BÖLÜM
KOOPERATİF BİRLİKLERİ, KOOPERATİFLER MERKEZ BİRLİKLERİ, TÜRKİYE MİLLÎ KOOPERATİFLER BİRLİĞİ VE DANIŞMA KURULU
Madde 70 – Görev ve Sorumluluk  595
1. Kooperatiflerin Üst Kuruluşları  595
2. Üst Birliklerin Görev ve Amaçları  595
3. Üst Birlik Yönetim Kurulu Üyeleri İle Memurlarının Hukuki ve Cezai Sorumlulukları  597
4. Yargıtay Kararları  597
Madde 71 – Yükümlülük  599
1. Madde Açıklaması  599
Madde 72 – A. KOOPERATİF BİRLİKLERİ  600
1. Kooperatif Birliklerinin Kurulması  600
2. İlgili Bakanlık Tarafından Bölgelerin Belirlenmesi  603
1. Madde Açıklaması  603
2. Temsilcilerini Seçmeyen/Seçemeyen Kooperatiflerin Temsili  604
Madde 74 – 2. Yönetim Kurulu  606
1. Madde Açıklaması  606
2. Uygulamaya İlişkin Görüşler ve Öneriler  606
Madde 75- 3. Denetim ve Eğitim  607
1. Üst Kuruluşların Denetim ve Eğitim Yapması  607
2. Denetim ve Eğitim Giderlerine Katılma  607
3. Uygulamaya İlişkin Görüşler ve Öneriler  608
Madde 76 – B. KOOPERATİFLER MERKEZ BİRLİKLERİ  609
1. Kooperatifler Merkez Birliğinin Kurulması  609
2. Kooperatifler Merkez Birliği Genel Kurulu  610
3. Kooperatifler Merkez Birliği Yönetim Kurulu  611
4. Birden Fazla Merkez Birliği Kurulamayacağı  611
Madde 77 – C. TÜRKİYE MİLLİ KOOPERATİFLER BİRLİĞİ  612
1. Türkiye Milli Kooperatifler Birliğinin (TMKB) Kurulması  612
2. Türkiye Milli Kooperatifler Birliğine Katılma Şartları  612
3. Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Genel Kurulu  613
4. Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Yönetim Kurulu  615
1. Madde Açıklaması  615
2. Yargıtay Kararları  617
Madde 79  62 0
1. Madde Açıklaması  620
Madde 80 – E. DANIŞMA KURULU  620
1. Madde Açıklaması  620
YEDİNCİ BÖLÜM
KOOPERATİFLERİN DAĞILMASI
Madde 81 – A. DAĞILMA SEBEPLERİ  624
1.1. Ana Sözleşme Gereğince Dağılma  624
1.2. Genel Kurul Kararıyla Dağılma  624
1.3. İflasın Açılmasıyla Dağılma  627
1.3.1. İflas Yoluyla Adi Takip  627
1.3.2. Kambiyo Senetleri Hakkındaki Hususi Takip  627
1.3.3. Doğrudan Doğruya İflas Halleri  628
1.3.4. İflas Davası, Kararın Tebliğ ve İlanı  628
1.3.5. İflasın Hukuki Sonuçları  629
1.4. İlgili Bakanlığın Mahkemeden Alacağı Karar Üzerine Dağılma  630
1.4.1. Ortak Sayısının 7’den Aşağı Düşmesi  630
1.4.2. Kanunen Lüzumlu Organlarından Birinin Mevcut Olmaması  630
1.4.3. Amaç ve Konusuna Aykırı Hareket Edildiğinin Tespit Olunması  631
1.4.4. Sermayesinin 2/3’ünün Kaybedilmesi  631
1.5. Diğer Bir Kooperatifle Birleşmesi veya Devralınması Halinde Dağılma  632
1.6. Üç Yıl Olağan Genel Kurulunu Yapmaması Halinde Dağılma  632
1.7. Amacına Ulaşma İmkanının Bulunmadığının Tespiti Halinde Dağılma  633
1.8. Konut Yapı Kooperatiflerinin Amacına Ulaşması Sonucu Dağılması Veya Amacının Değiştirilmesi  633
2. Kooperatifin Tasfiyesi  634
2.1. İcra İflas Kanununa Göre Tasfiye (İflasın Tasfiyesi)  635
2.2. KK ve TTK’ya Göre Tasfiye ve Uygulanacak Hükümler  636
2.2.1. Genel Kurul veya Mahkemece Tasfiyeye Karar Verilmesi  637
2.2.2. Dağılmanın Tescili, İlanı ve İbraz Edilecek Belgeler  637
2.3. Tasfiye Kurulu  639
2.3.1. Tasfiye Kurulu Üyelerinin Tayini  639
2.3.2. Tasfiye Kurulu Üyelerinin Nitelikleri  640
2.3.3. Tasfiye Kurulu Üyelerinin Ticaret Siciline Tescil ve İlanı  640
2.3.4. Tasfiye Kurulu Üyelerinin Ücreti  641
2.3.5. Tasfiye Kurulunun Temsil Yetkisi  641
2.3.6. Tasfiye Kurulunun Çalışması  641
2.3.7. Tasfiye Kurulu Üyelerinin Yükümlülüğü  642
2.3.8. Tasfiye Kurulu Üyelerinin Cezai ve Hukuki Sorumluluğu  642
2.3.9. Tasfiye Kurulu Üyelerinin Vergi Kanunları Karşısındaki Yükümlülük ve Sorumlulukları  643
2.3.10. Tasfiye Kurulu Üyeliğinin Sona Ermesi  644
2.4. Tasfiyenin Etkileri  644
2.4.1. Tasfiyenin Kooperatif Tüzel Kişiliği ve Unvanı İle Temsiline Etkisi  644
2.4.2. Tasfiyenin Genel Kurulun Görev ve Yetkileri İle Toplantı ve Karar Nisabına Etkisi  645
2.4.3. Tasfiyenin Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkisine Etkisi  646
2.4.4. Tasfiyenin Denetim Kurulunun Görev ve Yetkisine Etkisi  646
2.4.5. Tasfiyenin Ortaklara Etkisi  646
2.5. Tasfiye İşlemlerinin Yürütülmesi ve Sonuçlandırılması  647
2.5.1. İlk Envanter ve Açılış Bilançosu ile Ortaklar Listesinin Hazırlanması  647
2.5.2. Kooperatif Malları ile Defterlerine El Konulması  647
2.5.3. Tasfiyenin Vergi Dairesine Bildirilmesi  647
2.5.4. Gerekli Defterlerin Tutulması  647
2.5.5. Alacaklıların Daveti ve Korunması  648
2.5.6. Genel Olarak Yapılacak Diğer İşler  648
2.5.7. Aktiflerin Paraya Çevrilmesi ve Alacakların Tahsili  649
2.5.9. Son ve Kesin (Kapanış) Bilançonun Hazırlanması ve Son Genel Kurulun Toplanması  649
2.5.10. Tasfiye Artığının Ortaklar Arasında Paylaştırılması, Şartı ve Şekli  650
2.5.11. Kooperatif Unvanının Sicilden Silinmesi  651
2.5.12. Defterlerin Saklanması  651
3. Süresi Sone Eren Kooperatifin Hukuki Durumu  651
4. Yargıtay Kararları  652
5. Danıştay Kararları  665
6. Uygulamaya İlişkin Görüşler ve Öneriler  665
Madde 82 – B. TİCARET SİCİLİNE BİLDİRME  668
1. Madde Açıklaması  668
Madde 83 – C. TASFİYE MAMELEKİN PAYLAŞTIRILMASI  669
1. Tasfiye Mamelekinin Ortaklara Paylaştırılma Şartı  670
3. Yargıtay Kararları  670
4. Danıştay Kararları  671
Madde 84 – D. BİRLEŞME SURETİYLE DAĞILMA  675
1. Madde Açıklaması  676
Madde 85 – E. BİR KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİ TARAFINDAN DEVRALINMAK  678
1. Madde Açıklaması  678
SEKİZİNCİ BÖLÜM
İLGİLİ BAKANLIĞIN (TİCARET BAKANLIĞININ)
GÖREV VE YETKİLERİ
A. GENEL OLARAK BAKANLIĞIN GÖREV VE YETKİLERİ  681
Madde 86 – A. GENEL OLARAK BAKANLIĞIN GÖREV VE YETKİLERİ  681
1. Kooperatif ve Üst Kuruluşlarına Yol Göstermek ve Yardımcı Olmak  681
2. Kooperatif ve Üst Kuruluşlarını Teftiş Etmek, Denetlemek veya Denetlettirmek  682
3. Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Dağılmasını Gerektiren Sebepleri Mahkemeye Bildirmek  682
4. İlgili Kurum ve Kuruluşlar Nezdinde Teşebbüslerde Bulunmak ve Koordinatör
Olarak Görev Yapmak 
 682
5. Düzenleyici Tasarruflarda Bulunmak  683
Madde 87 – B. İLGİLİ BAKANLIK (TİCARET BAKANLIĞI) TEMSİLCİLERİ VE KARARLARIN YÜRÜRLÜK ŞARTI  684
1. Genel Kurul Toplantılarında Temsilci Bulundurulması  684
2. Toplantının Açılması ve Devamı  685
3. Temsilci Talebi  685
4. Temsilci Ücretinin Miktarı ve Yatırılacağı Yer  685
5. Temsilcinin Nitelikleri ve Görevleri  686
6. Talep Edilmesine Rağmen Temsilcinin Gelmemesi  687
7. Yargıtay Kararları  687
8. Uygulamaya İlişkin Görüşler ve Öneriler  688
Madde 88 – C. ÖRNEK ANASÖZLEŞME HAZIRLANMASI  689
Madde 89 – D. MUHASEBE USULÜ VE DEFTERLER  690
1. Madde Açıklaması  690
Madde 90 – E. TEFTİŞ VE DENETLEME  691
1. İlgili Bakanlığın Teftiş ve Denetimi  691
2. Talimatlara Uyma Mecburiyeti  692
3. Kredi Veren Kurum ve Kuruluşların Denetimi  692
4. Kooperatif ve Üst Kuruluşlarında Görevli Bulunanların Yükümlülüğü  693
5. Yargıtay Kararları  693
6. Danıştay Kararları  694
7. Uygulamaya İlişkin Görüşler ve Öneriler  694
Madde 91 – F. TEFTİŞ VE DENETLEME İLE GÖREVLENDİRME  696
1. Madde Açıklaması  696
DOKUZUNCU BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 92 – A. SİYASİ FAALİYET YASAĞI  697
Madde 93 – B. MUAFLIKLAR  697
1. Vergi Mükellefi ve Sorumlusu Kime Denir? Muafiyet ve İstisna Nedir?  698
2. KK’ya Göre Kooperatiflerde ve Üst Kuruluşlarında Muafiyet ve İstisna  699
2.2. Her Nevi Defterler İle Ana Sözleşmelerin Tasdiki Sırasındaki Her Nevi Harç ve Damga Vergisi Muafiyeti  700
2.3. Sahip Olunan Taşınmaz Mallardan Alınacak Vergilerdeki Muafiyet  700
2.4. Ortakların Temlik Edecekleri Taşınmazların Vergi ve Harç Muafiyeti  702
2.5. Çıkma İsteğinin Reddi Halinde, Noter Aracılığıyla Yapılacak Bildirimle İlgili Damga
Vergisi, Harç ve Resim İstisnası 
 703
2.6. Taşınmaz Malların İrtifak Haklarının ve Taşınmaz Mükellefiyetinin Kooperatiflere
Sermaye Olarak Konulması Halinde Vergilendirme 
 703
2.7. Kooperatiflerde Kurumlar Vergisi Muafiyeti ve İstisnası  704
2.7.1. Kooperatiflere Tanınan KV Muafiyeti ve Şartları  706
2.7.2. Kooperatiflerde Risturn İstisnası  711
3. Kooperatiflerin Önem Arzeden Bazı Vergiler Karşısındaki Durumu  716
3.1. Kooperatiflerin Vergi Kesintisi Yapma Zorunluluğu  716
3.1.1. Kooperatiflerin GV Kesintisi Yapma Sorumluluğu  716
3.1.2. Kooperatiflerin KV Kesintisi Yapma Sorumluluğu  717
3.2. Kooperatiflerin KDV Yükümlülüğü ve İstisnası  718
3.3. Kooperatiflerin Elde Ettikleri Mevduat Faizlerinin Vergilendirilmesi  718
3.4. Kooperatiflerin Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi  719
3.4.1. Kooperatif Taşınmaz Mallarının Tevkifat Yapmakla Sorumlu Bulunan Kişilere Kiraya Verilmesi Halinde Vergilendirme  720
3.4.2. Kooperatif Taşınmaz Mallarının Tevkifat Yapmakla Sorumlu Bulunmayan Kişilere
Kiraya Verilmesi Halinde Vergilendirme 
 720
4. Yapı Kooperatiflerinin Önemli Bazı Vergiler Karşısındaki Durumu  720
4.1. Yapı Kooperatifleri Malzeme Satın Alırken KDV Ödeyeceklerdir  721
4.2. Konut Yapı Kooperatiflerine Yapılan İnşaat Taahhüt İşlerinde KDV İstisnası ve Şartı  721
4.2.1. İnşaat Taahhüt İşleri İstisnası Kapsamına Giren İşler  722
4.2.2. İnşaat Taahhüt İşleri İstisnası Kapsamına Girmeyen İşler  724
4.3. Konut Yapı Kooperatiflerinin Konut Tesliminde KDV İstisnası  725
4.4. Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatiflerinde Arsa ve İşyeri Teslimlerinde KDV İstisnası  725
4.5. Yapı Kooperatiflerince Müteahhitlere Ödenen Hakediş Bedelleri Üzerinden Gelir Vergisi Tevkifatı Yapılacağı  726
4.6. Yapı Kooperatiflerinde; Ortakları İçin Sosyal, Kültürel, Ekonomik ve Turizm Amaçlı
Tesislerin Kurulup İşletilmesi Halinde KV Uygulaması 
 726
4.7. Ortak Kullanım Alanları Genel Giderlerinin Yapı Kooperatiflerince Karşılanması Halinde Kurumlar Vergisi Uygulaması  727
4.8. Tasfiye Haline Giren Yapı Kooperatiflerinin Taşınmaz Mallarının Ortak Olmayanlara
Satılması 
 727
4.9. Yapı Kooperatiflerinin Sahibi Oldukları Arsayı Daire ve İşyeri Karşılığında Müteahhide Vermeleri Halinde Vergilendirme  728
4.10. Yapı Kooperatiflerine Konut ve İşyeri Karşılığı Arsa Temin Edilmesi Halinde
Vergilendirme 
 729
5. Kooperatiflerde Vergi Levhası Asma Zorunluluğunun Bulunmadığı  730
6. Kooperatiflerin Vergi Numarası Alması ve Kullanması Zorunluluğu  730
7. Yargıtay Kararları  731
8. Danıştay Kararları  736
Madde 94 – C. TANITMA VE EĞİTİM HİZMETLERİNİ SAĞLIYACAK FON  749
Madde 95 – D. UYUŞMAZLIKLAR, HAKEM KURULLARI  749
Madde 96 –  751
Madde 97 –  751
1. Maddelere İlişkin Açıklama  751
Madde 98 – F. ANONİM ŞİRKET HÜKÜMLERİNE ATIF  753
1. Madde Açıklaması  753
Madde 99 – G. DAVALARIN NİTELİĞİ VE MUHAKEME USULÜ  753
1. Madde Açıklaması  753
2. Yargıtay Kararları  754
Madde 100 – H. KALDIRILAN HÜKÜMLER  756
Ek Madde 1 – İlgili Bakanlık  756
1. Madde Açıklaması  756
Ek Madde 2 – Cezai Sorumluluk  756
1. Genel Açıklama  757
2. Yönetim Kurulu Üyelerinin Cezai Sorumlulukları  758
2.1. Üç Aydan İki Yıla Kadar Hapis ve Yüzbin Liradan Birmilyon Liraya Kadar Ağır Para
Cezasını Gerektiren Fiiller 
 758
2.2. Bir Aydan Altı Aya Kadar Hapis ve Ellibin Liradan Beşyüzbin Liraya Kadar Ağır Para
Cezasını Gerektiren Fiiller 
 759
3. Denetim Kurulu Üyelerinin Cezai Sorumluluğu  759
4. Kooperatif Memurlarının Cezai Sorumluluğu  760
5. Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların Paraya Çevrilemeyeceği  760
6. İlgili Bakanlığın Davalara Müdahale Talebi  760
7. Yargı Kararları  760
Geçici Madde 1 – Geçici Hükümler  766
Geçici Madde 2 –  767
İ. YÜRÜRLÜĞE GİRME  767
Madde 101 – İ. YÜRÜRLÜĞE GİRME  767
I. KANUNU YÜRÜTECEK MAKAM  767
Madde 102 – I. KANUNU YÜRÜTECEK MAKAM  767
İkinci Kısım
TARIM SATIŞ KOOPERATİF ve BİRLİKLERİ HAKKINDA
KANUN ile AÇIKLAMASI ve GEREKÇESİ
A. TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ VE BİRLİKLERİ HAKKINDA KANUN TASARISI GENEL GEREKÇESİ  771
B. TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ VE BİRLİKLERİ HAKKINDA GENEL
BİLGİLER
 
 772
1. TSK İle İlgili Hukuki Mevzuatın Gelişimi  772
2. Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Gelişimi  773
3. TSK ve Birliklerinin Yeniden Yapılandırılma İhtiyacı ve Bu Kapsamda Sağlanan
İmkanlar 
 776
4. 4572 Sayılı Kanunun Getirdiği Temel Değişiklikler  778
5. Örnek Anasözleşmelerin Getirdiği Temel Değişiklikler  779
6. Tabandan Tavana Doğru Demokratik Örgütlenme, Ortakların Kooperatiflerini Sahiplenmesinin Önemi  780
7. TSK ve Birliklerinin Yeniden Düzenlenmesi ve Temel Hedefler  781
8. Yeniden Yapılandırma İle İlgili Yürütülen Çalışmalar  784
C. TSK VE BİRLİKLERİ HAKKINDA KANUN VE AÇIKLAMASI  784
Madde 1 – Amaç, Kuruluş ve Sermaye  784
1. Madde Gerekçesi  785
3. Tarım Satış Kooperatifinin Amacı  786
4. Amaca Ulaşmak İçin Kullanılan Araçlar  787
5. TSK ve Birliğini Kurabilecek Olanlar ve Ortaklık Şartları  787
5.1. Birlik Kuruluşu  787
5.2. Tarım Satış Kooperatifinin Kuruluşu  788
6. Ortakların Sorumluluğu  788
6.1. Kooperatifin Borçlarından Dolayı Ortakların Sorumluluğu  788
6.2. Bilanço Açıklarından Dolayı Ortakların Sorumluluğu  789
7. Değişir Ortaklı ve Değişir Sermayeli Olma, Sermaye Payları  791
9. Tüzel Kişiliğe Haiz Olmak  792
Madde 2 – Tanımlar  792
1. Madde Gerekçesi  792
2. Madde Açıklaması  792
Madde 3 – Çalışma Konuları  792
1. Madde Gerekçesi  793
2. Çalışma Konuları  793
3. İşletme ve Tesis Kurulması  793
4. Ürün Alım ve Değerlendirme İşlemleri  794
Madde 4 – Organlar, Temsil, Genel Müdürlük ve Personel  796
1. Madde Gerekçesi  797
3. Genel Kurul  798
3.1. Toplantı Süresi  798
3.2. Genel Kurula Katılma Hakkı  799
3.3. Kooperatiflerde YK ve DK Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi İle Divan Teşekkülüne
Yetecek Sayıda GK Toplantısına Katılma Hakkına Haiz Ortak Bulunmaması Halinde
Seçim 
 803
3.4. Oy Hakkı  803
4. Yönetim Kurulu  804
4.1. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilme Şartları  805
4.2. YK Üyelerinin Seçilme Şartlarının Araştırılması  806
4.3. Kooperatif YK Üye Sayısı ve Görev Süresi  806
4.4. YK Üyelerinin Görev ve Yetkileri  807
4.5. YK Üyelerinin Tek Başlarına Yapabilecekleri Görevler  809
4.6. Yönetim Kurulu Toplantıları ve Çalışma Şekli  809
4.7. YK Üyelerinin Katılamayacağı Görüşmeler  810
4.8. Kooperatifin Acze Düşmesi Halinde YK’nın Yapacağı İşlem  811
4.9. YK’nın Bilanço ile Gelir Gider Cetvelini Hazırlaması  811
4.10. YK Üyeliğinin Boşalması  811
4.11. Boşalan YK Üyeliklerinin Tamamlanması  812
4.12. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri  813
4.13. YK Üyelerinin Hukuki ve Cezai Sorumlulukları  814
4.14. YK Üyelerinin Yapamayacakları (Yasak) İşlemler  815
5. Denetim Kurulu  815
5.1. Denetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Şartları  815
5.2. DK Üyelerinin Görev Süresi, Tekrar Seçilebilmesi ve Görevden Alınması  816
5.3. Denetim Kurulu Üyeliğinin Sona Ermesi  81 6
5.4. Boşalan DK Üyeliklerinin Doldurulması  817
5.5. Denetçilerin Ücretleri  817
5.6. DK Üyelerinin Görev ve Yetkileri ile Çalışma Şekli  817
5.7. DK Üyelerinin Hukukî Sorumlulukları  818
5.8. Denetçilerin İnceleme ve Rapor Yazma Yükümlülüğü  818
5.9. Denetçilerin Sır Saklama Yükümlülüğü  819
5.10. DK Üyelerinin Cezaî Sorumlulukları  819
5.11. DK Üyelerinin Yapamayacakları İşlemler  820
5.12. STB’nin Denetçi Atanması  820
6. Genel Kurula Katılacak Temsilcilerin Seçimi, Görev Süresi ve Azli  821
7.1. Yönetim Kurulunun Temsil ve İlzamı  822
7.2. Genel Müdür, Müdür ve Diğer Personelde Aranacak Şartlar  824
8. Yargıtay Kararları  825
Madde 5 – Bağımsız Denetim ve Birliklerce Belirlenecek İlke ve Esaslara
Uyma Zorunluluğu
 
 828
1. Madde Gerekçesi  828
2. Bağımsız Denetim  829
3. Bağımsız Denetim Kuruluşlarının Belirlenmesi ve Görevlendirilmesi  831
4. Kooperatiflerin İlke ve Esaslara Uyma Zorunluluğu  831
Madde 6 – Muafiyet ve İstisnalar  832
1. Madde Gerekçesi  833
2. Maddeye İlişkin Genel Açıklama  834
3. Ortak İçi – Ortak Dışı İşlem  834
4. Madde Değişikliği ile İlgili Öneriler  835
Madde 7 – Örnek Anasözleşmeler  836
1. Madde Gerekçesi  836
2. Anasözleşme Hazırlanması  836
3. Anasözleşme Değişikliği  837
4. Kanun ve Anasözleşme Değişikliği Hakkında Öneriler  837
4.1. 4572 Sayılı Kanun’da Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İlave Edilmesi Önerilen Maddeler  838
4.2. TSKB Anas’nde Değiştirilmesi ve İlave Edilmesi Önerilen Maddeler  840
4.3. TSK Anasözleşmesi’nde Değiştirilmesi ve İlave Edilmesi Önerilen Maddeler  846
Madde 8 – Yürürlükten Kaldırılan, Uygulanacak ve Uygulanmayacak
Hükümler
 
 853
1. Madde Gerekçesi  854
2. Yürürlükten Kaldırılan Hükümler  854
3. Uygulanacak Hükümler  854
4. Uygulanmayacak Hükümler  856
Geçici Madde 1 –  857
1. Madde Gerekçesi  861
2. Özel Fonu’n Kullanımı  864
Geçici Madde 2 –  865
Madde 9 – Yürürlük  866
Madde 10 – Yürütme  866
Üçüncü Kısım
DEFTERLER ve BELGELER, TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA ESASLARI,MİZAN ve BİLANÇO, GELİR TABLOSU,
BÜTÇE, HESAP PLANI ve İŞLEMLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ BİRİNCİ BÖLÜM
KOOPERATİFLERDE TUTULACAK DEFTERLER
1. Defter Tutmanın Amacı  869
2. Defter Tutma Yükümlülüğünün Başlaması  869
2.1. TTK’ya Göre Defter Tutma Yükümlülüğünün Başlaması  869
2.2. VUK’a Göre Defter Tutma Yükümlülüğünün Başlaması  870
3. Defter Tutma Yükümlülüğünün Sona Ermesi  870
3.1. TTK’ya Göre Defter Tutma Yükümlülüğünün Sona Ermesi  870
3.2. VUK’a Göre Defter Tutma Yükümlülüğünün Sona Ermesi  871
4. Kooperatiflerin Tutacakları Defterler  871
4.1. Kanuni Defterler  873
4.1.1. Yevmiye Defteri  873
4.1.2. Defteri Kebir (Büyük Defter)  874
4.1.3. Envanter ve Bilanço Defteri  875
4.1.4. Genel Kurul Karar Defteri  878
4.1.6. Ortaklar Defteri  879
4.2. Diğer Kanuni Defterler  880
4.2.1. İmalat Defteri  881
4.2.2. Ambar Defteri  881
4.2.3. Çiftçi İşletme Defteri  882
4.2.4. Müfredat Defteri  882
4.3. Yardımcı Defterler  882
4.3.1. Kasa Defteri  883
4.3.2. Stok Giriş-Çıkış Defteri  884
4.3.3. Sabit Kıymetler ve Demirbaş Defteri  884
4.3.4. Kıymetli Evrak Defteri  885
4.3.5. Teftiş Defteri  886
4.3.6. Gelen Giden Evrak Defteri  886
İKİNCİ BÖLÜM
DEFTERLERİN TASDİKİ VE BEYAN EDİLMESİ
1. Defterlerin Açılış Tasdikleri  887
1.1. Açılış Tasdikine Tabi Defterler  887
1.2. Açılış Tasdikinin Zamanı  888
1.2.1. TTK ve KMY’e Göre Defterlerin Açılış Tasdiki Zamanı  888
1.2.2. VUK’a Göre Açılış Tasdiki Zamanı  888
2. Defterlerin Kapanış Tasdikleri  889
2.1. Kapanış Tasdikine Tabi Defterler  889
2.2. Kapanış Tasdiki Zamanı  889
3. Tasdik Yenileme (Ara Tasdiki)  890
4. Tasdik Makamı  890
5. Tasdik Şerhi ve Şekli  890
6. Defterlerin Ticaret Siciline ve Defterdarlığa veya Malmüdürlüğüne
Bildirilmesi
 
 891
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
HESAP DÖNEMİ, KAYIT NİZAMI VE ZAMANI
1. Hesap Dönemi  893
1.1. Türk Ticaret Kanununda Hesap Dönemi  893
1.2. Vergi Usul Kanununda Hesap Dönemi  893
2. Kayıt Nizamı  893
2.1. Kayıtların Türkçe Tutulması Zorunluluğu  894
2.2. Mürekkep veya Makine ile Yazılması  894
2.3. Yanlış Kayıtların Düzeltilmesi  894
2.4. Boş Satırlar Bırakılamayacağı, Sayfaların Yok Edilemeyeceği  895
3. Kayıt Zamanı  895
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DEFTER VE BELGELERİN SAKLANMASI,
ZAYİ OLMASI, TESLİM VE İBRAZI
1. Saklanması Zorunlu Olan Defterler ve Belgeler  897
2. Saklama Süresi  897
3. Saklama Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi  898
4. Defter ve Belgelerin Zayi Olması  898
4.1. Zayi Halinde Yapılacak İşlem  898
4.2. Zayi Belgesi Verilmesinin Koşulları  899
5. Defter ve Belgelerin Teslim Mükellefiyeti  899
6. Defter ve Belgelerin İbraz Mükellefiyeti  900
7. Yargıtay Kararları  901
8. Danıştay Kararları  905
2. Tamamlayıcı Yemin  905
3. Defterlerin Kooperatif Aleyhine Delil Olması  906
4. Defterlerin Kooperatif Lehine Delil Olması  907
5. Kooperatif Defterlerinin Karşı Taraf Aleyhine Delil Olması  908
6. Yargıtay Kararları  908
ALTINCI BÖLÜM
DEFTERLERLE İLGİLİ SORUMLULUK HALLERİ
1. Sorumlu Olan Kimseler  913
2. Cezai Sorumluluk  914
2.1. TTK’ya Göre Cezai Sorumluluk  914
2.2. VUK’a Göre Cezai Sorumluluk  914
2.3. İİK’ya Göre Cezai Sorumluluk  915
2.4. KK’ya Göre Cezai Sorumluluk  915
3. Suçun Savcılığa Bildirilmesi Zorunluluğu  915
YEDİNCİ BÖLÜM
MUHASEBEYLE İLGİLİ BELGELER
1. Genel Olarak Belgeler  917
2. Fişler  917
3. Makbuz  918
4. Çek  918
5. Fatura  919
6. Perakende Satış Vesikası  921
7. Gider Pusulası  921
8. Müstahsil Makbuzu  921
9. Ücret Bordrosu  922
10. Yargıtay Kararları  923
2. Düzenlemenin Amacı  924
3. Düzenlemenin Niteliği  924
4. Düzenlemenin Kapsamı  925
5. Muhasebe Usul ve Esasları  925
5.1. Muhasebenin Temel Kavramları  925
5.1.1. Sosyal Sorumluluk Kavramı  926
5.1.2. Kişilik Kavramı  926
5.1.3. İşletmenin Sürekliliği Kavramı  926
5.1.4. Dönemsellik Kavramı  926
5.1.5. Parayla Ölçülme Kavramı  926
5.1.6. Maliyet Esası Kavramı  927
5.1.7. Tarafsızlık ve Belgelendirme Kavramı  927
5.1.8. Tutarlılık Kavramı  927
5.1.9. Tam Açıklama Kavramı  927
5.1.10. İhtiyatlılık Kavramı  927
5.1.11. Önemlilik Kavramı  927
5.1.12. Özün Önceliği Kavramı  928
5.2. Muhasebe Politikalarının Açıklanması  928
5.3. Mali Tablolar İlkeleri, Amaçları ve Özellikleri  928
DOKUZUNCU BÖLÜM
MİZAN ve BİLANÇO
1. Mizan  931
1.1. Mizanın Tanımı ve Şekli  931
1.2. Mizan Türleri  931
2. Bilançonun Tanımı  932
3. Bilanço İlkeleri  933
3.1. Varlıklara İlişkin İlkeler  933
3.2. Yabancı Kaynaklara İlişkin İlkeler  935
4. Bilanço Düzenleme Kuralları  936
5. Bilançonun Biçimsel Yapısı  936
6. Özet Bilanço Tipi  940
ONUNCU BÖLÜM
GELİR TABLOSU
1. Gelir Tablosu Tanımı  947
2. Gelir Tablosu İlkeleri  947
3. Gelir Tablosu Düzenleme Kuralları  948
4. Gelir Tablosunun Biçimsel Yapısı  948
5. Özet Gelir Tablosu Tipi  949
6. Ayrıntılı Gelir Tablosu Tipi  949
ONBİRİNCİ BÖLÜM
BÜTÇE
1. Tanımı ve İlkeleri  953
2. Tahmini Bütçe Örneği  954
ONİKİNCİ BÖLÜM
TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ VE HESAP PLANI
1. Tekdüzen Hesap Çerçevesi  957
2. Tekdüzen Hesap Planı  960
3. Hesapların Kodlanması  981
ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İŞLEMLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
1. Genel Açıklama  983
2. Kuruluş İşlemlerinin ve Sermaye Paylarının Muhasebeleştirilmesi  984
3. Ortakların Taahhüt ve Ödemelerinin Muhasebeleştirilmesi  988
4. Ortaklığa Giriş (Yeni Ortak Alımı) İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi  993
5. Ortaklıktan Çıkış İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi  995
6. Ortaklık Devir İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi  998
7. Dövizle Yapılan Ödemelerin Muhasebeleştirilmesi  999
8. Ortaklardan Alınan Çek ve Senetlerin Muhasebeleştirilmesi  1002
9. Kasa Noksanlık ve Fazlalıklarının Muhasebeleştirilmesi  1005
10. Ücretlerin ve Kesintilerin Muhasebeleştirilmesi  1007
11. Arsa Alım İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi  1010
12. Altyapı, Plan-Proje ve İnşaat Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi  1013
12.1. Emanet Usulü ile Yaptırılma Halinde Muhasebeleştirilme  1014
12.2. İhale Usulü İle Yaptırılma Halinde Muhasebeleştirilme  1017
13. Çeşitli Harcama ve Ödemelerin Muhasebeleştirilmesi  1020
14. Kayıt Hatalarının Düzeltilmesi  1023
14.1. Yanlış Hesap İsimlerinin Düzeltilmesi  1023
14.2. Yanlış Rakamların Düzeltilmesi  1024
15. Kooperatifin Dönem Kâr veya Zararı (Gelir-Gider Farkı) ile Dönem
Net Kâr veya Zararının Hesaplanması, Vergi ve Yasal Yükümlülük Karşılıklarının Ayrılması, Farkın Bölüşümü ve Muhasebeleştirilmeleri
 
 1026
15.1. Dönem Kâr veya Zararının Hesaplanması  1026
15.2. Ticari Kâr  1028
15.3. Mali Kâr (Vergi Matrahı)  1028
15.4. Ticari Kârdan Mali Kâra Geçiş (Vergi Matrahının Bulunması)  1028
15.5. Olumlu (Müspet) Gelir Gider Farkı ve Ttk’ya Göre Safi Kâr  1029
15.6. Gelir Gider Farkının Bölüşümü, Karşılıkların Ayrılması ve Muhasebe Kayıtları  1031
16. Konutların/İşyerlerinin Geçici ve Kesin Maliyetlerinin Belirlenmesi ve Muhasebeleştirilmesi  1035
17. Şerefiye Paylarının Belirlenmesi ve Muhasebeleştirilmesi  1040
17.1. Şerefiye Paylarının Belirlenmesi  1040
17.2. Şerefiye Paylarının Muhasebeleştirilmesi  1041
18. Tamamlanan Konutların / İşyerlerinin Ortaklara Devir İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi  1043
19. Tasfiye İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi  1046
19.1. Tasfiyenin Olumsuz (-) Gelir Gider Farkı (Zarar) ile Sonuçlanması Halinde
Yapılacak Muhasebe İşlemleri 
 1047
19.2. Tasfiyenin Olumlu (+) Gelir Gider Farkı (Kâr) İle Sonuçlanması Halinde
Yapılacak Muhasebe İşlemleri 
 1056
Dördüncü Kısım
İLGİLİ MEVZUAT, ÖRNEKLER VE
KOOPERATİF HUKUK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Birinci Bölüm
İLGİLİ MEVZUAT
TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ VE BİRLİKLERİ KANUNU  1073
BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU  1085
DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN  1092
KOOPERATİF VE ÜST KURULUŞLARI GENEL KURULLARINDA BULUNDURULACAK TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİNİN NİTELİK VE GÖREVLERİ HAKKINDA TÜZÜK  1094
KOOPERATİF KONTROLÖRLERİ VE KOOPERATİFLERİN KONTROLÖRLER,
ÜST KURULUŞLAR VE İLGİLİ TEŞEKKÜL VE MÜESSESELERCE
DENETİMİ HAKKINDA TÜZÜK
 
 1100
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KONTROLÖRLER TÜZÜĞÜ  1102
TÜRKİYE KOOPERATİFLERİ DANIŞMA KURULU TÜZÜĞÜ  1108
KOOPERATİFLER, KOOPERATİF BİRLİKLERİ, KOOPERATİF MERKEZ
BİRLİKLERİ VE TÜRKİYE MİLLİ KOOPERATİFLER BİRLİĞİ MUHASEBE YÖNETMELİĞİ
 
 1111
KOOPERATİFÇİLİK TANITMA ve EĞİTİM FONU YÖNETMELİĞİ  1121
TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ YÖNETMELİĞİ  1126
İkinci Bölüm
ÖRNEKLER ve KOOPERATİF HUKUK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
ÖRNEK 1: KURULUŞ İZNİ İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ  1219
ÖRNEK 2: KOOPERATİFİN KURULUŞ BİLGİ FORMU ÖRNEĞİ  1220
ÖRNEK 3: KOOPERATİF VE ÜST KURULUŞLARIGENEL DURUM BİLDİRİMİ  1221
ÖRNEK 4: TESCİL İÇİN TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞUNA VERİLECEK
DİLEKÇE ÖRNEĞİ
 
 1224
ÖRNEK 5: TESCİL VE İLAN EDİLECEK HUSUSLARA İLİŞKİN BEYANNAME ÖRNEĞİ  1225
ÖRNEK 6: BELEDİYELERCE VERİLECEK TİCARİ DURUM TASDİKNAMESİ
ÖRNEĞİ
 
 1226
ÖRNEK 7: TİCARİ DURUM TASDİKNAMESİ ALMAK İÇİN BELEDİYEYE YAZILACAK DİLEKÇE ÖRNEĞİ  1227
ÖRNEK 8: İMZA BEYANNAMESİ ÖRNEĞİ  1228
ÖRNEK 9: SİCİL TASDİKNAMESİ (BELGESİ) ÖRNEĞİ  1229
ÖRNEK 10/a: ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN ALINACAK YÖNETİM
KURULU KARARI ÖRNEĞİ
 
 1230
ÖRNEK 10/b: ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN HAZIRLANACAK TASARI ÖRNEĞİ  1231
ÖRNEK 11: ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN İZİN DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  1232
ÖRNEK 12: KOOPERATİFİN KURULUŞUNDAN VAZGEÇME BEYANNAMESİ ÖRNEĞİ  1233
ÖRNEK 13: KURULUŞTAN VAZGEÇİLDİĞİNE İLİŞKİN İZİN MERCİİNE
VERİLECEK DİLEKÇE ÖRNEĞİ
 
 1234
ÖRNEK 14: ORTAKLIĞA GİRİŞ İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ  1235
ÖRNEK l5/a: ORTAKLIĞA KABULE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI
ÖRNEĞİ
 
 1236
ÖRNEK 15/b: ORTAKLIĞA KABUL EDİLENLERE GÖNDERİLECEK YAZI
ÖRNEĞİ
 
 1237
ÖRNEK l6: ORTAKLIKTAN ÇIKMA (İSTİFA) DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  1238
ÖRNEK l7: ÇIKMA İSTEĞİNİN KABULDEN KAÇINILMASI HALİNDE NOTER ARACILIĞIYLA GÖNDERİLECEK ÇIKMA İSTEĞİNE İLİŞKİN İHTARNAME ÖRNEĞİ  1239
ÖRNEK 18: ÖLEN ORTAĞIN MİRASÇILARININ KOOPERATİFE ORTAK
OLARAK KALABİLMELERİ İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ
 
 1240
ÖRNEK 19/a: ORTAKLIĞIN DEVREDİLMESİNE İLİŞKİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ  1241
ÖRNEK 19/b: ORTAKLIĞIN DEVRALINMASINA İLİŞKİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ  1242
ÖRNEK 20: ORTAKLIĞININ DEVRİNE İLİŞKİN MÜŞTEREK DİLEKÇE ÖRNEĞİ  1243
ÖRNEK 21: ORTAKLIKTAN ÇIKARILMAYA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU
KARARI ÖRNEĞİ
 
 1244
ÖRNEK 22: ÇIKARILMA KARARININ ORTAĞA TEBLİĞİNE İLİŞKİN YAZI
ÖRNEĞİ
 
 1245
ÖRNEK 23: ORTAKLIKTAN ÇIKARILMA KARARINA KARŞI GENEL KURULA İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  1246
ÖRNEK 24: ORTAKLIKTAN ÇIKARILMA KARARINA KARŞI DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  1247
ÖRNEK 25: ÇIKAN VE ÇIKARILAN ORTAKLARDAN ALINACAK İBRANAME ÖRNEĞİ  1248
ÖRNEK 26: ORTAKLIK SENEDİ ÖRNEĞİ ORTAKLIK SENEDİ  1249
ÖRNEK 27: PARASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ GECİKTİREN ORTAKLARA GÖNDERİLECEK 1 İNCİ İHTARNAME ÖRNEĞİ  1250
ÖRNEK 28: PARASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ GECİKTİREN ORTAKLARA GÖNDERİLECEK 2 NCİ İHTARNAME ÖRNEĞİ  1251
ÖRNEK 29: GENEL KURUL TOPLANTISI İÇİN ALINACAK YÖNETİM
KURULU KARARI ÖRNEĞİ
 
 1252
ÖRNEK 30: GENEL KURULUN TOPLANTIYA ÇAĞRILMASI İÇİN YÖNETİM KURULUNA VERİLECEK DİLEKÇE ÖRNEĞİ  1254
ÖRNEK 31: GENEL KURULUN TOPLANTIYA ÇAĞRILMASI İÇİN BAKANLIĞI VERİLECEK DİLEKÇE ÖRNEĞİ  1255
ÖRNEK 32: GENEL KURULUN TOPLANTIYA ÇAĞRILMASI İÇİN
MAHKEMEYE VERİLECEK DİLEKÇE ÖRNEĞİ
 
 1256
ÖRNEK 33: GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI VE GÜNDEM ÖRNEĞİ  1257
ÖRNEK 34: ORTAKLAR CETVELİ ÖRNEĞİ  1258
ÖRNEK 35: YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU ÖRNEĞİ  1259
ÖRNEK 36: DENETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU ÖRNEĞİ  1260
ÖRNEK 37: TAHMİNİ BÜTÇE ÖRNEĞİ  1261
ÖRNEK 38: TEMSİLCİ TALEP DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  1262
ÖRNEK 39: TOPLANTI NİSABININ SAĞLANAMAMASI HALİNDE HAZIRLANACAK ERTELEME TUTANAĞI ÖRNEĞİ  1263
ÖRNEK 40: GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI ÖRNEĞİ  1264
ÖRNEK 41: GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİNE GEÇİLMEDEN
ÖNCE, ORTAKLARIN ONDA BİRİNİN (1/10’nun) TALEBİ
ÜZERİNE GÜNDEME EKLENMESİ İSTENİLEN HUSUSLARA
İLİŞKİN ÖNERGE ÖRNEĞİ
 
 1265
ÖRNEK 42: GÖREV BÖLÜŞÜMÜ VE KOOPERATİFİN TEMSİL VE İLZAMI
İÇİN ALINACAK KARAR ÖRNEĞİ
 
 1266
ÖRNEK 43: GENEL KURULUN TESCİL VE İLANINA İLİŞKİN DİLEKÇE
ÖRNEĞİ
 
 1268
ÖRNEK 44: ORTAKLARIN, GENEL KURUL TOPLANTISINDAN EN AZ 20
GÜN ÖNCE GÜNDEME KONULMASINI İSTEDİKLERİ
HUSUSLARA İLİŞKİN TEBLİGAT ÖRNEĞİ
 
 1270
ÖRNEK 45: ÇAĞRISIZ (İlansız) GENEL KURUL TOPLANTISI İÇİN TUTANAK ÖRNEĞİ  1271
ÖRNEK 46: GENEL KURULA İLİŞKİN VEKALETNAME ÖRNEĞİ  1272
ÖRNEK 47: İPTAL DAVASI AÇILMASI İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ  1273
ÖRNEK 48: İPTAL DAVASININ AÇILDIĞININ İLANI ÖRNEĞİ  1274
ÖRNEK 49: CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA SUÇ DUYURUSU ÖRNEĞİ  1275
ÖRNEK 50: SUÇ DUYURUSU ÜZERİNE SAVCILIĞIN TAKİPSİZLİK KARARI VERMESİ HALİNDE, CEZA MAHKEMESİNE VERİLECEK İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  1276
ÖRNEK 51: DAĞILMA KARARI ALAN KOOPERATİFİN YAPACAĞI TASFİYE
İLANI ÖRNEĞİ
 
 1277
ÖRNEK 52: DAĞILMAYA GENEL KURULCA KARAR VERİLMESİ HALİNDE TİCARET SİCİLİNE VERİLECEK DİLEKÇE ÖRNEĞİ  1278
ÖRNEK 53: TİCARET SİCİLİNE VERİLECEK MAL BİLDİRİMİ ÖRNEĞİ  1280
ÖRNEK 54: DAĞILMAYA MAHKEMECE KARAR VERİLMESİ HALİNDE
TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞUNA VERİLECEK DİLEKÇE ÖRNEĞİ
 
 1281
ÖRNEK 55: TASFİYE HALİNDEKİ KOOPERATİFİN YAPACAĞI SON GENEL
KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN TUTANAK ÖRNEĞİ
 
 1282
ÖRNEK: 56: TASFİYE ARTIĞININ DAĞITIM İLANI ÖRNEĞİ  1284
ÖRNEK 57: UNVANIN SİLİNMESİ İÇİN TİCARET SİCİLİNE VERİLECEK
DİLEKÇE ÖRNEĞİ
 
 1285
ÖRNEK 58: SİCİL MEMURLUĞUNA VERİLECEKDEFTER BEYANNAMESİ
ÖRNEĞİ
 
 1286
Kooperatif Hukuk Terimleri Sözlüğü  1287
Yararlanılan Kaynaklar  1319
Bu haber 23 kez okundu.
Taşıyıcılar Kooperatifi - 18:16 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.

HABER LİSTESİ

 • 01
  Sigortada Kampanya
  Nakliyeciler derneğine özel yurtiçi taşıyıcı sorumluluk sigortası! Bir yıl boyunca tüm taşımalarınız 250.000 TL limitle yıllık sadece 315 TL Nakliyeciler Derneği olarak tüm nakliyat sektörüne bir avantaj sağlamak adına sigorta şirketleri ile yaptığımız görüşmelere istinaden normal şartlarda 1.000 TL ile sahip olacağınız bu sigorta bu hafta 100 adet kamyonun bu sigorta poliçesine onay vermesi şartı ile […]
 • 02
  Trabzon sahil yolu 22 köprüyle geçilecek”
  Trabzon sahil yolu 22 köprüyle geçilecek” Çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Trabzon’a gelen Bakan Turhan, ilk olarak Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Trabzon-Maçka ilçesi yolundaki şantiyesini ziyaret ederek, ilgililerle bir araya geldi. Turhan, daha sonra Zigana Tüneli şantiyesine geçerek, buradaki Zigana Tüneli kesitleri ile ilgili maketlerin, görsellerin ve tünel yapımında kullanılan malzemelerin tanıtımının yer aldığı alanı gezdi. Maketleri […]
 • 03
  TÜRKİYE NAKLİYE FİRMALARI TELEFON REHBERİ
  TÜRKİYE NAKLİYE FİRMALARI TELEFON REHBERİ NAKLİYECİLER DERNEGİ PROJESİ   Nakliyeciler Derneği olarak; 81 il 935 ilçede özel bir çalışma ile yaklaşık 70 bin firmaya ulaştık. Bu firmalar içerisinden, telefon rehberimiz de yer alacak yeterliliğe sahip 17 bin firmanın iletişim bilgilerini hem internet ortamında, hem de fiziki olarak sizlerin hizmetine sunmak amacıyla bu projeyi geliştirdik. Nakliyat, […]
 • 04
  KARAYOLU TAŞIMA KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ ANA SÖZLEŞME
  TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ______________________________________________________________________ 3 / 29 KARAYOLU YOLCU TAŞIMA KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ, UNVAN, MERKEZ, SÜRE, AMAÇ VE FAALİYET KONULARI KURULUŞ: Madde 1- Bu anasözleşmede isimleri, tabiiyetleri, adresleri ve taahhüt ettikleri sermaye payları gösterilen kişiler tarafından 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre değişir ortaklı, […]
 • 05
  Kaya kamyonu “Deve” seri üretime hazırlanıyor
  Kaya kamyonu “Deve” seri üretime hazırlanıyor Afyonkarahisar’da iş adamı Şuayp Demirel, 22 yıllık hayali olan kaya taşıma kamyonunu üretmeyi başardı. Afyonkarahisar’da iş adamı Şuayp Demirel, 22 yıllık hayali olan kaya taşıma kamyonunu üretmeyi başardı. Elektrik ve elektronik mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra demirci atölyesinde babasıyla çalışmaya başlayan ve mermer ocaklarına yönelik aletler üreten Demirel, daha […]
 • 06
  Rusya Federasyonu Yasaklı Ürünlerle İlgili Kararname Yayınlandı
  Rusya Federasyonu Yasaklı Ürünlerle İlgili Kararname Yayınlandı UND’nin yaptığı açıklamaya göre: “Rusya Federasyonu tarafından yayınlanan 16 Aralık 2019 tarihli ve 1685 numaralı kararnamede Rusya Federasyonuna Ukrayna üzerinden gerçekleştirilen transit taşınmalarda yasak olan ürünlere bazı ilaveler yapıldığı bilgisi Moskova Gümrük Müşavirliğimiz tarafından teyit edilmiştir. UND’nin yaptığı açıklamaya göre: “Rusya Federasyonu tarafından yayınlanan 16 Aralık 2019 tarihli […]
 • 07
  IVECO Romanya Silahlı Kuvvetlerine İlk Teslimatına Başladı
  IVECO, Romanya Silahlı Kuvvetlerine İlk Teslimatına Başladı IVECO, Romanya Silahlı Kuvvetlerine sağladığı 2,900 araçlık çerçeve anlaşmanın 942 kamyonluk ilk teslimatına başladı. IVECO  Savunma Araçları birimi, 30 Aralık 2019’da Romanya Ulusal Savunma Bakanlığı ile imzalanan 2,900 araçlık anlaşmayı duyurmuş, ilk 942 aracın 2020’de başlayarak 4 yıllık süreçte teslim edileceğini belirtmişti. Anlaşma, askerî lojistik bağlamında Iveco Savunma […]
 • 08
  2020 Yılı Belge Ücretleri Belli Oldu!
  2020 Yılı Belge Ücretleri Belli Oldu! 2020 Yılı Yeniden Değerleme Oranının Uygulanmasına ilişkin genelge kapsamında 2020 yılı belge ücretleri belli oldu. 2020’de; K1 Belgesi 15.166 lira, K2 Belgesi 15.166 lira, K3 Belgesi 7.582 lira, L1 Belgesi 151.668 lira, L2 Belgesi 303.336 lira olacak.
 • 09
  Nakliyeciler Derneği Grevde
  Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ‘dijital takograf’ uygulamasına nakliyeciler büyük tepki gösterdi. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok ilde yollar trafiğe kapatıldı. Yaşanan gelişmenin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi; *4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu (KTK) ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği (KTY) çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere adlarına C2, C3, Kİ, […]
 • 10
  Kamyon ve TIR şoförleri isyan etti
  Kamyon ve TIR şoförleri, Türkiye genelinde yaptıkları eylemlerle yeni yılda yürürlüğe giren yönetmeliğe, akaryakıt zamlarına, cezalar ve düşük ücrete tepki gösterdi. Yeni yılda yürürlüğe giren yönetmelikle sayısal takograflardan veri indirme ve bu verilerin Bakanlığa gönderimi zorunlu hale geldi. Buna karşı Gaziantep-Şanlıurfa d-400 karayolu Nizip girişinde toplanan şoförler eylem yaptı. Yapılan eylemde tansiyonu düşürmek için Nizip Emniyet […]
 • 11
  Nakliyeciler yurdun dört bir yanında ayağa kalktı
  Nakliyeciler yurdun dört bir yanında ayağa kalktı Kamyoncu esnafı, yeni yıl ile birlikte devreye giren U-ETDS uygulaması sonrasında birçok ilde ana arterlerde yolları kapatarak seslerini duyurmaya çalışıyor. Artan maliyetler nedeniyle iflasın eşiğinde olduklarını dile getiren kamyoncu esnafı, 1 Ocak’ta devreye giren U-ETDS uygulamasının “bardağı taşıran son damla” olduğunu vurgulayarak, ülke genelinde eylem başlattı. Ankara’dan başlayan […]
 • 12
  İzmir ve Denizli’de nakliyeciler kontak kapatma eylemi yaptı
  İzmir ve Denizli’de nakliyeciler kontak kapatma eylemi yaptı 28 dakika önce İzmir ve Denizli’de nakliyeciler, dijital takograf uygulamasını protesto etmek amacıyla kamyon ve tır garajlarında kontak kapatma eylemi yaptı.   İzmir ve Denizli‘de nakliyeciler, dijital takograf uygulamasını protesto etmek amacıyla kamyon ve tır garajlarında kontak kapatma eylemi yaptı. İzmir’de Işıkkent Nakliyeciler Sitesinde toplanan bir grup, dijital takograf […]
 • 13
  Bulut teknolojileri lojistik sektörünü geleceğe taşıyor
  Bulut teknolojileri lojistik sektörünü geleceğe taşıyor Dijital lojistik platformu Borusan Lojistik eTA’nın teknoloji altyapısı, tamamen Microsoft Azure Bulut hizmetlerine taşındı. Buluttan güç alan dijital platform eTA sayesinde sisteme kayıtlı 150 binden fazla kamyon ve TIR, elektronik ihaleleri anında cepten takip ediyor, siparişten nakliye teslime kadar tüm lojistik operasyonlar güvenle yürütebiliyor. Platform, European Business Awards’ta “Müşteri […]
 • 14
  Volvo Trucks’tan kaçırılmayacak servis kampanyası!
  Volvo Trucks, 9 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada 2013 model ve öncesi çekici ve kamyonlara bakım ve onarımda %50’ye varan indirim imkanı sunuyor. Türkiye distribütörlüğünü Temsa İş Makinaları’nın yürüttüğü Volvo Trucks “Volvo’da Her Yaşın Ayrı Güzelliği Var” sloganıyla hayata geçirilen kampanya kapsamında, 2013 model ve öncesi çekici ve kamyonlara bakım ve onarımlarında %50’ye […]
 • 15
  Mercedes-Benz Türk’ten, Kamu Bankaları Finans Kampanyası’na özel fırsatlar
  Mercedes-Benz Türk’ten, Kamu Bankaları Finans Kampanyası’na özel fırsatlar Mercedes-Benz’in Türkiye’de üretilen kamyon ve çekici modelleri, Ekim ayından yılsonuna kadar devam eden kampanya kapsamında 3 farklı kamu bankasından 500.000 TL ve 60 aya kadar % 0,49 faizli kredi imkânıyla satın alınabiliyor. Mercedes-Benz Türk’ün Aksaray’daki fabrikasında yerli olarak üretilen kamyon ve çekici modelleri, Ekim ayında devreye alınan […]
 • 16
  WABCO filo yönetim sistemi 1.200 çekiciye takıldı
  WABCO ileri düzey filo yönetim çözümlerini Vos Logistics şirketinin 1.200 adet çekici ve kamyonuna takıyor.  Vos şirketi kapsamlı testler ve denemeler sonrasında seçimini Wabco filo yönetim sistemleri olarak yaptı. Vos Logistics şirketinin şu anda 1.200 adet aracında kullandığı sistemler, Wabco TX-SKY ve TX-FLEX filo yönetim sistemi ile değiştiriliyor. Yeni filo yönetim sistemi platformu Vos Logistics […]
 • 17
  Karayel Nakliyat 10 adet Volvo FH460 ile filosunu güçlendirdi
  Müşterilerinin çözüm ortağı olma hedefiyle faaliyet gösteren Temsa İş Makinaları, Türkiye’nin önde gelen tehlikeli & tehlikesiz atık taşımacılığı firmalarından biri olan Karayel Nakliyat’a 10 adet Volvo FH460 HP 4X2 satışı gerçekleştirdi. Yakıt verimliliği, gücü ve sağlamlığı ile öne çıkan Volvo araçlarıyla Karayel Nakliyat’ın filosundaki araç sayısı 30’a ulaştı. Kentsel ve endüstriyel tehlikeli & tehlikesiz atık […]
 • 18
  İşyeri Sigortası
  İşyeri Sigortası 7/24  ulaşabilirsiniz   0 (533) 290 00 62 BURADAN WEB SİTESİ LİNKİNE TIKLAYARAK ULAŞABİLİRSİNİZ  Canan Evren Sigorta İşiniz; bizim işimiz… Günümüzde en çok ihtiyaç duyulan sigorta ürünlerinden biri olan işyeri sigortası ile mal sahibi iseniz binanızı, kiracı iseniz demirbaş, emtea , makine ve elektronik cihazlarınızlarınızın ortak adlandırıldığı muhteviyatlarınızı her türlü olumsuzluğa karşı koruma […]
 • 19
  Nakliye Sigortasında % 30 indirimli
  Nakliyat Sigortaları/ Nakliye Sigortasında % 30 indirimli Nakliyeciler Derneği ile siğorta firmasının Nakliyeciler Derneği,ne özel projesinde %30 lara varan sigorta anlaşmasında Tüm Nakliyeci esnafının yaralana bilecek olması tüm nakliyecilerin özel anlaşması 2 çeşit olarak belirlendi. Hemen teklif al..  7/24  ulaşabilirsiniz   0 (533) 290 00 62 BURADAN WEB SİTESİ LİNKİNE TIKLAYARAK ULAŞABİLİRSİNİZ  Canan Evren Sigorta […]
 • 20
  Nakliye Sigortası 
  Nakliye Sigortası 7/24  ulaşabilirsiniz   0 (533) 290 00 62 BURADAN WEB SİTESİ LİNKİNE TIKLAYARAK ULAŞABİLİRSİNİZ  Canan Evren Sigorta Nakliyat poliçesi teminatı ile; taşınan herhangi bir yükün, denizyolu, havayolu, karayolu ve demiryolu aracılığıyla, uygun taşıma aracı ile bir yerden başka bir yere taşınması sırasında oluşabilecek hasar ve doğabilecek kayıplar engellenmiş olacaktır. En uygun kasko sigortası […]